Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 KPƐLƖKƲƲ 94

Fezuu kiɖeɖeu tibi tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ

Fezuu kiɖeɖeu tibi tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ

Yesu pɩsɩ ɛsɔdaa nɛ pɩla kɩyakɩŋ hiu lɛ, fezuu kiɖeɖeu tii ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ. Pɩɩkɛ pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti kɩyakʋ wiye, nɛ ɛyaa kaalɩnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa nɛ pɔkɔɔ Yeruzalɛm se pɔtɔɔ kazandʋ ndʋ. Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩ 120 mbʋ yɔ, kaakpeɣli ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ taa. Nɛ pɩkɛdaa lɛ, piti lakasɩ nasɩyɩ la tuda yem. Nabʋyʋ lɩ paa tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi lɛ, ɛ-ñʋʋ taa ɛzɩ miŋ nzʋlʋmɩyɛ yɔ nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. Kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ tibi ɛzɩ helim sɔsɔm yɔ nɛ ɖisu kuduyuu ŋgʋ kɩ-taa paakpeɣlaa yɔ.

Agɔma mba paalɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔɔ Yeruzalɛm yɔ, panɩ kɔkɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taŋ lɛ, pese powolo ɖenɖe tɔmkpɛlɩkɩyaa kaakpeɣlaa yɔ se pana se ɛbɛ ɖiɣni labʋ. Pɩɖɩɣzɩ agɔma mba siŋŋ se pa-kʋnʋmɩŋ tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ. Peeɖe pɔpɔzaa se: ‘Ɛyaa panɛ Galilee ñɩma pɛkɛnaa. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɖa-kʋnʋmɩŋ?’

Pʋwayɩ lɛ, Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloowaa lalaa pakʋyɩ nɛ pasɩŋ  samaɣ ɛsɩndaa. Pɩyɛɛrɩ heyi samaɣ ɛzɩma pakʋ Yesu nɛ Yehowa fezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ, pɩ-tɔm. Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu wɛ ɛsɔdaa, Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ. Ɛnʋ labɩna nɛ fezuu kiɖeɖeu tii, ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ. Mbʋ yebina nɛ ɛnaɣ piti lakasɩ nzɩ siɖiɣni labʋ yɔ.’

Tɔm ndʋ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa yɔ, titukuni samaɣ taa ɛyaa laŋa nɛ pɔpɔzɩ se: “Ðɩla ɛzɩma yɔ?” Nɛ Pɩyɛɛrɩ cosi-wɛ se: ‘Ikpiɖi kɩwɛɛkɩm mbʋ ɩlaba yɔ pɩ-yɔɔ nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm Yesu hɩɖɛ taa. Nɛ Ɛsɔ ha-mɩ e-fezuu kiɖeɖeu.’ Ɛyaa ɛzɩ 3 000 mbʋ yɔ, paamɩyɩsɩ lɩm kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye. Kpaɣnɩ puwiye lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa paɣzɩ huuu lɛɛ lɛɛ Yeruzalɛm tɛtʋ taa. Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ apostoloowaa nɛ paɖʋ agbaa sakɩyɛ nɛ papɩzɩ pawɩlɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa mbʋ payɩ Yesu pɔzɩ-wɛ se pala yɔ.

“Ye ŋyɔɔdʋʋnɩ ñɔ-nɔɔ se Yesu kɛ Kɩbaɣlʋ nɛ ŋtisiɣ ña-laŋɩyɛ taa se Ɛsɔ fezi-i sɩm yɔɔ kɔyɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ŋkaɣ ña-ñʋʋ yabʋ.” —Roma 10:9