Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 99

Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ mʋ toovenim tɔm

Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ nɔɔyʋ mʋ toovenim tɔm

Pɛlɛ eliikenu nɔɔyʋ kaakɛ yom Filiipu tɛtʋ taa. Pɛlɛ ɛnʋ ɛlakɩ tɩyɩtʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɔŋnɩ liidiye sakɩyɛ mba pɔ-cɔlɔ ɛɛwɛɛ yɔ. Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ powobi Filiipu lɛ, pɛlɛ ɛnʋ ɛtɩŋ-wɛ kɩyakɩŋ sakɩyɛ. Peeɖe eleeu yeba nɛ ɛmakɩ kubusi se: “Ɛyaa mba yɔ, pɛkɛ Ɛsɔ Kɩlɩm lɩmɖʋyaa.” Nɛ Pɔɔlɩ heyi eleeu ɛnʋ se: ‘Yesu hɩɖɛ taa lɛ, lɩɩ pɛlɛ ɛnɛ yɔ, ɛ-taa.’ Nɛ eleeu lɩɩ pɛlɛ taa ɖɔɖɔ.

Mba pɔ-cɔlɔ pɛlɛ ɛnʋ ɛɛwɛɛ yɔ, panawa se ɛɛtasɩɣ tɩyʋʋ se pɩkɔnɩ-wɛ liidiye lɛ, pa-taa wɩɩ siŋŋ. Pakpaɣ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ nɛ pɛɖɛnɩ tɔm hʋyaa tɛ nɛ pɔyɔɔdɩ pɔ-yɔɔ se: ‘Ɛyaa panɛ yɔ, pamanɩ paɣtʋ yɔɔ nɛ pañamsɩɣ tɛtʋ kpeekpe.’ Tɔm hʋyaa ɖʋ paɣtʋ se pakpa Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ, pamabɩ-wɛ nɛ paɖʋ-wɛ salaka. Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ sɩɩ-wɛ salaka hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa cɩkpɛndʋʋ wɛ siŋŋ yɔ.

Paa mbʋ yɔ, ɛyaa lalaa mba paawɛ salaka taa yɔ, panɩɣaɣ samtʋ hendu ndʋ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ paawɛɛ nɛ peteɣ Yehowa yɔ. Pɩkɛdɩ ɖoo hɛkʋ taa lɛ, tɛtʋ ñamsɩ ɖoŋ tuda yem. Peeɖe salaka nɔnɔsɩ tʋlaa nɛ kpasɩ nzɩ pɔhɔkɩnɩ mba pɛwɛ salaka taa yɔ, sɩcɛ. Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ se ɛsʋʋ salaka taa nɛ ɛna se nɔnɔsɩ tʋlaa. Ɛmaɣzaa se mba paawɛɛ salaka taa yɔ, pa-tɩŋa pesewa, pʋyɔɔ ɛkpaɣ laɣɖɛ se ɛkʋʋ ɛ-tɩ.

Kpaagbaa mbʋ lɛ, Pɔɔlɩ heyi-i se: ‘Taakʋ ña-tɩ! Ða-tɩŋa ɖɩwɛ cɩnɛ!’ Salaka yɔɔ cɔnɩyʋ wolo nɛ ɛpɛɖɩ ɛ-tɩ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ pɛ-tɛɛ. Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Mala we nɛ maya ma-ñʋʋ?” Pocosi-i se: ‘Pɩpɔzʋʋ se ña nɛ ña-ɖɩɣa kpeekpe itisi Yesu yɔɔ.’ Nɛ Pɔɔlɩ nɛ Silaasɩ peheyi-i Yehowa tɔm nɛ ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa kpeekpe petisi nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm.

“Pe-nesi kaɣ kpaʋ mɩ-yɔɔ, pakaɣ-mɩ ñaŋ wɩlʋʋ, pakaɣ-mɩ kpaʋ pɛcɛlɩ sinagɔɔgɩnaa nɛ paɖʋ-mɩ salaka, pakaɣ-mɩ yaʋ awiya nɛ komina tɔm tɩŋ tɛɛ ma-hɩɖɛ yɔɔ. Pɩkaɣ-mɩ haʋ waɖɛ se ɩlɩzɩ aseɣɖe.”—Luka 21:12, 13