Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 103

“Ñɛ-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”

“Ñɛ-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”

Yehowa labɩ tamaɣ se: ‘Pɩkazɩ pazɩ lɛ, kubusi mabʋ, kʋñɔŋ, kʋdɔmɩŋ, sɩm, nɛ wiu paatasɩɣ wɛʋ. Mahɩzɩɣ ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe ɛyaa ɛsɩndaa. Paatasɩɣ tɔzʋʋ mbʋ pɩɖɛwa yɔ pɩ-yɔɔ.’

Yehowa labɩ Aɖam nɛ Ɛva nɛ ɛsɩɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa se pacaɣ wezuu koboyaɣ nɛ laŋhɛzɩyɛ pa-taa. Pa-tʋmɩyɛ lɛ se, pɛsɛɛ pa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ nɛ palʋlɩ piya nɛ pisu tɛtʋ yɔɔ. Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ, ɛlɛ ɛtɩlɛɣzɩ ɛ-kaɖʋwa. Ðɩna takayaɣ kanɛ ka-taa se mbʋ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛlakɩ yɔ pɩkɔm pɩ-taa. E-Kewiyaɣ kaɣ kɔnʋʋ wazasɩ sakɩyɛ tɛtʋ yɔɔ ɛzɩ eeheyuu Abraham yɔ.

Pɩkazɩ pazɩ, Sataŋ, aleewaa nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa kpeekpe paatasɩɣ wɛʋ. Ɛyaa mba pɩkazɩɣ yɔ, Yehowa ɖeke pakaɣ sɛʋ. Pɩɩkaɣ ɖa-taa nɔɔyʋ wɩʋ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ sɩbʋ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ, paa  ɖooye ɖifeŋ lɛ, ɖa-taa kaɣ wɛʋ leleŋ se ɖɩwɛ wezuu nɛ ɖa nɛ ɖo-ɖoŋ. Tɛtʋ kpeekpe kaɣ pɩsʋʋ paradisuu. Paa weyi ɛkaɣ tɔɔʋ tɔɔnaɣ kɩbaŋa nɛ ɛwɛɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖɩɣa taa kaalɛyɩtʋ. Ɛyaa kpeekpe kaɣ wɛnʋʋ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ ñʋʋ taa ɖoŋ. Ðɩɩtasɩɣ seu tɛtɛ kpɩna nɛ aakaɣ-ɖʋ kpaʋ sɔɔndʋ ɖɔɖɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa paɣzɩɣ fezuu sɩɖaa yɔ, pɩkaɣ wɛʋ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ. Ðɩkaɣ mʋʋ Aabɛɛlɩ, Noowa, Abraham, Saara, Moyizi, Ruti, Ɛstɛɛrɩ nɛ Daviid nɛ taa leleŋ. Pakaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩla nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu. Tʋma wena ɖɩkaɣ labʋ yɔ, akaɣ-ɖʋ kɛdɩnʋʋ pɩdɩɩfɛyɩ.

Yehowa sɔɔlaa se ŋsʋʋ paradisuu taa. Peeɖe ŋkaɣ-ɩ tɩlʋʋ nɛ pɩkɩlɩ nɛ pɩlabɩ-ŋ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ye mbʋ, ɖɩñɔtʋʋnɩ Yehowa paa ɖooye kpaɣnɩ sɔnɔ nɛ pɩɖɛɛ tam tam!

“Pʋmʋnɩ-ŋ, hayɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ, se ŋmʋ samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩzɩnɩ kedeŋa ñɔ-sɔɔlɩm taa.”—Natʋ 4:11