Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 93

Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa

Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa

Yesu nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pakatɩ Galilee tɛtʋ taa. Peeɖe ɛɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɛtɔ se: ‘Iwolo ajɛɛ kpeekpe taa, nɛ ɩpɩsɩ ɛyaa mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɩwɩlɩ-wɛ ndʋ payɩ mawɩlɩ-mɩ yɔ nɛ ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm.’ Ɛlɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩtaasɔɔ se mankaɣ-mɩ sɩnʋʋ tam.’

Kɩyakɩŋ 40 weyi ɩtɩŋ e-femtu wayɩ yɔ ɩ-taa, Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ Galilee nɛ Yeruzalɛm tɛtʋ taa. Ɛwɩlɩ-wɛ tɔm sakɩyɛ nɛ ɛtɛ ɛla piti lakasɩ sakɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu katɩ ɛ-apostoloowaa kɛdɛzaɣ ɖeɖe Oliivi Pʋʋ yɔɔ. Peeɖe eheyi-wɛ se: ‘Ɩtaalɩɩ Yeruzalɛm tɛtʋ taa kaaʋ. Ɩɖaŋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩmʋ mbʋ caa kaayɔɔdaa se ɛhaɣ-mɩ yɔ.’

Ɛlɛ ɛ-apostoloowaa taanɩɩ mbʋ pɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ yɔ pɩ-taa, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Ŋwoki se ŋpɩsɩ wiyaʋ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ taa kɛ?’ Yesu cosi-wɛ se: ‘Alɩwaatʋ tɩtalɩta se man-Caa ɛcɛlɩ-m kewiyitu. Ɛlɛ ɛkaɣ-mɩ haʋ fezuu kiɖeɖeu se kɩkpazɩ-mɩ ɖoŋ nɛ ɩkaɣ kɛʋ ma-aseɣɖe tɩnaa. Iwolo isusi tɔm Yeruzalɛm, Yudee nɛ Samaarii nɛ ajɛɛ lɛɛna kpeekpe taa.’

Ɛtɛm yɔɔdʋʋ lɛ, pɩkpazɩ-ɩ ɛsɔdaa nɛ mɩndʋ natʋyʋ huuzi ɛ-yɔɔ nɛ patɩtasɩ-ɩ naʋ.

Pʋwayɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩɩnɩ Oliivi Pʋʋ ñʋʋ taa nɛ papɩsɩ Yeruzalɛm. Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, pekpeɣlaɣ ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ taa nɛ patɩmɩɣ. Paaɖaŋ Yesu se ɛtasɩ-wɛ sɩɣzʋʋ lɔŋ nɛ pɩkpaɖɩ.

“Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ. Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ.”—Maatiyee 24:14