Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 10 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 10 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yehowa kɛ Wiyaʋ Kɩlɩm. Ðooo lɔndaa, ɛɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ nɛ ɛkaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ tam. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ɛlɩzɩ Yereemii sɩm pɔʋ taa. Ɛlɩzɩ Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego miŋ momoɖe taa. Ɛlɩzɩ ɖɔɖɔ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ nɔsɩ taa. Yehowa tɩŋnɩ Ɛstɛɛrɩ yɔɔ nɛ ɛya ɛ-samaɣ kpeekpe ñʋʋ. Ɛkaɣ kɩwɛɛkɩm ɖɩzʋʋ nɛ pɩɩtasɩɣ wɛʋ. Danɩyɛɛlɩ takayaɣ taa, natʋ natʋyʋ yɔɔdɩ sɩʋ kpelaɣ sɔsɔɔ nɛ tɩʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ pɔ-tɔm. Natʋ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se piileɖiɣ lɛ, Yehowa Kewiyaɣ kaɣ ɖɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ kɔtɔɔ kewiyitu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 57

Yehowa tiyi Yereemii se ewolo esusi tɔm

Tɔm ndʋ pɩɣa evelaɣ ŋga kɔyɔɔdaa yɔ, tɩwɩzɩ tɛtʋ taa sɔsaa siŋŋ.

KPƐLƖKƲƲ 58

Paɖɩzɩ Yeruzalɛm

Yehowa kizi Yuuda samaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ powobi pɩ-yɔɔ nɛ pɛsɛɣ sɩʋ kpelisi.

KPƐLƖKƲƲ 59

Abalɩbiya nasɩyɩ naanza ñam Yehowa camɩyɛ

Yuuda evebiya nabɛyɛ ɖʋ pa-taa se pañaŋ Yehowa, paa pɛwɛ Nebukadɩnezaarɩ kewiyaɣ ɖɩɣa taa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 60

Kewiyaɣ ŋga kɛwɛɣ tam yɔ

Danɩyɛɛlɩ lɩzɩ Nebukadɩnezaarɩ piti ɖoziye nɖɩ eɖozaa yɔ ɖɩ-taa.

KPƐLƖKƲƲ 61

Patiluŋ sɩʋ kpelaɣ tɛɛ

Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego pekizaa se paaluŋuu Babilɔɔnɩ ñɩma sika sɩʋ kpelaɣ tɛɛ.

KPƐLƖKƲƲ 62

Kewiyaɣ ŋga pamaɣzɩnɩ-kɛ nɛ tɩʋ sɔsɔʋ yɔ

Mbʋ Nebukadɩnezaarɩ na ɖoziye taa yɔ, mbʋ pɩkaɣ talʋʋ yɔ, pɩ-tɔm pɩyɔɔdʋʋ.

KPƐLƖKƲƲ 63

Pama tɔm natʋyʋ koloŋa yɔɔ

Piti tɔm ndʋ pama koloŋa yɔɔ yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

KPƐLƖKƲƲ 64

Pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ pɔʋ taa

Tɩmɩɣnɩ Yehowa paa ɖooye ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ kaalabʋ yɔ!

KPƐLƖKƲƲ 65

Ɛstɛɛrɩ yabɩ ɛ-samaɣ ñʋʋ

Ɛɛkɛ ɛgɔm nɛ ɛtɛ ɛkɛ soliɣa ɖɔɖɔ, pʋwayɩ lɛ ɛpɩsɩ abiɖe.

KPƐLƖKƲƲ 66

Ɛsdrasɩ wɩlɩ samaɣ Ɛsɔ paɣtʋ

Izrayɛɛlɩ piya welisini Ɛsdrasɩ nɛ pɩtɛ lɛ sɩla Ɛsɔ tamaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee yɔ

KPƐLƖKƲƲ 67

Yeruzalɛm kolonzi

Nehemiya nɩwa se koyindinaa labɩ ɖʋtʋ se pɔkɔɔ nɛ poyooni-wɛ. Ɛbɛ yɔɔ sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ?