Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Hɔɔlʋʋ 8 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 8 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yehowa wazɩ Salomɔɔ nɛ ɛha-ɩ lɔŋsɩnɖɛ siŋŋ nɛ ɛha-ɩ ɖɔɖɔ waɖɛ se ɛma templo, ɛlɛ ɛkɔɔ nɛ eposi ɛ-tɩ nɛ Yehowa pazɩ pazɩ. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, wɩlɩ ña-pɩɣa ɛzɩma sɩɩnaa layaa yeba nɛ Salomɔɔ ha Yehowa siɣye yɔ. Patayɩ kewiyaɣ taa nɛ awiya kɩdɛkɛdaa yele nɛ tisuu yebu nɛ sɩʋ kpelisi sɛtʋ sʋʋ ɛjaɖɛ taa. Halɩ abiɖe Yezaabɛɛlɩ yeba nɛ tisuu yebiyaa ɖɔɔ hayo kiŋ kewiyaɣ taa siŋŋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, kɩdɛkɛdɩm kaatɔyɩ Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ taa nɛ nabʋyʋ taaɖɔŋ camɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, ɛyaa nabɛyɛ kaawɛɛ nɛ pɛsɛɣ Yehowa siɣsiɣ, pa-taa nabɛyɛ lɛ Wiyaʋ Yozafaatɩ nɛ nayʋ Eliya.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 44

Yehowa templo

Ɛsɔ welisi Salomɔɔ adɩma nɛ ɛha-ɩ wala sɔsɔna sakɩyɛ.

KPƐLƖKƲƲ 45

Kewiyaɣ taa tayaa

Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ yebi sɛʋ Yehowa.

KPƐLƖKƲƲ 46

Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ santaɖaʋ

Akɛ Ɛsɔ toovenim tʋ? Yehowa yaa Baalɩ?

KPƐLƖKƲƲ 47

Yehowa kpazɩ Eliya ɖoŋ

Ŋmaɣzɩɣ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpazɩ ña ɖɔɖɔ ɖoŋ yaa we?

KPƐLƖKƲƲ 48

Pefezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Palabɩ piti lakasɩ naalɛ ɖɩɣa kʋɖʋmaɣ taa!

KPƐLƖKƲƲ 49

Pɔhɔm abiɖe kañatʋ tʋ nɩŋgbaaŋ

Yezaabɛɛlɩ ɖʋ ɛ-taa se ɛkʋʋ Naabɔɔtɩ nɛ ɛpɛdɩ e-viiñi hayɩm! Yehowa na ɛ-kañatʋ lakasɩ tɩŋa.

KPƐLƖKƲƲ 50

Yehowa lʋbɩ Yozafaatɩ yɔɔ

Alɩwaatʋ ndʋ koyindinaa nazaɣ Yuuda ñɩma yɔ, Yozafaatɩ pɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ adɩma taa se ɛsɩnɩ-wɛ.