Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

Hɔɔlʋʋ 10 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 10 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yehowa kɛ Wiyaʋ Kɩlɩm. Ðooo lɔndaa, ɛɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ nɛ ɛkaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ tam. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Ɛlɩzɩ Yereemii sɩm pɔʋ taa. Ɛlɩzɩ Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego miŋ momoɖe taa. Ɛlɩzɩ ɖɔɖɔ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ nɔsɩ taa. Yehowa tɩŋnɩ Ɛstɛɛrɩ yɔɔ nɛ ɛya ɛ-samaɣ kpeekpe ñʋʋ. Ɛkaɣ kɩwɛɛkɩm ɖɩzʋʋ nɛ pɩɩtasɩɣ wɛʋ. Danɩyɛɛlɩ takayaɣ taa, natʋ natʋyʋ yɔɔdɩ sɩʋ kpelaɣ sɔsɔɔ nɛ tɩʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ pɔ-tɔm. Natʋ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se piileɖiɣ lɛ, Yehowa Kewiyaɣ kaɣ ɖɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ kɔtɔɔ kewiyitu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.