Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 91

Yesu fema

Yesu fema

Yesu sɩm wayɩ lɛ, abalʋ ñɩm tʋ weyi payaɣ se Yosɛɛfʋ yɔ, ewolo nɛ ɛpɔzɩ Pilaatɩ se ɛha-ɩ nʋmɔʋ nɛ etisi Yesu tomnaɣ ɖaʋ yɔɔ. Yosɛɛfʋ ñɔɔzɩ Yesu tomnaɣ camɩyɛ nɛ ehuuzi-kɛ akalala kɩbaŋʋ nɛ ewoni-i epimi-i pɩlaʋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ taa. Pʋwayɩ lɛ, pepilisi kaaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ paɖɩɣ kɩ-nɔɔ. Cɔjɔnaa wolo nɛ peheyi Pilaatɩ se: ‘Sɔɔndʋ wɛɛ pɩkpaɣ-ɖʋ se, pʋtɔma yɔ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawolo nɛ palɩzɩ-ɩ pɩlaʋ taa nɛ pɛcɛtɩ se efema.’ Peeɖe Pilaatɩ heyi-wɛ se: ‘Iwolo ɩcaɣ pɩlaʋ nɔɔ nɛ ifeŋ.’

Kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, halaa nabɛyɛ lɩɩ tɛbɩyɛ tɛɛ nɛ powolo Yesu pɩlaʋ nɔɔ. Patalaa lɛ, pana se pokuli kaaʋ sɔsɔʋ ŋgʋ paɖɩɣ pɩlaʋ nɔɔ yɔ. Pɔcɔnɩ pɩlaʋ taa lɛ, pana Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu fema. Iwolo nɛ iheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pakatɩ-ɩ Galilee.’

Maarɩɩ Magdalaa tʋ se lɛɛ lɛɛ nɛ ewolo Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɔ-cɔlɔ. Eheyi-wɛ se: ‘Nɔɔyʋ wobi ɛlɩzɩ Yesu tomnaɣ pɩlaʋ taa!’ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pese nɛ papɩsɩ pɩlaʋ cɔlɔ. Pɔcɔnɩ kɩ-taa nɛ patɩna nabʋyʋ lɛ, pese nɛ papɩsɩ pa-ɖɩsɩ.

Maarɩɩ pɩsɩ pɩlaʋ nɔɔ lɛ, ɛmaɣnɩ Ɛsɔ tiyiyaa naalɛ pɩlaʋ taa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Maasɩŋ ɖenɖe pakpaɣ man-Kɩbaɣlʋ tomnaɣ nɛ pasɩɩ yɔ.’ Peeɖe ɛna abalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛmaɣzɩ se ɛkɛ kaɖaɣ ŋga ka-taa pɩlaʋ kaawɛ yɔ kɔ-yɔɔ cɔnɩyʋ, nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Ðajaa mentendi-ŋ, wɩlɩ-m ɖenɖe ŋkpaɣ Yesu tomnaɣ nɛ ŋsɩɩ yɔ.’ Abalʋ ɛnʋ ɛya-ɩ nɛ ɛ-hɩɖɛ se “Maarɩɩ” lɛ, eɖiɣzina se Yesu maɣmaɣ lɛ. Maarɩɩ ma kubuka se: ‘Wɩlɩyʋ’ nɛ ewolo ɛlabɩ-ɩ atuu. Yesu heyi-i se : ‘Wolo nɛ ŋheyi mon-koobiya se ŋna-m.’ Kpaagbaa lɛ, Maarɩɩ se ewolo tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se ɛna Yesu.

Pʋwayɩ, evemiye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ; ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naalɛ lɩnɩ Yeruzalɛm nɛ powoki Emayuusɩ. Abalʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-wɛ nʋmɔʋ taa lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se a-tɔm pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ? Pocosi-i se: ‘Ŋtɩnɩɩ kɛ? Kɩyakɩŋ naadozo yɔ, cɔjɔnaa kʋʋ Yesu yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ  halaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ pɔtɔŋ se efema!’ Abalʋ ɛnʋ ɛpɔzɩ-wɛ se: ‘Iitisiɣ nayaa tɔm yɔɔ kɛ? Pɔtɔm se Yesu kaɣ sɩbʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, pefezi-i.’ Abalʋ ɛnʋ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩɣ-wɛ Masɩ taa. Patalɩ Emayuusɩ lɛ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi abalʋ ɛnʋ se ewolo pɛ-tɛ. Abalʋ ɛnʋ ɛtɩmaa se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ lɛ, peɖiɣzinaa se ɛnʋ lɛ Yesu. Kpaagbaa mbʋ lɛ ɛtɩmʋʋ.

Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba papɩsɩ kpaagbaa Yeruzalɛm ɖɩɣa ŋga ka-taa apostoloowaa kaawɛ yɔ, nɛ pɛkɛdɩ-wɛ mbʋ payɩ pɩlaba yɔ. Paawɛ kuduyuu tɛɛ peeɖe lɛ, Yesu lɩɩ pɔ-yɔɔ. Kajalaɣ lɛ, apostoloowaa taatisi se ɛnʋ lɛ. Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: ‘Ɩcɔnɩ me-nesi nɛ ɩna, itukuni-m. Pamawa se Krɩstʋ kaɣ fem nɛ sɩɖaa taa.’

“Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ, tʋtʋyɛ tɔm nɛ wezuu. Nɔɔyʋ eewoki Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 14:6