Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 17

Moyizi lɩzaa se ɛsɛɣ Yehowa

Moyizi lɩzaa se ɛsɛɣ Yehowa

Yakɔɔb hɔʋ taa ñɩma mba paawɛɛ Ejipiti yɔ payaɣaɣ se Izrayɛɛlɩ piya. Yakɔɔb nɛ Yosɛɛfʋ pa-sɩm wayɩ lɛ, Faraɔɔ kɩfalʋ nɔɔyʋ paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ. Sɔɔndʋ kpaɣaɣ Faraɔɔ ɛnʋ se Izrayɛɛlɩ piya ɩtaakɔɔ nɛ sɩwɛɛ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ Ejipiti mba. Pʋyɔɔ ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ piya yomaa. Ɛñɩkaɣ sɩ-yɔɔ se sɩla filikinaa nɛ sɩla ɖɔɖɔ tʋma wena awɛ ɖoŋ yɔ hayɩm taa. Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛɛ nɛ sɩɖɔʋ pɩdɩɩfɛyɩ, paa Ejipiti ñɩma ɛnazaɣ-sɩ yɔ. Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya kaawɛɛ nɛ sɩɖɔʋ yɔ, pɩtaakɛdɩɣnɩ Faraɔɔ. Pʋyɔɔ ɛɖʋ paɣtʋ se ye Izrayɛɛlɩ tʋ nɔɔyʋ ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa yɔ, pakʋ-kɛ. Maɣzɩ nɛ ŋna sɔɔndʋ ndʋ tɩ-taa Izrayɛɛlɩ piya kaawɛɛ yɔ!

Payaɣaɣ Izrayɛɛlɩ halʋ nɔɔyʋ se Yokebɛɛdɩ, ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa nakɛyɛ nɛ keɖewa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛtaasɔɔlɩ se pakʋ-kɛ, pʋyɔɔ ɛɖʋ-kɛ ɖɔkʋ nakʋyʋ taa nɛ ewoni ɛmɛsɩ ñɩtʋ tɛɛ Niili Pɔɔ nɔɔ. Pɩɣa ŋga, payaɣ kɔ-kɔɔ se Miriyam, nɛ ɛlɛ ñaasɩŋ Niili pɔɔ nɔɔ peeɖe se ɛna se ɛbɛ kaɣ labʋ.

 Faraɔɔ pɛlɛ kaakɔm lɩm sɔʋ Niili pɔɔ taa, nɛ ɛlɩɩ ɖɔkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ. Ɛcɔnɩ kɩ-taa lɛ, ɛna pɩɣa nakɛyɛ keɖiɣni wiu nɛ pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ. Miriyam pɔzɩ Faraɔɔ pɛlɛ se: ‘Manpɩzɩɣ mowolo mañɩnɩ halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛcalɩ-ŋ pɩɣa kanɛ yɔ.’ Faraɔɔ pɛlɛ cosaa se ɛɛɛ lɛ, Miriyam wolo ɛyaa ɛ-maɣmaɣ e-ɖoo Yokebɛɛdɩ. Faraɔɔ pɛlɛ heyi Yokebɛɛdɩ se: ‘Mʋ pɩɣa kanɛ yɔ, calɩ-m kɛ camɩyɛ, mankaɣ-ŋ hɛyʋʋ.’

Pɩɣa kɔm nɛ kapaɣlɩ lɛ, Yokebɛɛdɩ woni-kɛ nɛ ɛcɛlɩ Faraɔɔ pɛlɛ, nɛ ɛlɛ yaa-kɛ se Moyizi nɛ ɛcalɩ-kɛ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-pɩɣa yɔ. Pʋyɔɔ Moyizi kaawɛ ɛzɩ awumbu Faraɔɔ ɖɩɣa taa, nɛ ɛpɩzaɣ se ɛwɛɛnɩ mbʋ payɩ ɛɛsɔɔlaa yɔ. Ɛlɛ Moyizi tɩsɔɔ Yehowa yɔɔ kpa. Ɛlɩzaa se ɛsɛɣ Yehowa.

Moyizi kɔm nɛ ɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 40 lɛ, ɛɖʋ ɛ-taa se ɛsɩɣnɩ ɛ-samaɣ. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛna Ejipiti tʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛmakɩ Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ lɛ, ewolo ɛma Ejipiti tʋ nɛ ɛlɛ sɩ. Moyizi mɛsɩ Ejipiti tʋ ɛnʋ kañɩŋa taa. Faraɔɔ kɔm nɛ ɛnɩɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ se ɛkʋ Moyizi. Peeɖe Moyizi sewa nɛ ɛɖɛɛ Madiiyaŋ tɛtʋ taa. Yehowa cɔnɩ ɛ-yɔɔ peeɖe.

“Tisuu yɔɔ yɔɔ, Moyizi paɣlaa lɛ, ekizi se pataayaa-ɩ se Faraɔɔ nɔɔyʋ pɛlɛ pɩyalʋ, pɩkɩlɩ-ɩ ɖeu se pawɩlɩ-ɩ ɛ nɛ ɛ-samaɣ kʋñɔŋ nɛ ɛtaanɩɩ kɩwɛɛkɩm sɔnɔ leleŋ.”—Ebree 11:24, 25