Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 85

Yesu wa kʋdɔndʋ nɔɔyʋ Sabaatɩ wiye

Yesu wa kʋdɔndʋ nɔɔyʋ Sabaatɩ wiye

Farɩsɩ mba paɖaɣ Yesu nɛ paañɩnaɣ nʋmɔʋ nakʋyʋ se patɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ pakpa-ɩ. Pɔyɔɔdaa se pɩtɩmʋna se Yesu ɛwaa kʋdɔndɩnaa Sabaatɩ wiye. Sabaatɩ kɩyakʋ nakʋyʋ wiye, Yesu na yʋlʋm nɔɔyʋ habɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ, ɛɛwɛɛ nɛ ɛsʋlʋmʋʋ. Eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: ‘Ɩna ɛzɩma Ɛsɔ ɖoŋ kaɣ waʋ abalʋ ɛnɛ yɔ.’ Yesu tɔ ndaatʋ tataa nɛ enuutini tɛtʋ nɛ ɛtaa yʋlʋm ɛnʋ ɛ-ɛsa. Nɛ Yesu heyi-i se: ‘Wolo Siloowee lɩŋgamʋʋ taa nɛ ŋkɔ ñɛ-ɛsa.’ Abalʋ ɛnʋ ɛɖɛɛ nɛ ɛla mbʋ nɛ ɛpaɣzɩ naʋ. Ðooo palʋlʋʋ-ɩ yɔ, kajalaɣ ɖeɖe yɔ ɛpaɣzʋʋ naʋ mbʋ yɔ.

Pɩɖɩɣzɩ samaɣ. Peeɖe pɔpɔzaa se: ‘Pɩtɩkɛ abalʋ ɛnʋ ɛcakaɣnɩ peeɖeyɔ nɛ ɛsʋlʋmʋʋ yaa we? Yaa nɔɔyʋ lɩnɩ-ɩ?’ Abalʋ pɩsɩnɩ-wɛ se: ‘Ma lɛ ɖeyi ɖeyi, paalʋlɩ-m nɛ yʋlʋmtʋ.’ Samaɣ pɔzɩ-ɩ se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ lɛɛlɛɛyɔ ŋnaɣ?’ Eheyi-wɛ ɛzɩma pɩlaba yɔ lɛ, powoni-i Farɩsɩ ñɩma cɔlɔ.

Abalʋ ɛnʋ eheyi Farɩsɩ ñɩma se: ‘Yesu nuuti ahɔya nɛ ɛtaa mɛ-ɛsa yɔɔ nɛ eheyi-m se mowolo nɛ mɔnkɔ mɛ-ɛsa. Malabɩ mbʋ lɛ, manpaɣzɩ naʋ.’ Peeɖe Farɩsɩ ñɩma yɔɔdaa se: ‘Ye Yesu ɛwaɣ ɛyaa Sabaatɩ wiye yɔ, e-ɖoŋ ɛnɩ ɛtɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.’ Ɛlɛ lalaa pɩsɩna se: ‘Ye e-ɖoŋ ɛtaalɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ɛtaapɩzɩɣ nɛ ɛwaɣ kʋdɔmɩŋ.’

Farɩsɩ ñɩma yaa abalʋ ɛnʋ ɛ-lʋlɩyaa nɛ pɔpɔzɩ-wɛ  se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ lɛɛlɛɛyɔ mɩ-pɩyalʋ naɣ?’ Sɔɔndʋ kpa abalʋ ɛnʋ ɛ-lʋlɩyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Farɩsɩ ñɩma kaaɖʋ paɣtʋ se ye nɔɔyʋ etisiɣ Yesu yɔɔ yɔ, paatasɩɣ-ɩ haʋ waɖɛ nɛ ɛsʋʋ Sinaagɔɔgɩ taa. Pʋyɔɔ pocosaa se: ‘Ðɩɩsɩŋ natʋyʋ. Ɩpɔzɩ ɛ-maɣmaɣ.’ Farɩsɩ ñɩma wɛɛ abalʋ ɛnʋ tɔm pɔzʋʋ yɔ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ eheyi-wɛ se: ‘Mɛntɛm-mɩ heyuu. Ndʋ ɖɔɖɔ ɩñɩnɩɣ se ɩtasɩ nɩʋ?’ Peeɖe Farɩsɩ ñɩma taa wɩwa nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ.

Yesu wolo ɛna abalʋ ɛnʋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Ŋwɛnɩ tisuu Mesiya yɔɔ?’ Abalʋ cosi-i se: ‘Ye maasɩm weyi ɛkɛna yɔ, maatisi ɛ-yɔɔ.’ Yesu heyi-i se: ‘Ma lɛ Mesiya.’ Kɩbandʋ ndʋ Yesu labɩ abalʋ ɛnʋ yɔ tɩɖɔwa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛwa ɛ-kʋdɔŋ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu.

“Iyiɣdi nʋmɔʋ, ɩɩsɩŋ Takayaɣ kiɖeɖeɣa, ɩɩsɩŋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ ɖoŋ.”—Maatiyee 22:29