Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 10

Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Abraham nɛ ɛ-ɖɛdʋ Lɔɔtɩ paawɛnɩ Kanaŋ tɛtʋ taa. Pa-naalɛ, paawɛnɩ kpɩna sakɩyɛ, nɛ pɩkɛdaa lɛ, tɛtʋ ɛɛtalɩɣ pa nɛ pa-kpɩna. Nɛ Abraham heyi Lɔɔtɩ se: ‘Ða-naalɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtasɩ caɣʋ lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa. Mentendi-ŋ, lɩzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ŋsɔɔlaa yɔ, nɛ mowolo hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa.’ Pɩwɩlɩɣ se Abraham taakɛ ɛyʋ weyi ɛñɩnɩɣ se piɖeni e-ɖeke yɔ, yaa we?

Lɔɔtɩ na ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Lɩm niɣdiɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ camɩyɛ nɛ ɛ-kpɩna kaɣ hiɣu ñɩtʋ sakɩyɛ peeɖe. Pɩkɛdɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɩzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ nɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ powolo peeɖe. Lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ Sodom.

Tɛtʋ lɛɛtʋ kaañɔtɩnɩ Sodom nɛ payaɣ-tʋ se Gomɔɔrɩ; nɛ ɛyaa mba paawɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-naalɛ tɩ-taa yɔ, palakaɣ kɩdɛkɛdɩm kpem. Pʋyɔɔ Yehowa kpaɣ lɩmaɣza se ɛɖɩzɩɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-naalɛ. Ɛlɛ Ɛsɔ ñɩnaɣ se ɛya Lɔɔtɩ nɛ ɛ-hɔʋ pa-ñʋʋ, pʋyɔɔ etiyi e-tiyiyaa naalɛ se powolo peheyi-wɛ se: ‘Ɩkʋyɩ kpaka nɛ ɩlɩɩ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa! Yehowa caɣ-tʋ ɖɩzʋʋ.’

Ɛlɛ Lɔɔtɩ tɩɖɛɛ kpaagbaa. Ɛɛwɛɛ ɛlakɩ tɛɖɩɩ tɛɖɩɩ. Mbʋ labɩna nɛ Ɛsɔ tiyiyaa ɖɔkɩ ɛ nɛ ɛ-halʋ nɛ ɛ-pɛlaa naalɛ pe-nesi nɛ pɔhɔm-wɛ nɛ palɩnɩ-wɛ tɛtʋ wayɩ nɛ peheyi-wɛ se: ‘Ise! Ɩya mɩ-ñʋʋ, ɩtaacɔnɩ mɩ-wayɩ. Ye ɩcɔnɩ mɩ-wayɩ yɔ, ɩsɩkɩ!’

Patalɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Zowaarɩ yɔ tɩ-taa lɛ, Yehowa yele nɛ miŋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɩñaɣ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ tɛtʋ. Yehowa  ɖɩzɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-naalɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Lɔɔtɩ halʋ tiwelisini Yehowa. Ekisini ɛ-wayɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩsɩ ɖɔm tilimiye. Ɛlɛ Lɔɔtɩ nɛ ɛ-pɛlaa pehiɣ ñʋʋ yabʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pañam Yehowa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩcɛyɩ-wɛ siŋŋ se Lɔɔtɩ halʋ tɩña Yehowa. Ðɩkpɛlɩkɩɣ cɩnɛ se pɩcɛyaa se ɖɩña Yehowa paɣtʋ.

“Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ tɔm.”—Luka 17:32