Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 47

Yehowa kpazɩ Eliya ɖoŋ

Yehowa kpazɩ Eliya ɖoŋ

Yezaabɛɛlɩ nɩ mbʋ pɩtalɩ Baalɩ nayaa yɔ lɛ, ɛmʋ pana siŋŋ. Etiyi se peheyi Eliya se: ‘Cee ña ɖɔɖɔ ŋkaɣ sɩbʋ ɛzɩ Baalɩ nayaa yɔ.’ Sɔɔndʋ kpa Eliya siŋŋ nɛ ese ɛɖɛɛ kañɩmbusuu taa. Ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Yehowa, pɩnɩ-m, yele nɛ mansɩ.’ Nɛ Eliya hɩnɩ tɩʋ nakʋyʋ tɛɛ nɛ ɛpaɣzɩ ɖou.

Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ wolo nɛ efezi-i nɛ eheyi-i se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋtɔɔ tɔɔnaɣ.’ Ɛkʋyaa lɛ, ɛna kpɔnɔ ŋgʋ kɩwɛ miŋ camɩyɛ yɔ, pɛɛ naayɛ yɔɔ nɛ lɩm kokoɖe. Peeɖe ɛtɔwaa nɛ ɛñɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ nɛ ɛhɩnɩ. Ɛsɔ tiyiyu ɖaɣnɩ-ɩ fezuu nɛ eheyi-i se: ‘Tɔɔ camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɔzʋʋ ŋwɛɛ ɖoŋ nɛ ŋpɩzɩ ŋɖɔ ña-nʋmɔʋ.’ Nɛ Eliya tasɩ tɔɔʋ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛɖɔ nʋmɔʋ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40 nɛ ɛkɔɔ ɛtalɩ Orɛɛbʋ Pʋʋ cɔlɔ. Ɛtalɩ peeɖe lɛ, ɛsʋʋ pɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ pɔʋ taa nɛ ɛhɩnɩ. Nɛ Yehowa yɔɔdɩnɩ-ɩ. Eheyi-i se: ‘Ŋlakɩ we cɩnɛ, Eliya?’ Eliya cosi se: ‘Izrayɛɛlɩ piya cɛbɩ ñɛ-ɛgbɛyɛ. Sɩyɔkɩ ña-altaarunaa nɛ sɩkʋ nayaa mba ŋlɩzaa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, sɩñɩnɩɣ se sɩkʋ-m ɖɔɖɔ.’

Yehowa heyi-i se: ‘Wolo nɛ ŋsɩŋ pʋʋ ñʋʋ taa.’ Kajalaɣ lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ maba nɛ piwolo pɩɖɛɛ pɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛwɛɛ yɔ, kɩ-ɛsɩndaa. Pʋwayɩ lɛ, tɛtʋ ñamsɩ nɛ miŋ tii. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, Eliya nɩɩ pusum nimm nɛ ɛnɩɣ nɔɔ nakɛyɛ taŋ. Ɛkpaɣ e-toko nɛ ehuuzi ɛ-ɛsa yɔɔ nɛ ɛlɩɩ pɔʋ taa. Peeɖe Yehowa pɔzɩ-ɩ se ɛbɛ yɔɔ esewa. Nɛ Eliya cosi se: ‘Men-ɖeke pɩkazɩ ñɛ-sɛyaa taa.’ Ɛlɛ Yehowa heyi-i se: ‘Pɩtɩkɛ ñe-ɖeke pɩkazaa. Ɛyaa 7000 wɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa nɛ peɖiɣni-m sɛʋ. Wolo nɛ ŋtaa num Eliizee nɛ ɛpɩsɩ nayʋ ño-lone taa.’ Eliya kʋyɩ kpaka nɛ ewolo nɛ ɛla ɛzɩ Yehowa heyuu-i yɔ. Ŋmaɣzɩɣ se ye ŋlakɩ Yehowa sɔɔlɩm yɔ, ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ na? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ. Pʋcɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ mbʋ Eliya labɩ pʋwayɩ yɔ pɩ-tɔm lɛ, yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩɩlabɩ wɩlɩŋ ɛnɩ ɛ-alɩwaatʋ taa yɔ.

“Ɩtaalɛyɩ natʋyʋ; paa kɛdɛɖaɣ ŋga taa, ɩɖɔkɩ adɩma, sɛtʋ ɛsʋʋ-mɩ nɛ iheyi Ɛsɔ mbʋ ɩtɛɖɩɣ yɔ.”—Filiipi 4:6