Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 10

Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ yɔɔ

Abraham nɛ ɛ-ɖɛdʋ Lɔɔtɩ paawɛnɩ Kanaŋ tɛtʋ taa. Pa-naalɛ, paawɛnɩ kpɩna sakɩyɛ, nɛ pɩkɛdaa lɛ, tɛtʋ ɛɛtalɩɣ pa nɛ pa-kpɩna. Nɛ Abraham heyi Lɔɔtɩ se: ‘Ða-naalɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtasɩ caɣʋ lone ɖɩnɛ ɖɩ-taa. Mentendi-ŋ, lɩzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ŋsɔɔlaa yɔ, nɛ mowolo hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa.’ Pɩwɩlɩɣ se Abraham taakɛ ɛyʋ weyi ɛñɩnɩɣ se piɖeni e-ɖeke yɔ, yaa we?

Lɔɔtɩ na ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Lɩm niɣdiɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ camɩyɛ nɛ ɛ-kpɩna kaɣ hiɣu ñɩtʋ sakɩyɛ peeɖe. Pɩkɛdɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɩzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ nɛ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ powolo peeɖe. Lone nɖɩ ɖɩñɔtɩnɩ Sodom.

Tɛtʋ lɛɛtʋ kaañɔtɩnɩ Sodom nɛ payaɣ-tʋ se Gomɔɔrɩ; nɛ ɛyaa mba paawɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-naalɛ tɩ-taa yɔ, palakaɣ kɩdɛkɛdɩm kpem. Pʋyɔɔ Yehowa kpaɣ lɩmaɣza se ɛɖɩzɩɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-naalɛ. Ɛlɛ Ɛsɔ ñɩnaɣ se ɛya Lɔɔtɩ nɛ ɛ-hɔʋ pa-ñʋʋ, pʋyɔɔ etiyi e-tiyiyaa naalɛ se powolo peheyi-wɛ se: ‘Ɩkʋyɩ kpaka nɛ ɩlɩɩ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa! Yehowa caɣ-tʋ ɖɩzʋʋ.’

Ɛlɛ Lɔɔtɩ tɩɖɛɛ kpaagbaa. Ɛɛwɛɛ ɛlakɩ tɛɖɩɩ tɛɖɩɩ. Mbʋ labɩna nɛ Ɛsɔ tiyiyaa ɖɔkɩ ɛ nɛ ɛ-halʋ nɛ ɛ-pɛlaa naalɛ pe-nesi nɛ pɔhɔm-wɛ nɛ palɩnɩ-wɛ tɛtʋ wayɩ nɛ peheyi-wɛ se: ‘Ise! Ɩya mɩ-ñʋʋ, ɩtaacɔnɩ mɩ-wayɩ. Ye ɩcɔnɩ mɩ-wayɩ yɔ, ɩsɩkɩ!’

Patalɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Zowaarɩ yɔ tɩ-taa lɛ, Yehowa yele nɛ miŋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɩñaɣ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ tɛtʋ. Yehowa  ɖɩzɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-naalɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. Lɔɔtɩ halʋ tiwelisini Yehowa. Ekisini ɛ-wayɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛpɩsɩ ɖɔm tilimiye. Ɛlɛ Lɔɔtɩ nɛ ɛ-pɛlaa pehiɣ ñʋʋ yabʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pañam Yehowa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩcɛyɩ-wɛ siŋŋ se Lɔɔtɩ halʋ tɩña Yehowa. Ðɩkpɛlɩkɩɣ cɩnɛ se pɩcɛyaa se ɖɩña Yehowa paɣtʋ.

“Ɩtɔzɩ Lɔɔtɩ halʋ tɔm.”—Luka 17:32