Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 82

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma patɩmnɩ Ɛsɔ yɔ

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma patɩmnɩ Ɛsɔ yɔ

Mbʋ payɩ Farɩsɩ mba lakɩ yɔ, palakɩ-pʋ se pawɩlɩ lalaa se pɛkɛ ɛyaa kɩbama. Kɩbam mbʋ payɩ palakɩ yɔ, palakɩ-pʋ se lalaa ɩna. Palakɩ adɩma lona wena a-taa ɛyaa sakɩyɛ cakɩ yɔ se papɩzɩ nɛ pana-wɛ. Farɩsɩ ñɩma kpɛlɩkɩɣ adɩma wena aɖaɣlaa yɔ nɛ palakɩ-yɛ Sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ nʋmɔʋ ayasa taa se lalaa ɩpɩzɩ nɛ pewelisi ndʋ pɔyɔɔdʋʋ pa-adɩma taa yɔ. Pʋyɔɔ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa alɩwaatʋ ndʋ Yesu heyi-wɛ se: ‘Ɩtaala adɩma ɛzɩ Farɩsɩ ñɩma lakʋʋ yɔ. Pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ kaɣ-wɛ welisinuu mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔyɔɔdʋʋ tɔm sakɩyɛ, ɛlɛ pɛcɛtɩɣ pa-tɩ kɩcɛtʋʋ.’ Adɩma kɛ ɛyʋ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa tɔm. Pɩtɩpɔzɩ se ɛyʋ ɛyɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ɛ-adɩma taa paa ɛzɩmtaa. Yehowa ñɩnɩɣ se ɖiheyi-i tɔm ndʋ ɖeyi ɖeyi tɩwɛ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ.

 ‘Ɛzʋnɔ pɩwɛɛ se ɩtɩmɩ: “Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ, ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ, ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.”’ Yesu heyi-wɛ ɖɔɖɔ se pɩpɔzʋʋ se patɩmnɩ Ɛsɔ se ɛha-wɛ evemiye tɔɔnaɣ, ekpeɣ-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm nɛ ɛcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm lɛɛbʋ ɖeɖe.

Yesu yɔɔdaa se: ‘Itaayele tɩmʋʋ kpa. Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩpɔzʋʋ mɩ-Caa Yehowa se ɛsɩnɩ-mɩ. Paa lʋlɩyʋ weyi ɛhaɣ ɛ-pɩɣa mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Ye ña-pɩɣa ɛpɔzɩ-ŋ kpɔnʋ ŋcɛlɩɣ-kɛ pɩyɛ na? Ye kɔpɔzɩ-ŋ kpakpayaɣ ŋhaɣ-kɛ ɖʋm na?’

Pʋwayɩ lɛ, Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: ‘Ye ɩsɩm haʋ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ mi-piya, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛlɛ ɛɛhaɣ-mɩ fezuu kiɖeɖeu yaa we? Mbʋ pɩwɛɛ se ɩla yɔ mbʋ yɔ: Ɩpɔzɩ-ɩ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-mɩ yɔ.’ Ŋlakɩnɩ Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ tʋmɩyɛ na? Ɛbɛ ŋpɔzʋʋ Yehowa ña-adɩma taa?

“Ɩpɔzɩ, pakaɣ-mɩ haʋ, ɩñɩnɩ, ɩkaɣ naʋ, ɩma, pakaɣ-mɩ tʋlʋʋ.” —Maatiyee 7:7