Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 54

Yehowa kaalɩzɩ suuɖu nɛ ɛwɩlɩ Yoonaa

Yehowa kaalɩzɩ suuɖu nɛ ɛwɩlɩ Yoonaa

Asiirii tɛtʋ ndʋ payaɣ se Niniivi yɔ, tɩ-taa ɛyaa kaawɛ kañatʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pʋyɔɔ Yehowa heyi nayʋ Yoonaa se ewolo Niniivi nɛ eheyi-wɛ se pɛlɛɣzɩ pa-lakasɩ. Ɛlɛ Yoonaa kpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ ese. Ɛsʋʋ mɛlɛ ŋgʋ kiwoki Tarsiisi yɔ se pɩsa nɛ eposi ɛ-tɩ nɛ Niniivi.

Ɛwɛ mɛlɛ taa teŋgu yɔɔ lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ paɣzɩ mabʋ nɛ sɔɔndʋ kpa mɛlɛ sayaa. Nɛ patɩmnɩ pɛ-ɛsɔnaa nɛ pɔpɔzɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔŋ kʋnɛ kɩtalɩ-ɖʋ?’ Pɩkɛdaa lɛ, Yoonaa heyi-wɛ se: ‘Mɔn-cɔlɔ pɩlɩnaa. Mɛwɛɛ nɛ menseɣ tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-m se mala yɔ. Ɩkpaɣ-m nɛ ɩpɛɖɩ teŋgu taa nɛ helim sɩŋ.’ Mɛlɛ sayaa taasɔɔlɩ se pɛpɛɖɩ Yoonaa teŋgu taa, ɛlɛ ɛwɛɛ nɛ ɛñɩkɩɣ pɔ-yɔɔ se palabɩ-ɩ mbʋ. Pɔkɔm nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ teŋgu taa lɛ, helim sɩŋ.

Yoonaa kaamaɣzaɣ se ɛsɩkɩ. Ɛwɛɛ nɛ etiki lɩm tɛɛ lɛ, ɛtɩmnɩ Yehowa. Yehowa tiyi kpakpayaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ kelibi-i, ɛlɛ katɩkʋ-ɩ. Yoonaa wɛ kpakpayaɣ lotu taa lɛ, ɛtɩmɩ se: ‘Monɖuwaa se mañaŋɩ-ŋ paa ɛzɩmtaa.’ Yehowa kandɩyɩ Yoonaa yɔɔ nɛ ɛla kɩyakɩŋ naadozo kpakpayaɣ lotu taa nɛ pʋwayɩ lɛ, eyele nɛ kpakpayaɣ tɔ-ɩ teŋgu kidiiliŋ yɔɔ.

Ɛzɩma Yehowa yabɩ Yoonaa ñʋʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩtɩtasɩ pɔzʋʋ se ewolo Niniivi yaa we? Aayɩ. Yehowa tasɩ-ɩ heyuu se ewolo  peeɖe. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yoonaa welisini Yehowa. Ewobi peeɖe lɛ, eheyi samaɣ se: ‘Pɩkazɩ kɩyakɩŋ 40 paɖɩzɩɣ Niniivi tɛtʋ.’ Nɛ mbʋ ɛtaamaɣzɩ pɩ-yɔɔ yɔ pɩla: Niniivi mba welisi ɛ-tɔm nɛ pɛlɛɣzɩ pa-lakasɩ. Niniivi wiyaʋ heyi ɛ-samaɣ se: ‘Ɩtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. Pɩtɩla yɔ ɛɛkaɣ-ɖʋ ɖɩzʋʋ.’ Yehowa na ɛzɩma samaɣ kpiɖi ka-kɩwɛɛkɩm yɔɔ lɛ, ɛtɩtasɩ ɖɩzʋʋ Niniivi tɛtʋ.

Yoonaa kɔ pana se pʋyɔɔ patɩɖɩzɩ tɛtʋ ndʋ. Maɣzɩ nɛ ŋna: Yehowa kaawɩlɩ Yoonaa se ɛwɛ suuɖu nɛ ɛnaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ, ɛlɛ Yoonaa ɛɛcaɣ naʋ Niniivi samaɣ pʋtɔdɩyɛ. Ɛlɩɩ tɛtʋ taa nɛ ewolo ɛcaɣ pabaʋ tɩʋ tɛɛ nɛ emidiɣ. Pʋwayɩ lɛ, tɩʋ ŋgʋ kɩwɩlɩ nɛ pɩwɩzɩ Yoonaa siŋŋ. Peeɖe Yehowa heyi-i se: ‘Tɩʋ kʋnɛ kɩ-tɔm cɛyɩ ñɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ Niniivi mba. Mana pa-pʋtɔdɩyɛ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ.’ Lɔŋ weyi Yehowa caɣ se Yoonaa ɛkpɛlɩkɩ? Niniivi samaɣ mʋ ñɩm siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ tɩʋ.

“[Yehowa] tɩcaɣ nɛ wayɩ . . . ɛlɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ mɩ-yɔɔ na, ɛtɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ ele, ɛlɛ se pe-kpeekpe papɩsɩ pa-laŋa.”—2 Pɩyɛɛrɩ 3:9