Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 49

Pɔhɔm abiɖe kañatʋ tʋ nɩŋgbaaŋ

Pɔhɔm abiɖe kañatʋ tʋ nɩŋgbaaŋ

Ye wiyaʋ Ahaabɩ ɛsɩŋ e-mondoɖebɔʋ cɔlɔ, e-kewiyaɣ ɖɩɣa ŋga kɛwɛ Yizreyɛɛlɩ yɔ, ka-taa yɔ, elesiɣ Naabɔɔtɩ viiñi hayɩm. Ahaabɩ kaasɔɔlɩ hayɩm mbʋ nɛ ɛpɔzɩ Naabɔɔtɩ se ɛpɛdɩnɩ-ɩ pʋ. Ɛlɛ Naabɔɔtɩ kizaa se ɛɛpɛdɩɣnɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa kaaɖʋ paɣtʋ se nɔɔyʋ ɛtaapɛdɩ ɛ-hɔʋ taa tɛtʋ. Ɛlɛ pɩkɛdɩnɩ Ahaabɩ se Naabɔɔtɩ ñɩnaɣ se ɛɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ? Aayɩ. Ɛkɔ pana siŋŋ. Halɩ ekizi tɔɔnaɣ tɔɔʋ nɛ ɛcaɣ e-kuduyuu tɛɛ.

Ahaabɩ halʋ kañatʋ tʋ Yezaabɛɛlɩ heyi-i se: ‘Ñɛkɛnɩnɩ wiyaʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa. Ŋpɩzɩɣ ŋwɛɛnɩ mbʋ payɩ ŋsɔɔlaa yɔ. Mamʋʋ tɛtʋ tʋnɛ nɛ mɛncɛlɩ-ŋ.’ Peeɖe ɛma takayaɣ nɛ etiyini tɛtʋ taa sɔsaa nɛ eheyi-wɛ se pɛcɛtɩnɩ Naabɔɔtɩ taa se ɛtʋ Ɛsɔ nɛ payaɣ-ɩ kaaŋ nɛ ɛsɩ. Pitileɖi lɛ, sɔsaa la mbʋ Yezaabɛɛlɩ pɔzɩ-wɛ yɔ, nɛ Yezaabɛɛlɩ heyi ɛ-walʋ Ahaabɩ se: ‘Naabɔɔtɩ sɩba! Viiñi hayɩm mbʋ, pɩpɩsɩ ña-ñɩmbʋ.’

Pɩtɩkɛ Naabɔɔtɩ ɖeke Yezaabɛɛlɩ yeba nɛ pakʋ ɖulum. Eyeba nɛ pakʋ Yehowa sɛyaa sakɩyɛ. Ɛ-maɣmaɣ ɛsɛɣaɣ sɩʋ kpelisi nɛ ɛlakɩ kɩdɛkɛdɩm sakɩyɛ. Yehowa na kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ Yezaabɛɛlɩ lakaɣ yɔ. Ɛbɛ ɛkaɣ-ɩ labʋ?

Ahaabɩ sɩm wayɩ lɛ, ɛ-pɩyalʋ Yehoram paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ. Yehowa tiyi Yehu se ɛhɔ Yezaabɛɛlɩ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma nɩŋgbaaŋ.

Yehu sa ɛ-kɛɛkɛɛ nɛ ewolo Yezaabɛɛlɩ cɔlɔ Yizreyɛɛlɩ tɛtʋ taa. Yehoram saa ɛ-kɛɛkɛɛ nɛ ewolo ɛkatɩ Yehu nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Laŋhɛzɩyɛ ŋkɔmnaa?’ Yehu cosi-i se: ‘Laŋhɛzɩyɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ, ye ño-ɖoo ɛwɛ ɛ-kañatʋ lakasɩ yɔɔ yɔ.’ Yehoram nɩ mbʋ lɛ, ɛkɛzɩ ɛ-kɛɛkɛɛ se ɛpɩsɩɣ nɛ ekpe. Peeɖe Yehu yaɣ-ɩ tɔʋ ñɩmɩyɛ nɛ ɛsɩ.

 Pʋwayɩ lɛ, Yehu wolo Yezaabɛɛlɩ kewiyaɣ ɖɩɣa taa. Yezaabɛɛlɩ nɩwa se Yehu ɖiɣni kɔm lɛ, ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛla ñɔsɩ nɛ ɛɖaɣnɩ ɛ-tɩ ɖeu nɛ ɛsɩŋ mondoɖebɔʋ cɔlɔ nɛ ɛɖaŋ. Yehu talaa lɛ, Yezaabɛɛlɩ sɛɛ-ɩ nɛ pana. Yehu koo nɛ eheyi Yezaabɛɛlɩ lɩmɖʋyaa mba paasɩŋ ɛ-cɔlɔ yɔ se: ‘Ituzi-i nɛ ɛtɔlɩ.’ Potuzi Yezaabɛɛlɩ mondoɖebɔʋ pɔʋ yɔɔ peeɖe nɛ ɛlɩɩ ɛtɔlɩ tataa nɛ ɛsɩ.

Pʋwayɩ lɛ, Yehu kʋ Ahaabɩ tɛ abalɩbiya 70 nɛ Baalɩ sɛtʋ sɩɩ tɩnaɣ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ taa. Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa naɣ mbʋ payɩ pɩlakɩ yɔ nɛ ɛhɔŋ kɩdɛkɛdaa nɩŋgbaaŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ, tɩ-yɔɔ.

“Paakaɣ wazʋʋ ñɩm mbʋ peseɣ pɩ-wayɩ lɛɛ lɛɛ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, pɩ-yɔɔ.”—Aduwa 20:21