Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 6

Ɛyaa lutozo hiɣ ñʋʋ yabʋ nɛ pacaɣ tɛtʋ ndʋ pɔñɔɔzaa yɔ tɩ-yɔɔ

Ɛyaa lutozo hiɣ ñʋʋ yabʋ nɛ pacaɣ tɛtʋ ndʋ pɔñɔɔzaa yɔ tɩ-yɔɔ

Noowa, ɛ-hɔʋ nɛ kpɩna pasʋ aɖakaɣ taa lɛ, Yehowa ɖɩɣ aɖakaɣ nɔnɔɔ nɛ tɛʋ paɣzɩ nɩʋ. Tɛʋ nɩwa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ lɩm paɣzɩ aɖakaɣ kʋsʋʋ nɛ kɛwɛɛ pɩ-yɔɔ. Pɩkɛdaa lɛ, lɩm su tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɩŋa sɩ. Ɛlɛ Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pehiɣ ñʋʋ yabʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paawɛ aɖakaɣ taa. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pa-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ se pañam Yehowa yɔ!

Tɛʋ nɩ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40 nɛ pʋwayɩ lɛ, kɩfɛɛ. Lɩm paɣzɩ pasʋʋ pazɩ pazɩ nɛ pɩkɛdaa lɛ, aɖakaɣ wolo kasɩŋ pʋʋ nakʋyʋ ñʋʋ taa. Ɛlɛ Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pataapɩzɩɣ se palɩɩ aɖakaɣ taa kpaagbaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩm kaasu paa le.

Pazɩ pazɩ lɛ, lɩm sɔɔ tɛtʋ yɔɔ. Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pɛwɛʋ aɖakaɣ taa yɔ pɩcɛzɩ pɩnaɣ. Yehowa heyi-wɛ se palɩɩ aɖakaɣ taa nɛ pacaɣ tɛtʋ yɔɔ; kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ. Pa-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ se Yehowa yabɩ pa-ñʋʋ, nɛ pʋyɔɔ palabɩ-ɩ haɖɛ naɖɩyɛ se pawɩlɩ-ɩ pɛ-ɛsɩmɩyɛ.

Yehowa mʋ haɖɛ nɖɩ nɛ taa leleŋ. Nɛ ɛyɔɔdɩ se ɛɛkaɣ tasʋʋ tɩŋnʋʋ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ ɛyaa. Peeɖe eyeba nɛ tɩŋgaɣyʋʋ lɩɩ ɛsɔdaa nɛ pɩkɛnɩ yʋsaɣ ŋga keyeki se pɔtɔzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ. Wiɖiyi ŋtɛm naʋ tɩŋgaɣyʋʋ na?

Yehowa heyi ɖɔɖɔ Noowa nɛ e-piya se palʋlɩ nɛ posu tɛtʋ yɔɔ.

“Noowa sʋ mɛlɛ taa, . . . Ɛyaa tike natʋyʋ, pɩkɔɔ pɩtalɩ lɩm sɔsɔm wadɩ pɔ-yɔɔ.”—Maatiyee 24:38, 39