Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 33

Ruti nɛ Nawomii

Ruti nɛ Nawomii

Ñɔɔsɩ nasɩyɩ kaalɩ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, halʋ weyi payaɣ se Nawomii nɛ ɛ-walʋ nɛ ɛ-pɩyalaa naalɛ pakʋyɩ nɛ powolo Mowaabʋ ɛjaɖɛ taa. Pʋwayɩ lɛ, Nawomii walʋ sɩ. Ɛ-pɩyalaa kpaɣ Mowaabʋ pɛlaa mba payaɣ se Ruti nɛ Orpa yɔ. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se pʋwayɩ lɛ, Nawomii pɩyalaa mba pasɩ ɖɔɖɔ.

Nawomii kɔm nɛ ɛnɩɩ se ñɔɔsɩ tɩtasɩ wɛʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɛpɩsɩɣ ɛ-tɛ. Ruti nɛ Orpa patɩŋ ɛ-wayɩ. Ɛlɛ palɩ nʋmɔʋ taa lɛ, Nawomii heyi-wɛ se: ‘Ɩɩkɛ halaa kɩbama man-pɩyalaa nɛ ɩɩkɛ-m ɖɔɖɔ wolaa kɩbama. Mɔnsɔɔlaa se mɩ-naalɛ, ɩtasɩ walʋʋ. Ɩpɩsɩ mɩ-tɛ Mowaabʋ.’ Pocosi-i se: ‘Ðɩsɔɔlɩ ñɔ-tɔm nɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ ñɔ-cɔlɔ.’ Ɛlɛ Nawomii wolo pɩ-yɔɔ nɛ eheyiɣ-wɛ se papɩsɩ. Pɩla mbʋ nɛ Orpa pɩsɩ, ɛlɛ Ruti ñɛwɛɛ Nawomii cɔlɔ mbʋ. Nawomii pɩsɩnɩ Ruti yɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Orpa wɛɛ nɛ ɛpɩsɩɣ mɩ-samaɣ nɛ mɩ-ɛsɔnaa pɔ-cɔlɔ. Tɩŋ ɛ-wayɩ.’ Ɛlɛ Ruti cosi-i se: ‘Maakaɣ ɖɛʋ nɛ meyebi-ŋ. Ña-samaɣ kaɣ kɛʋ man-samaɣ nɛ ñɛ-Ɛsɔ kɛ mɛ-Ɛsɔ.’ Ña-naʋ taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Ruti yɔɔdɩ tɔm ndʋ yɔ, ɛzɩma pɩlabɩ Nawomii?

Ruti nɛ Nawomii patalɩ Izrayɛɛlɩ kajalaɣ tɔɔnaɣ kʋm alɩwaatʋ taa. Ruti wolo tɔɔnaɣ cazʋʋ Rahaabɩ pɩyalʋ weyi payaɣ se Bowaazɩ yɔ, ɛ-hayɩm taa. Bowaazɩ nɩwa se Ruti kɛ Mowaabʋ tʋ, ɛlɛ ɛñɔnɩ Nawomii camɩyɛ. Eheyi ɛ-tʋmlaɖaa se pataakpaɣ tɔɔnaɣ tɩŋa hayɩm taa, ɛlɛ pakazɩ pazɩ nɛ Ruti cazɩ.

 Ðanaɣ ŋga Nawomii pɔzɩ Ruti se: ‘A-hayɩm taa ŋwoba nɛ ŋcazɩ tɔɔnaɣ sɔnɔ?’ Ruti cosi-i se: ‘Abalʋ weyi payaɣ se Bowaazɩ yɔ, ɛ-hayɩm taa.’ Nawomii kitini-i se: ‘Bowaazɩ kɛ ma-walʋ hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ. Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ña nɛ halaa lalaa iwoki ɛ-hayɩm taa nɛ ɩcazɩɣ tɔɔnaɣ. Peeɖe, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ŋ caʋ tɔm.’

Ruti wolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛcazɩɣ tɔɔnaɣ Bowaazɩ hayɩm taa, pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ tɔɔnaɣ kʋm tɛma yɔ. Bowaazɩ yʋsaa se Ruti kɛ halʋ kɩbanʋ nɛ ɛsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ camɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ye abalʋ nɔɔyʋ ɛsɩba nɛ ɛfɛyɩnɩ pɩɣa yɔ, ɛ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ kpakɩɣ ɛ-halʋ. Pʋyɔɔ Bowaazɩ kpaɣ Ruti nɛ palʋlɩ Obɛɛdɩ weyi ɛkɔm nɛ ɛkɛ wiyaʋ Daviid cɔzɔ yɔ. Nawomii taabalaa taa labɩ leleŋ. Pɔyɔɔdɩ se: ‘Kajalaɣ lɛ, Yehowa ha-ŋ Ruti weyi ɛñɔnɩ-ŋ kpam yɔ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛha-ŋ sayɩ. Pasa Yehowa!’

“Ɛgbaɣdʋ nɔɔyʋ malɩɣnɩ [ɛyʋ] nɛ pɩkɩlɩ e-koobu maɣmaɣ.”—Aduwa 18:24