Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 40

Daviid nɛ Gooliyaatɩ

Daviid nɛ Gooliyaatɩ

Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Wolo Yesee ɖɩɣa taa. Ɛ-pɩyalʋ nɔɔyʋ kaɣnɩ kɛʋ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kɩfalʋ.’ Nɛ Samɩyɛɛlɩ kʋyɩ nɛ ɛɖɛɛ Yesee ɖɩɣa taa. Ɛtalaa nɛ ɛna Yesee pɩyalʋ kajalaɣ ñɩnʋ lɛ, ɛmaɣzɩ se: ‘Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛnɛ Yehowa lɩzaa.’ Ɛlɛ Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se pɩtɩkɛ ɛnʋ. Yehowa yɔɔdaa se: ‘Mɔncɔŋnɩ ɛyʋ laŋɩyɛ taa na, maacɔŋnɩ mbʋ pɩnaɣ ɛsa yɔɔ yem yɔ, pi-ɖeke.’

Yesee kɔnɩ ɛ-pɩyalaa lalaa loɖo Samɩyɛɛlɩ ɛsɩndaa. Ɛlɛ Samɩyɛɛlɩ heyi-i se: ‘Yehowa tɩlɩzɩ pa-taa nɔɔyʋ. Ña-pɩyalaa kpeekpe lɛ?’ Nɛ Yesee cosi-i se: ‘Pɩkazɩ kʋɖʋm, man-tɩnʋʋ, payaɣ-ɩ se Daviid, eɖiɣni me-heŋ ɖiyuu awayɩ.’ Pɔkɔnɩ Daviid lɛ, Yehowa heyi Samɩyɛɛlɩ se: ‘Ɛnʋ lɛ!’ Samɩyɛɛlɩ pɩyɩ Daviid ñʋʋ taa num nɛ pɩwɩlɩ se ɛnʋ kaɣnɩ kɛʋ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kɩfalʋ.

Alɩwaatʋ pazɩ wayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya wolo se poyooni Filisti ñɩma. Ðogo nɔɔyʋ kaawɛ Filisti ñɩma mba pa-taa nɛ payaɣ-ɩ se Gooliyaatɩ. Paa evemiye nɖɩ lɛ, Gooliyaatɩ wɛɛ nɛ ehoŋuu Izrayɛɛlɩ piya. Ɛmakaɣ kubusi nɛ eheyiɣ Izrayɛɛlɩ piya se: ‘Etiyi abalʋ nɔɔyʋ nɛ ma nɛ ɩ ɖiyoo. Ye ɛpɩzaa nɛ ɛwabɩ-m yɔ, ɖɩpɩsɩɣ mi-yomaa, ɛlɛ ye mawabɩnɩ-ɩ yɔ, ɩpɩsɩɣ ɖo-yomaa.’

Daviid kɔɔ Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa maalika taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, petiyi-i se ewoni ɛ-ɖalaa mba pɛkɛ sɔɔjanaa yɔ tɔɔnaɣ. Ɛnɩ tɔm ndʋ Gooliyaatɩ wɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ lɛ, ɛtɔ se:  ‘Manpɩzɩɣ nɛ moyooni-i.’ Nɛ wiyaʋ Sɔɔlɩ heyi-i se: ‘Pɩɣa evelaɣ yem ŋkɛnaa!’ Ɛlɛ Daviid pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Yehowa kaɣ-m sɩnʋʋ.’

Sɔɔlɩ ñɩnaɣ se ɛcɛlɩ ɛ-sɔɔjatʋ wondu Daviid, ɛlɛ Daviid heyi-i se: ‘Wondu tʋnɛ tɩɩkaɣ-m wazʋʋ you taa.’ Peeɖe Daviid kpaɣ ɛ-pʋtɔɖɛ nɛ ɛɖɛɛ etii pɔɔ taa. Ɛkpaɣ pɔɔ taa peeɖe pɛɛ kagbanzɩ nɛ ɛɖʋ e-huyuu taa. Pʋwayɩ lɛ, ese nɛ ɛkatɩ Gooliyaatɩ. Ðogo ɛnʋ ɛna-ɩ lɛ, eholi nɛ ɛyɔɔdʋʋ se: ‘Pɩɣa ña, kɔɔ cɩnɛ. Mankaɣ-ŋ kʋʋ nɛ mɛncɛlɩ ña-nandʋ ɛsɔdaa sumasɩ nɛ tɛtɛgbɩna.’ Ɛlɛ sɔɔndʋ tɩkpa Daviid. Daviid holi ɖɔɖɔ nɛ ecosi-i se: ‘Ŋkɔŋ ma-wayɩ nɛ laɣɖɛ, nɛ laɖɩyɛ nɛ pɔɖɩyɛ. Ma yɔ, mɔnkɔŋ ña-wayɩ nɛ Yehowa hɩɖɛ taa. Pɩtɩkɛ ɖa ŋyouna, ɛlɛ Ɛsɔ ŋyouna. Paa anɩ ɛkaɣ naʋ se ɖɛ-Ɛsɔ Yehowa wɛ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ laɣɖɛ, pɔɖɩyɛ nɛ laɖɩyɛ. Ɛkaɣ mɩ-tɩŋa payɩ ɖʋʋ ɖe-nesi tɛɛ.’

Daviid ɖʋ pɩyɛ pʋtɔɖɛ taa nɛ efiɣdi-ɖɩ tam sakɩyɛ, nɛ eyele-ɖɩ nɛ ɖɩɖɛɛ. Yehowa sɩnɩ-ɩ nɛ pɩyɛ nɖɩ ɖiwolo ɖɩmʋ Gooliyaatɩ ñʋʋ, ɖɩsʋʋ e-kiɖe taa. Nɛ ɖogo ɛnʋ etii ɛɖa tataa wam. Peeɖe Filisti ñɩma paɣzɩ seu se paya pa-ñʋʋ. Ŋtaɣ Yehowa liu ɛzɩ Daviid yɔ?

“Ɛyaa lɛ, pɩcaɣ-wɛ kaɖɛ, piyele nɛ Ɛsɔ yɔ, pɩfɛyɩ-ɩ kaɖɛ.”—Maarkɩ 10:27