Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 68

Elizaabɛɛtɩ lʋlɩ pɩɣa

Elizaabɛɛtɩ lʋlɩ pɩɣa

Cɔjɔ weyi payaɣ se Zekariya yɔ, ɛ nɛ ɛ-halʋ Elizaabɛɛtɩ paawɛ tɛtʋ ndʋ tɩñɔtɩnɩ Yeruzalɛm yɔ, tɩ-taa. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, paatɛm maʋ Yeruzalɛm kolonzi nɛ pɩla ɛzɩ pɩnzɩ 400 mbʋ yɔ. Palabɩ nesi ɖɔkʋʋ nɛ pɩla pɩnzɩ sakɩyɛ, ɛlɛ pɛfɛyɩnɩ pɩɣa. Kɩyakʋ nakʋyʋ Zekariya ñaɣzaɣ sɔzɩŋ num templo taa lɛ, tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ lɩɩ ɛ-yɔɔ. Zekariya na-ɩ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ, ɛlɛ Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i se: ‘Taase sɔɔndʋ. Yehowa tiyini-m se meheyi-ŋ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ. Ña-halʋ kaɣ lʋlʋʋ abalɩbɩɣa nakɛyɛ nɛ ŋyaa-kɛ se Yohanɛɛsɩ. Yehowa lɩzɩ Yohanɛɛsɩ se ɛlabɩ-ɩ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ.’ Zekariya pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛzɩma malakɩ nɛ mana se pɩkɛ toovenim? Ma nɛ ma-halʋ ɖɩkpadɩyaa. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ pɩɣa?’ Gabrɩyɛɛlɩ cosi-i se: ‘Ɛsɔ tiyini-m se meheyi-ŋ tɔm tʋnɛ. Ɛlɛ ɛzɩma ŋtitisi mɔn-tɔm yɔɔ yɔ, ŋkaɣ pɩsʋʋ kaayɔɔdaɣ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ palʋlɩ pɩɣa yɔ.’

Zekariya tɩlɩɩnɩ kɩlaʋ lone taa lɔŋ puwiye. Pʋyɔɔ ɛkɔm nɛ ɛlɩɩ lɛ, ɛyaa mba paaɖaŋɩ-ɩ awayɩ yɔ, pañɩnaɣ se patɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ eleɖi mbʋ yɔ. Ɛlɛ Zekariya taapɩzɩɣ se ɛyɔɔdɩ. E-nesi ɛlakaɣnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa. Peeɖe ɛyaa nawa se, paa pɩɩla ɛzɩma, Ɛsɔ heyi Zekariya tɔm natʋyʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Elizaabɛɛtɩ haɣ hoɣa nɛ ɛkɔɔ ɛlʋlɩ, ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyu kaayɔɔdʋʋ yɔ. Ɛ-taabalaa nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma pɔkɔmnɩ taa leleŋ se pana pɩɣa. Elizaabɛɛtɩ heyi-wɛ se: ‘Ka-hɩɖɛ lɛ Yohanɛɛsɩ.’ Pocosi-i se: ‘Paayaɣ mɩ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ se Yohanɛɛsɩ. Yaa-kɛ ka-caa hɩɖɛ, Zekariya.’ Ɛlɛ Zekariya ma kpata yɔɔ se: ‘Yohanɛɛsɩ payaɣ-kɛ.’ Nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ yɔɔdʋʋ. Yudee ɛyaa kpeekpe nɩɩ pɩɣa ŋga kɔ-tɔm nɛ pɔpɔzʋʋ se: ‘Anɩ pɩɣa kanɛ kakaɣ kɛʋ?’

Pʋwayɩ lɛ, fezuu kiɖeɖeu tii Zekariya yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ natʋ tɔm tʋnɛ: ‘Pasa Yehowa. Ɛlabɩ tamaɣ Abraham  se ɛkaɣ tiyuu ñʋʋ yaɖʋ, Mesiya nɛ ɛya ɖa-ñʋʋ. Yohanɛɛsɩ kaɣ kɛʋ nayʋ nɛ ɛñɔɔzɩ nʋmɔʋ Mesiya.’

Piti nakʋyʋ ɖɔɖɔ kaalabɩ Elizaabɛɛtɩ hɔʋ taa tʋ weyi payaɣ-ɩ se Maarɩɩ yɔ e-wezuu caɣʋ taa. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ pɩ-tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

“Ɛyaa lɛ, pɩcaɣ-wɛ kaɖɛ, piyele nɛ Ɛsɔ yɔ, pɩfɛyɩ-ɩ kaɖɛ.”—Maatiyee 19:26