Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 66

Ɛsdrasɩ wɩlɩ samaɣ Ɛsɔ paɣtʋ

Ɛsdrasɩ wɩlɩ samaɣ Ɛsɔ paɣtʋ

Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 70 mbʋ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ pɩsʋʋ Yeruzalɛm tɛtʋ taa yɔ, ɛlɛ lalaa kaawɛ Pɛrsɩ egeetiye taa mbʋ. Pa-taa lɛlʋ lɛ, cɔjɔ weyi payaɣ se Ɛsdrasɩ yɔ. Ɛnʋ kaawɩlɩnɩ samaɣ Yehowa paɣtʋ. Ɛsdrasɩ nɩwa se samaɣ ŋga kɛwɛ Yeruzalɛm yɔ, kataaɖɔŋ Yehowa paɣtʋ yɔɔ, nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza se ewoki nɛ ɛsɩnɩ-kɛ. Pɛrsɩ mba wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ heyi-i se: ‘Ɛsɔ ha-ŋ lɔŋsɩnɖɛ se ŋpɩzɩ nɛ ŋwɩlɩ samaɣ ɛ-paɣtʋ. Wolo nɛ ŋkpɛndɩnɩ weyi ɛsɔɔlaa se ɛtɩŋ ña-wayɩ yɔ.’ Ɛsdrasɩ kpeɣli samaɣ taa mba pɔsɔɔlaa se papɩsɩ Yeruzalɛm yɔ. Palabɩ adɩma nɛ peheyi Yehowa se ɛsɩnɩ-wɛ nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ pacaɣ ɖɔm yɔ, kɩ-taa nɛ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ pɛɖɛɛ.

Fenasɩ naanza wayɩ lɛ, patalɩ Yeruzalɛm. Awumbiya mba paawɛ peeɖe yɔ, peheyi Ɛsdrasɩ se: ‘Izrayɛɛlɩ piya ɩɩtasɩɣ Yehowa ñam nɛ sɩkpakɩɣ halaa mba pɛsɛɣ cɛtɩm ɛsɔnaa yɔ.’ Ɛbɛ Ɛsdrasɩ laba? Ɛsdrasɩ luŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ samaɣ ɛsɩndaa nɛ ɛtɩmnɩ se: ‘Yehowa, ŋlabɩ-ɖʋ mbʋ yɔ pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ, ɛlɛ ɖɩlabɩ kɩwɛɛkɩm.’ Samaɣ kpiɖi ka-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, ɛlɛ kowolo pɩ-yɔɔ nɛ kalakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ. Ɛsdrasɩ lɩzɩ samaɣ taa sɔsaa nɛ tɔm hʋyaa se pasɩnɩ-ɩ nɛ ɛñɔɔzɩ tɔm. Pɩlabɩ fenasɩ naadozo lɛ, mba pekizaa se paasɛɣ Yehowa yɔ, pɔɖɔɔnɩ-wɛ samaɣ taa.

Pɩnzɩ hiu nɛ naalɛ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa lɛ, Izrayɛɛlɩ piya ɖaɣnɩ maʋ Yeruzalɛm kolonzi. Pʋwayɩ lɛ, Ɛsdrasɩ kpeɣli samaɣ nɛ ɛkalɩ-kɛ paɣtʋ. Ɛsdrasɩ kuli paɣtʋ takayaɣ lɛ, samaɣ kʋyɩ nɛ kasɩŋ. Ɛla adɩma nɛ samaɣ kpazɩ ke-nesi nɛ kawɩlɩ se ketisi ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ. Nɛ Ɛsdrasɩ kalɩ paɣtʋ takayaɣ nɛ ɛlɩzɩ pɩ-taa nɛ samaɣ welisi camɩyɛ. Petisi se toovenim taa lɛ, poposini Yehowa paɣtʋ nɛ pewii. Teu fema lɛ, Ɛsdrasɩ tasɩ paɣtʋ takayaɣ taa tɔm lɛɛtʋ kalʋʋ samaɣ ɛsɩndaa. Pɔkɔɔ pana se piileɖiɣ lɛ, palakɩ kizinzikiŋ kazandʋ. Kpaagbaa mbʋ lɛ, papaɣzɩ pa-tɩ ñɔɔzʋʋ.

 Pɔtɔɔ kazandʋ avema lʋbɛ; nɛ avema ana a-taa, Izrayɛɛlɩ piya kpaɣ sɩ-alɩwaatʋ nɛ sɩɖɛyɩɣ Yehowa nɛ sɩsɛɛ-ɩ se eyeba nɛ tɔɔnasɩ la camɩyɛ. Ðooo Yozuwee sɩbʋ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya tɩtasɩ labʋ kizinzikiŋ kazandʋ ɛzɩ tʋnɛ yɔ. Pɛtɛm kazandʋ tɔɔʋ lɛ, samaɣ kpeɣli nɛ Ɛsdrasɩ la adɩma nɛ ɛtɔ se: ‘Yehowa, ŋlɩzɩ-ɖʋ yomiye taa, ŋha-ɖʋ tɔɔnaɣ kañɩmbusuu taa nɛ ŋha-ɖʋ tɛtʋ kɩbandʋ tʋnɛ yɔ. Ɛlɛ paa ɛzɩmtaa, ɖɩyʋsɩnɩ-ŋ. Ŋtiyini-ɖʋ nayaa se pɔtɔzɩ-ɖʋ ña-paɣtʋ, ɛlɛ ɖitiwelisini-wɛ. Paa mbʋ yɔ, ŋwɛ suuɖu. Ðuutu ndʋ ŋŋlabɩ Abraham yɔ, ŋɖɔm tɩ-yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɖiɖuwaa se ɖɩɖɔŋ ña-paɣtʋ yɔɔ.’ Pama ɖuutu ndʋ takayaɣ taa nɛ awumbiya, Leevi ñɩma nɛ cɔjɔnaa pañɩɣ takayaɣ ŋga ka-taa pe-nesi.

“Mba panɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, mba pɛkɛnɩ koboyaɣ tɩnaa siŋŋ.” —Luka 11:28