Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 102

Natʋ tɔm ndʋ pawɩlɩ Yohanɛɛsɩ yɔ

Natʋ tɔm ndʋ pawɩlɩ Yohanɛɛsɩ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ apostoloo Yohanɛɛsɩ kaawɛ salaka taa, lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Patmoosi yɔ tɩ-taa lɛ, Yesu wɩlɩ-ɩ natʋ ndɩ ndɩ 16 ndʋ tɩyɔɔdʋʋ cee wayɩ tɔm yɔ. Natʋ tɔm ndʋ tɩwɩlɩ ɛzɩma Yehowa kaɣ labʋ nɛ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ ñalɩ, e-Kewiyaɣ kɔɔ nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm tɛtʋ yɔɔ ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.

Natʋ tɔm ndʋ tɩ-taa natʋyʋ taa, Yohanɛɛsɩ na Yehowa, ɛcaɣ e-Kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ, nɛ ɛzʋtʋyaa 24 cɔɔ-ɩ nɛ pata. Ɛzʋtʋyaa mba posu tokonaa kʋhʋlʋmaa nɛ papa awiya hulasɩ nzɩ palabɩnɩ sika yɔ. Miŋ nɩɩyɩ ñɩlɩsaɣ nɛ panɩɣ nabʋyʋ taŋ ɛzɩ tɛʋ tiluu yɔ Kewiyaɣ ŋga kɔ-cɔlɔ. Ɛzʋtʋyaa 24 luŋaɣ Yehowa tɛɛ nɛ pasaŋɩ-ɩ. Natʋ lɛɛtʋ taa lɛ, Yohanɛɛsɩ na samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, kalɩnɩ ajɛɛ kpeekpe taa nɛ yɔɔdasɩ kpeekpe taa, nɛ kɛsɛɣ Yehowa. Yesu, yaa Ɛsɔ heɣa, ɖiyiɣni-kɛ nɛ ewoni-kɛ wezuu lɩm cɔlɔ. Pʋwayɩ natʋ lɛɛtʋ taa lɛ, Yesu paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ, ɛ nɛ ɛzʋtʋyaa 24. Natʋ ndʋ tɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, tʋtʋ taa lɛ, Yohanɛɛsɩ na Yesu wɛɛ nɛ eyouni ɖʋmanʋʋ yaa Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa. Yesu wabɩ-wɛ nɛ ɛɖɔɔnɩ-wɛ nɛ ɛsɔdaa nɛ petii tataa.

 Pʋwayɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ na Heɣa nɛ ɛyaa 144 000 Siyɔŋ Pʋʋ yɔɔ natʋ kɩbandʋ natʋyʋ taa. Ɛna ɖɔɖɔ tiyiyu nɔɔyʋ wɛɛ nɛ eheyiɣ ɛyaa se pese Ɛsɔ sɔɔndʋ nɛ pasamɩ-ɩ.

Ɛna Armaagedɔɔ you natʋ ndʋ tɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, tɩ-taa. You ŋgʋ kɩ-taa Yesu nɛ ɛ-sɔɔjanaa pawabɩ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ. Kɛdɛzaɣ natʋ taa lɛ, Yohanɛɛsɩ nawa se nɔɔ kɩbaŋa nakɛyɛ wɛ mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ mba pɛwɛ tataa yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Yehowa ɖɩzɩ Sataŋ nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa cɩɖɩ cɩɖɩ. Ɛyaa kpeekpe mba pɛwɛ ɛsɔdaa nɛ tataa yɔ pañaŋ Yehowa hɩɖɛ nɛ pɛsɛɣ e-ɖeke koŋ.

“Mankaɣ koyindiye ɖʋʋ ña nɛ halʋ mɩ-hɛkʋ taa, ñe-liɖe nɛ ɛ-pʋlʋlaɣ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛ-pʋlʋlaɣ kaɣ ña-ñʋʋ tɔyɩtʋʋ nɛ ŋkaɣ ka-naatalʋʋ ñasʋʋ.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:15