Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 60

Kewiyaɣ ŋga kɛwɛɣ tam yɔ

Kewiyaɣ ŋga kɛwɛɣ tam yɔ

Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ ɖozi ɖoziye naɖɩyɛ nɛ ɖɩɖʋ-ɩ sɔɔndʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Tɛʋ fema lɛ, ɛyaa maajiki laɖaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Monɖozi ɖoziye naɖɩyɛ, ɩlɩzɩ-m ɖɩ-taa.’ Pocosi-i se: ‘Ðajaa wiyaʋ, ɖitendi-ŋ heyi-ɖʋ ɖoziye nɖɩ.’ Ɛlɛ Nebukadɩnezaarɩ pɩsɩnɩ-wɛ se: ‘Aayɩ! Mɩ-maɣmaɣ iheyi-m ɖoziye nɖɩ, pɩtɩkɛ mbʋ yɔ, mankʋʋ-mɩ.’ Nɛ petendi-i se: ‘Heyi-ɖʋ ɖoziye nɖɩ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖɩɩlɩzɩ-ŋ ɖɩ-tɔbʋʋ.’ Pɔyɔɔdɩ mbʋ lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Mɩ-tɩŋa payɩ ɩcaɣ se ipeɣzi-m kipeɣzu. Iheyi-m ɖoziye nɖɩ monɖozaa yɔ!’ Peheyi wiyaʋ se: ‘Ɛyʋ nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛpɩzɩɣ ɛla mbʋ. Nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛna ɛyʋ lɛlʋ ɖoziye.’

Nebukadɩnezaarɩ mʋ pana nɛ ɛtɔ se pakʋ maajiki laɖaa tɩŋa. Danɩyɛɛlɩ, Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego paawɛ pa-taa. Danɩyɛɛlɩ pɔzɩ wiyaʋ se ɛha-wɛ alɩwaatʋ pazɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɛ nɛ ɛ-taabalaa patɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-wɛ. Ɛbɛ Yehowa laba?

Yehowa tɩŋnɩ natʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Danɩyɛɛlɩ ɖoziye nɖɩ Nebukadɩnezaarɩ ɖozaa yɔ. Nɛ ɛlɩzɩ-ɩ ɖɩ-tɔbʋʋ. Tɛʋ fema lɛ, Danɩyɛɛlɩ wolo wiyaʋ lɩmɖʋyʋ cɔlɔ nɛ eheyi-i se: ‘Taakʋ ñɛ-tɛtʋ taa lɔŋsɩnɖaa. Manpɩzɩɣ meheyi wiyaʋ e-ɖoziye nɛ malɩzɩ-ɩ ɖɩ-taa.’ Wiyaʋ lɩmɖʋyʋ kpaɣ-ɩ nɛ ewoni Nebukadɩnezaarɩ cɔlɔ. Danɩyɛɛlɩ heyi wiyaʋ se: ‘Mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ Ɛsɔ wɩlɩ-ŋ. Ðoziye ɖɩnɛ ŋɖozaa: Ŋna sɩʋ kpeliɣa sɔsɔɔ nakɛyɛ, kɛwɛ ɛzɩ ɛyʋ yɔ. Ka-ñʋʋ kɛ sika, ka-laŋɩyɛ nɛ ke-nesi kɛ liidiye, nɛ ko-lotu nɛ ka-tala kɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ, ka-nɩŋgbanzɩ kɛ ñɩɣtʋ nɛ ñɩɣtʋ nɛ cʋʋ pesidaa nɛ palabɩnɩ ka-nɩŋgbanzɩ nimbe. Pɩyɛ naɖɩyɛ lɩɩnɩ pʋʋ yɔɔ nɛ ɖɩkɔɔ ɖɩyɔkɩ sɩʋ kpelaɣ ŋga ka-nɩŋgbanzɩ. Sɩʋ kpelaɣ ŋga kɔyɔkɩ mulu mulu nɛ helim kpaɣ  ka-mʋlʋm nɛ pɩɖɛna. Pɩyɛ nɖɩ, ɖɩpɩsɩ pʋʋ sɔsɔʋ nɛ kisu tɛtʋ kpeekpe.’

Danɩyɛɛlɩ lɩzɩ ɖɩ-tɔbʋʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Ño-ɖoziye tɔbʋʋ kɔyɔ: Ñe-kewiyaɣ sɩŋnɩ sɩʋ kpelaɣ ñʋʋ ŋgʋ palabɩnɩ sika yɔ. Ña-wayɩ, kewiyaɣ ŋga kakaɣ kɔm yɔ, ŋga lɛ sɩʋ kpelaɣ ŋga palabɩnɩ liidiye yɔ. Nakɛyɛ kaɣ kɔm ɖɔɖɔ nɛ kɛwɛɛ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ yɔ nɛ kakaɣ tɔɔʋ kewiyitu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Kaka wayɩ lɛ, ŋga kɔkɔŋ yɔ, kakaɣ wɛʋ ɖoŋ ɛzɩ ñɩɣtʋ yɔ. Kɛdɛzaɣ kewiyaɣ ŋga kɔkɔŋ yɔ, ka-taa kaɣ tayʋʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ. Hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ kaɣ wɛʋ ɖoŋ ɛzɩ ñɩɣtʋ yɔ nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ ñɛwɛɛ ɛjandʋ ɛzɩ cʋʋ yɔ. Pɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ pʋʋ taa yɔ, ɖɩɖɩ sɩŋnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ. Kakaɣ kewiyisi cikpesi nzɩ naŋʋʋ nɛ ke-ɖeke kakaɣnɩ wɛʋ tam.

Nebukadɩnezaarɩ nɩ mbʋ lɛ, etii nɛ ɛtɔɔlɩ Danɩyɛɛlɩ ɛsɩndaa nɛ ɛpa ɛsa nɛ tɛtʋ. Ɛyɔɔdɩ se: ‘Ñɛ-Ɛsɔ lɩzɩnɩ-ŋ ɖoziye ɖɩnɛ ɖɩ-taa. Ɛsɔ nɔɔyʋ fɛyɩ ɛzɩ Ɛsɔ ɛnʋ yɔ.’ Pʋyɔɔ lɛ, Nebukadɩnezaarɩ tɩtasɩ kʋʋ Danɩyɛɛlɩ, ɛlɛ eyeba nɛ ɛpɩsɩ tɛtʋ taa lɔŋsɩnɖaa tɩŋa ñʋʋdʋ, nɛ ɛtɔkɩ ɖɔɖɔ kewiyitu. Ŋna ɛzɩma Yehowa cosi Danɩyɛɛlɩ yɔ?

“Pekpeɣli-wɛ ɖenɖe payaɣ Ebree taa se: Armaagedɔɔ yɔ.”—Natʋ 16:16