Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 87

Yesu kɛdɛzaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ

Yesu kɛdɛzaɣ tɔɔnaɣ tɔɔʋ

Yuuda ñɩma tɔkaɣ Paska kazandʋ Nisaŋ fenaɣ kɩyakʋ 14 ñɩŋgʋ wiye paa pɩnaɣ ŋga. Kazandʋ ndʋ tɩtɔzaɣ-wɛ ɛzɩma Yehowa lɩzɩ-wɛ yomiye taa Ejipiti nɛ ewoni-wɛ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa yɔ. Pɩtalɩ pɩnaɣ 33 lɛ, Yesu nɛ apostoloowaa pɔtɔɔ Paska Yeruzalɛm ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ tɛɛ. Pɛtɛm tɔɔʋ lɛ, Yesu heyi-wɛ se: ‘Mɩ-taa kʋyʋm kaɣ ma-wayɩ lɩʋ.’ Pɩɖɩɣzɩ apostoloowaa siŋŋ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Ða-taa anɩ?’ Yesu cosi-wɛ se: ‘Ɛnʋ lɛ, weyi mɛncɛlɩɣ-ɩ kpɔnʋ kʋnɛ yɔ.’ Nɛ ɛkɛzɩ kpɔnʋ nɛ ɛcɛlɩ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ. Kpaagbaa mbʋ lɛ, Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ kʋyɩ nɛ ɛlɩɩ.

Yesu tɩmɩ nɛ ɛkpaɣ kpɔnʋ nɛ ɛpɛlɩ nɛ ɛtayɩ ɛ-apostoloowaa. Eheyi-wɛ se: ‘Ɩtɔɔ kpɔnʋ kʋnɛ. Kɩsɩŋnɩ mon-tomnaɣ ŋga mankaɣ laʋ mɩ-yɔɔ yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛtɩmɩ vɛɛ yɔɔ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩñɔɔ vɛɛ kʋnɛ. Kɩsɩŋnɩ man-calɩm mbʋ mankaɣ kpɛdʋʋ kɩwɛɛkɩm kpeɣu yɔɔ yɔ. Meheyiɣ-mɩ se ma nɛ mɩ ɖɩkaɣ kɛʋ awiya ɛsɔdaa. Ɩlakɩ sɔnzɩ sɩnɛ paa pɩnaɣ ŋga nɛ ɩtɔzʋʋ mɔ-yɔɔ.’ Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa lakɩ sɔnzɩ nzɩ paa pɩnaɣ ŋga. Ŋsɩm sɔnzɩ nzɩ sɩ-hɩɖɛ na? Payaɣ-sɩ se Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ Tɔɔʋ sɔnzɩ.

 Apostoloowaa mba paakazaa yɔ, pa nɛ Yesu pɛtɛm sɔnzɩ nzɩ labʋ lɛ, paɖaɣnɩ paɣzʋʋ tɔm hɔm se pana se pa-taa lɛ, akɛ sɔsɔ. Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: ‘Mɩ-taa weyi ɛpɩsɩɣ ɛ-tɩ ɛzɩ pɩɣa ɛjam, pʋ-tɔbʋʋ se weyi paa anɩ ɛkɩlɩ-ɩ yɔ, ɛnʋ kɛɣnɩ mɩ-taa sɔsɔ.’

‘Ɩkɛ man-taabalaa. Meheyiɣ-mɩ ndʋ payɩ ma-Caa sɔɔlaa se meheyi-mɩ yɔ. Piileɖiɣ lɛ, mankpaɣ man-Caa cɔlɔ. Nɛ maakpɛndɩɣnɩ-mɩ lɛɛlɛɛyɔ. Ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ ɩwɛɣnɩ ɖama yɔɔ yɔ, mbʋ pakaɣ-mɩ tɩlɩnʋʋ se mɩkɛnɩ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɩsɔɔlɩ ɖama ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ.’

Pɩtɛma lɛ, Yesu tɩmnɩ Yehowa se ehuuzi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ. Ɛpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pala tʋma nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Ɛtɩmaa ɖɔɖɔ se Yehowa hɩɖɛ ɛsɛɛ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa petee hendu nɛ pasa Yehowa nɛ palɩɩ nɛ pɛɖɛɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu kpaʋ alɩwaatʋ ñɔtɩ kpam.

“Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ men-piya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-Caa nawa se pɩwɛ ɖeu se ɛcɛlɩ-mɩ Kewiyaɣ.”—Luka 12:32