Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 80

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

Yesu susi tɔm nɛ pɩla ɛzɩ pɩnaɣ nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ lɛ, pɩpɔzɩ se ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ. Mba ɛkaɣ lɩzʋʋ se pasɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ labʋ? Mba ɛkaɣ falɩsʋʋ se pɛɖɛɛ nɔɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa? Pʋcɔ nɛ Yesu kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ lɛ, pɩɩwɛɛ se Yehowa ɛsɩnɩ-ɩ. Pʋyɔɔ ɛkpa pʋʋ nakʋyʋ ñʋʋ taa e-ɖeke nɛ ɛla adɩma ɖoo pilim. Tɛʋ fema lɛ, Yesu yaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ nɛ ɛlɩzɩ pa-taa apostoloowaa 12. Ŋtɔzʋʋ pa-taa nabɛyɛ hɩla yɔɔ? Pa-hɩla yɔ: Pɩyɛɛrɩ, Andree, Yakubu, Yohanɛɛsɩ, Filiipu, Bartelemii, Tomaa, Maatiyee, Alfee pɩyalʋ Yakubu, Taadee, Siimɔɔ nɛ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ.

Andree, Pɩyɛɛrɩ, Filiipu, Yakubu

Apostoloowaa hiu nɛ naalɛ waa panɛ, pa nɛ Yesu pakaɣnɩ nʋmɔʋ ɖɔm. Ɛfalɩsɩ-wɛ nɛ pɩtɛ lɛ, etiyi-wɛ se powolo posusi tɔm. Yehowa ha-wɛ ɖoŋ se pɔɖɔɔnɩ aleewaa nɛ pawaa kʋdɔmɩŋ.

Yohanɛɛsɩ, Maatiyee, Bartelemii, Tomaa

Yesu ta apostoloowaa hiu nɛ naalɛ waa mba liu nɛ ɛyaa-wɛ se ɛ-taabalaa. Farɩsɩ ñɩma maɣzaɣ se apostoloowaa kɛ ɛyaa mba  patɩla sukuli nɛ pɛ-ɛsa tikuli yɔ. Ɛlɛ Yesu ñafalɩsɩ-wɛ se pala tɔm susuu tʋmɩyɛ camɩyɛ. Pakaɣ wɛʋ Yesu cɔlɔ alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ taa, ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-sɩm ñɔtaa yɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ pefezi-i yɔ. Yesu apostoloowaa hiu nɛ naalɛ taa sakɩyɛ kaakɛ Galilee mba ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Pa-taa nabɛyɛ kpaɣ halaa.

Alfee pɩyalʋ Yakubu, Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ, Taadee, Siimɔɔ

Apostoloowaa kaakɛ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa nɛ picoɖaɣ-wɛ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, paamaɣzɩɣ tɔm ndʋ pacaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pakpakɩɣ ɖɔɖɔ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. Nabʋyʋ taa, pa-lakasɩ wɩlɩɣ se pɛfɛyɩnɩ suuɖu. Halɩ nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, poyou se pana se akɛ sɔsɔ pa-taa. Ɛlɛ paa mbʋ yɔ, pɛkɛ ɛyaa kɩbama, nɛ pɔsɔɔlɩ Yehowa. Mba sɩnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ tigiɖe alɩwaatʋ ndʋ Yesu kpa ɛsɔdaa yɔ.

“Mayaɣ-mɩ se mɛ-ɛgbaɣdɩnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ndʋ mɛnkpɛlɩkɩ man-Caa cɔlɔ yɔ, mawɩlɩ-mɩ tʋ.”—Yohanɛɛsɩ 15:15