Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ takayaɣ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ takayaɣ

Koobiya kʋsɔɔlaa:

Ða mba ɖɩkɛ Yehowa sɛyaa yɔ, ɖɩsɔɔlɩ Bibl, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se Yehowa tɔm wɛnɩ kɩ-taa. Ðɩɩpɩtɩɣ se kɩ-taa tɔm kɛ toovenim, kɩ-paɣtʋ wazɩɣ nɛ tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ kpayɩ kpayɩ se Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa. (Keɣa 118:105; Luka 1:3; 1 Yohanɛɛsɩ 4:19) Ðɩsɔɔlɩ siŋŋ se ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ se ɖɩlɩzɩ takayaɣ kanɛ: “Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa.” Ðitendi-mɩ, ɖɩñɩnɩɣ se ɖiheyi-mi tɔm natʋyʋ pazɩ kɔ-yɔɔ.

Piya yɔɔ kpem pamaɣzaa se palɩzɩ takayaɣ kanɛ. Ɛlɛ papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ-kɛ tʋmɩyɛ nɛ pasɩnɩ ɛyaa sɔsaa mba pɔsɔɔlaa se pɛkpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ Bibl yɔɔ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Bibl kɛ takayaɣ ŋga kawazɩɣ ɛya kpeekpe yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɖa-tɩŋa payɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ kɩbaŋ takayaɣ kanɛ ka-taa nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ koboyaɣ siŋŋ.

Bibl taa kɛdɛsɩ wɛnɩ takayaɣ kanɛ ka-taa. Papaɣzɩnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ kɛdɛsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ wondu lɩzʋʋ tɔm yɔ. Ðɩñaɣ pana nɛ ɖɩkɛdɩ Bibl kɛdɛsɩ ɛzɩma sɩɩlabɩ ɖeyi ɖeyi yɔ. Ðɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ tɔm pee wena ayeki nɛ paa weyi ɛnɩɩ sɩ-taa kɛlɛʋ yɔ.

Ɛlɛ pɩtasɩnɩ Bibl taa tɔm kɛdʋʋ lɛ, ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee nɛ fotonaa mba peyeki nɛ ɩpɩzɩ ɩmaɣzɩ nɛ ɩna ɛzɩma kɛdɛsɩ nzɩ sɩɩlabɩ ɖeyi ɖeyi yɔ, nɛ ɩtɩlɩ ɖɔɖɔ ɛyaa mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm sɩ-taa yɔ, pa-lɩmaɣza nɛ ɛzɩma panɩɣaɣ pa-tɩ taa yɔ.

Takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛyaa mba Bibl yɔɔdɩ pɔ-tɔm se paañam Yehowa yaa pataañamɩ-ɩ yɔ. Nɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ pɩtɩŋnɩ ɛyaa mba pe-wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ. (Roma 15:4; 1 Kɔrɛntɩ 10:6) Patayɩ takayaɣ kanɛ hɔɔlɩŋ 14 taa. Paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-ɖɩbazɩyɛ lɛ, pɔyɔɔdɩ ñʋŋ weyi ɩ-taa ɖɩkaɣ tazʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ ɩ-tɔm pazɩ.

 Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ña nɛ ña-pɩɣa ɩkalɩ takayaɣ taa ñʋŋ tɩŋa, nɛ paa ñʋʋ ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ɩkɛdɩ kɩ-taa fotonaa yɔɔ tɔm. Pʋwayɩ lɛ, mɩ-naalɛ ɩkalɩ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩwɛ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ tɔm ndʋ kakalɩɣ Bibl taa nɛ takayaɣ taa tɔm pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ nɛ ŋsɩnɩ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ nɛ ɛtɩlɩ Bibl taa tɔm.

Ðɩtaɣ liu se takayaɣ kanɛ kakaɣ sɩnʋʋ piya evelisi nɛ ɛyaa sɔsaa mba pɛkɛ laŋa kɩbana tɩnaa yɔ se pɛkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm nɛ palabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ pe-wezuu caɣʋ taa. Pɩkaɣ yebu nɛ paba ɖɔɖɔ pɛkpɛndɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Ɛsɔ ɛzɩ hɔʋ kʋɖʋmʋʋ yɔ.

Mi-koobiya,

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ