Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 93

Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa

Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa

Yesu nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pakatɩ Galilee tɛtʋ taa. Peeɖe ɛɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɛtɔ se: ‘Iwolo ajɛɛ kpeekpe taa, nɛ ɩpɩsɩ ɛyaa mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɩwɩlɩ-wɛ ndʋ payɩ mawɩlɩ-mɩ yɔ nɛ ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm.’ Ɛlɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩtaasɔɔ se mankaɣ-mɩ sɩnʋʋ tam.’

Kɩyakɩŋ 40 weyi ɩtɩŋ e-femtu wayɩ yɔ ɩ-taa, Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ Galilee nɛ Yeruzalɛm tɛtʋ taa. Ɛwɩlɩ-wɛ tɔm sakɩyɛ nɛ ɛtɛ ɛla piti lakasɩ sakɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu katɩ ɛ-apostoloowaa kɛdɛzaɣ ɖeɖe Oliivi Pʋʋ yɔɔ. Peeɖe eheyi-wɛ se: ‘Ɩtaalɩɩ Yeruzalɛm tɛtʋ taa kaaʋ. Ɩɖaŋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩmʋ mbʋ caa kaayɔɔdaa se ɛhaɣ-mɩ yɔ.’

Ɛlɛ ɛ-apostoloowaa taanɩɩ mbʋ pɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ yɔ pɩ-taa, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Ŋwoki se ŋpɩsɩ wiyaʋ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ taa kɛ?’ Yesu cosi-wɛ se: ‘Alɩwaatʋ tɩtalɩta se man-Caa ɛcɛlɩ-m kewiyitu. Ɛlɛ ɛkaɣ-mɩ haʋ fezuu kiɖeɖeu se kɩkpazɩ-mɩ ɖoŋ nɛ ɩkaɣ kɛʋ ma-aseɣɖe tɩnaa. Iwolo isusi tɔm Yeruzalɛm, Yudee nɛ Samaarii nɛ ajɛɛ lɛɛna kpeekpe taa.’

Ɛtɛm yɔɔdʋʋ lɛ, pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa nɛ mɩndʋ natʋyʋ huuzi ɛ-yɔɔ nɛ patɩtasɩ-ɩ naʋ.

Pʋwayɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩɩnɩ Oliivi Pʋʋ ñʋʋ taa nɛ papɩsɩ Yeruzalɛm. Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, pekpeɣlaɣ ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ taa nɛ patɩmɩɣ. Paaɖaŋ Yesu se ɛtasɩ-wɛ sɩɣzʋʋ lɔŋ nɛ pɩkpaɖɩ.

“Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ. Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ.”—Maatiyee 24:14