Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 1 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 1 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ ɖɩnaɣnɩ ɖɛ-ɛsa yɔ, tɩ-tɔm papaɣzɩ yɔɔdʋʋ Bibl taa. Peheyi-ɖʋ ɖɔɖɔ wondu kɩbandʋ ndʋ Yehowa lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-tɔm. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, sɩnɩ ña-pɩɣa nɛ katɩlɩ wondu kɩbandʋ ndɩ ndɩ ndʋ Yehowa lɩzaa yɔ. Wɩlɩ-kɛ se Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa nɛ pɛwɛɛ ndɩ nɛ kpɩna nɛ ɛha-wɛ waɖɛ se papɩzɩ nɛ pɔyɔɔdɩ, pakpaɣ lɩmaɣza, polu wondu, petee hendu nɛ pala adɩma. Sɩnɩ-kɛ nɛ kana se Yehowa wɛnɩ ɖoŋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɛsɔɔlɩ mbʋ payɩ ɛlɩzaa yɔ, pɩkpɛndɩnɩ ɖa ɛyaa.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 1

Ɛsɔ lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ

Bibl tɔm se Ɛsɔ lɩzɩnɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ. Ɛlɛ ŋsɩm Ɛsɔ tiyiyu weyi Ɛsɔ lɩzaa pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ wondu lɛɛtʋ yɔ?

KPƐLƖKƲƲ 2

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ abalʋ nɛ kajalaɣ halʋ

Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ halʋ nɛ kajalaɣ abalʋ nɛ ɛsɩɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa. Ɛɛsɔɔlaa se palʋlɩ piya nɛ hɔʋ paɣlɩ nɛ pala ɖɔɖɔ nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ Paradisuu.