Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 28

Baalam kpaŋaɣ yɔɔdaa

Baalam kpaŋaɣ yɔɔdaa

Izrayɛɛlɩ piya wɛʋ kañɩmbusuu taa yɔ, pɩkazɩ pazɩ se pɩla pɩnzɩ 40. Pawabɩ ajɛɛ sɔsɔna sakɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, pɛwɛ Mowaabʋ kɛdɛɛnzɩ taa, Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔɔ kiŋ nɛ alɩwaatʋ talaa se pasʋʋ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa. Sɔɔndʋ kaawɛɛ nɛ pɩkpaɣ Mowaabʋ wiyaʋ Balaakɩ se Izrayɛɛlɩ piya ɩtaakɔɔ nɛ sɩmʋ ɛ-tɛtʋ. Pʋyɔɔ ɛya abalʋ weyi payaɣ se Baalam yɔ se ɛkɔɔ nɛ ɛlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ.

Ɛlɛ Yehowa heyi Baalam se: ‘Taalɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ.’ Pʋyɔɔ lɛ, Baalam kizi se eewoki. Peeɖe wiyaʋ Balaakɩ tasɩ-ɩ yaʋ nɛ eheyi-i se ɛhaɣ-ɩ mbʋ payɩ ɛsɔɔlaa yɔ. Ɛlɛ Baalam kizi kpem se eewoki. Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ heyi Baalam se: ‘Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo, ɛlɛ ndʋ meheyiɣ-ŋ yɔ, ti-ɖeke ŋkaɣ yɔɔdʋʋ.’

Nɛ Baalam kpa ɛ-kpaŋaɣ yɔɔ nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ Mowaabʋ. Ɛñɩnaɣ se ɛlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ, paa Yehowa kaaheyi-i se ɛtaala mbʋ yɔ. Yehowa tiyiyu lɩɩ ɛ-yɔɔ nʋmɔʋ taa tam nabudozo. Baalam tɩpɩzɩ nɛ ɛna tiyiyu, ɛlɛ ɛ-kpaŋaɣ ñana-ɩ. Kpaŋaɣ calɩ naʋ tiyiyu lɛ, kasʋʋ ñɩtʋ. Katasɩ-ɩ naʋ lɛ, kowolo kamalɩnɩ pɛɛ koloŋa nakɛyɛ nɛ kañɩɣ Baalam nɩŋgbaŋaɣ nɛ koloŋa ŋga. Nabudozo ɖeɖe lɛ, kɛtɛzɩ hɩnʋʋ habɩyɛ yɔɔ tataa. Kalakaɣ mbʋ lɛ, Baalam wɛɛ nɛ ɛmakɩ-kɛ.

Nabudozo ɖeɖe lɛ, Yehowa yele nɛ kpaŋaɣ yɔɔdɩ. Keheyi Baalam se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ nɛ ŋmakɩ-m?’ Baalam cosi-kɛ se: ‘Ŋwɛɛ nɛ ŋɖʋʋ-m fɛyɛ. Ye maaɖɔkɩ laɣɖɛ, maakʋ-ŋ.’ Nɛ kpaŋaɣ pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ŋwɛʋ nɛ ŋcakɩ mɔ-yɔɔ nɛ ŋɖɛɣ nʋmɔʋ yɔ. Wiɖiyi malabɩ-ŋ mbʋ?’

Peeɖe Yehowa yeba nɛ Baalam na Ɛsɔ tiyiyu. Ɛlɛ heyi-i se: ‘Yehowa heyi-ŋ se ŋtaalɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ yɔɔ.’ Baalam  cosi se: ‘Malabɩ kɩdɛkɛdɩm. Maatasɩɣ wobu, manpɩsɩɣ.’ Ɛlɛ tiyiyu heyi-i se: ‘Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo Mowaabʋ, ɛlɛ ndʋ Yehowa heyiɣ-ŋ yɔ, ti-ɖeke ŋkaɣ yɔɔdʋʋ.’

Mbʋ pɩtalɩ Baalam yɔ, ɛkpɛlɩkɩ lɔŋ nɩɩyɩ pɩ-taa? Aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛñaɣ pana tam nabudozo se ɛlɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ, ɛlɛ Yehowa yele nɛ ɛwazɩ-sɩ kɩwazʋ. Pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya yooni Mowaabʋ nɛ pakʋ Baalam. Ye Baalam eewelisini Yehowa, pɩtaakɩlɩ ɖeu na?

“Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ ñɩm laɣzaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ñɩm ɛɛtɔyɩnɩ ɛyʋ ɛzɩma yɔ, e-wezuu ɛɛwɛɣ ɛ-ñɩm mbʋ pɩ-yɔɔ na.” —Luka 12:15