Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 63

Pama tɔm natʋyʋ koloŋa yɔɔ

Pama tɔm natʋyʋ koloŋa yɔɔ

Pɩkɔm pʋwayɩ lɛ, Bɛlsazaarɩ pɩsɩ Babilɔɔnɩ wiyaʋ kɩfalʋ. Ðoo naayɛ taa lɛ, ekpeɣli ɛ-tɛtʋ taa ɛyaa sɔsaa kudoku se ɛ nɛ wɛ pala kazandʋ. Eheyi ɛ-lɩmɖʋyaa se powolo templo taa nɛ pakpaɣ sika kɔpʋnaa mba Nebukadɩnezaarɩ kaakpaɣ Yehowa templo taa yɔ nɛ pɔkɔna. Bɛlsazaarɩ nɛ mba ɛya-wɛ kazandʋ yɔ, pakpaɣ kɔpʋnaa mba nɛ pɔñɔʋnɩ sʋlʋm nɛ pɛɖɛyɩɣ pɛ-ɛsɔnaa. Peeɖe nesi sɔsɔsɩ nasɩyɩ lɩwa nɛ sɩma piti tɔm natʋyʋ kpaaŋ ŋgʋ kɩ-tɛɛ paawɛɛ yɔ, ki-koloŋa nakɛyɛ yɔɔ.

Sɔɔndʋ kpa Bɛlsazaarɩ. Nɛ ɛyaa ɛ-tɛtʋ taa maajiki laɖaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ye mɩ-taa nɔɔyʋ ɛpɩzaa nɛ ɛlɩzɩ-m tɔm tʋnɛ tɩ-taa yɔ, ɛkaɣ kɛʋ tozo tʋ, me-kewiyaɣ taa. Maajiki laɖaa mba powolo ɛ-cɔlɔ, ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛlɩzɩ piti tɔm ndʋ tɩ-taa. Peeɖe ɛ-tɛ abiɖe kɔma nɛ eheyi-i se: ‘Abalʋ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ payaɣ-ɩ se Danɩyɛɛlɩ. Ɛnʋ ɛlɩzaɣnɩ wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ tɔm ndʋ tɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ yɔ, tɩ-taa. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ-ŋ piti tɔm tʋnɛ tɩ-taa.’

Wiyaʋ yele nɛ pɔkɔnɩ Danɩyɛɛlɩ ɛ-cɔlɔ. Bɛlsazaarɩ heyi-i se: ‘Ye ŋpɩzaa nɛ ŋkalɩ tɔm ndʋ tɩwɛ koloŋa yɔɔ yɔ, mahaɣ-ŋ sika lɩyʋʋ nɛ manpɩsɩɣ-ŋ tozo tʋ Babilɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa.’ Danɩyɛɛlɩ cosi-i se: ‘Mantɩsɔɔlɩ kʋjɔʋ, ɛlɛ meheyiɣ-ŋ tɔm ndʋ pama koloŋa yɔɔ yɔ, nɛ malɩzɩ-ŋ pɩ-taa. Ña-caa Nebukadɩnezaarɩ kaakpazɩ ɛ-tɩ nɛ Yehowa luzi-i. Ŋsɩm mbʋ pɩɩtalɩ-ɩ yɔ pɩtɩŋa payɩ, ɛlɛ ŋtise sɔɔndʋ Yehowa, nɛ ŋtiyi se pɔkɔnɩ-ŋ e-templo taa sika kɔpʋnaa nɛ ŋñɔɔ pɩ-taa sʋlʋm. Pʋyɔɔ Yehowa ma tɔm tʋnɛ: Mene, Mene, Tekel nɛ Ufarsiŋ. Tɔm tʋnɛ, tɩwɩlɩɣ se Meedii ñɩma nɛ Pɛrsɩ ñɩma kɔŋ nɛ pawa Babilɔɔnɩ nɛ ŋtasɩɣ kɛʋ wiyaʋ.’

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pɩlakaɣ ɛyaa ɛzɩ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwa Babilɔɔnɩ tɛtʋ yɔ. Paacɔzɩ kolonzi  sɔsɔsɩ Babilɔɔnɩ tɛtʋ nɛ pɔɔ sɔsɔɔ nakɛyɛ wɛɛ kolonzi nzɩ sɩ-wayɩ nɛ pɩkandɩyɩɣ tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ ɖoo ana a-taa lɛ, Meedii nɛ Pɛrsɩ ñɩma pɔkɔma se poyooni Babilɔɔnɩ. Pɛrsɩ wiyaʋ Siiruusi yeba nɛ pɛhɛɛ lɔɔʋ nɛ pɔɔ taa lɩm pasɩ nɛ pɩha nʋmɔʋ sɔɔjanaa nɛ powolo pasʋʋnɩ tɛtʋ nɔnɔsɩ. Puwiye lɛ, paatʋlɩ tɛtʋ nɔnɔsɩ nɛ peyele. Sɔɔjanaa sʋʋ wii tɛtʋ taa nɛ pawabɩ-tʋ nɛ pakʋ wiyaʋ. Nɛ Siiruusi pɩsɩ Babilɔɔnɩ wiyaʋ.

Pɩkɔm se pɩlakɩ pɩnaɣ lɛ, Siiruusi susi se: ‘Yehowa heyi-m se manɖaɣnɩ-ɩ maʋ templo ŋgʋ kɩɩwɛ Yeruzalɛm yɔ. Paa weyi ɛsɔɔlaa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ewolo ɛɖʋ tʋmɩyɛ nɖɩ nesi. Pɩla mbʋ nɛ tɔm ndʋ Yehowa kaayɔɔdaa se Yuuda ñɩma pɩsɩɣ pɛ-tɛ pɩnzɩ 70 wayɩ yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa. Siiruusi yele nɛ papɩsɩnɩ sika nɛ liidiye kɔpʋnaa mba Nebukadɩnezaarɩ kaakpaɣ templo taa yɔ. Ŋna ɛzɩma Yehowa tɩŋnɩ Siiruusi yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ ɛ-samaɣ yɔ?

“Kɩtɔlaa, kɩtɔlaa, Babilɔɔnɩ sɔsɔʋ kʋlɛ; kɩpɩsɩ aleewa cokiye, kʋzɔɔtʋ feziŋ kpeekpe ɖɩjɔzɩyɛ.”—Natʋ 18:2