Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 20

Kɩjɩkpɩŋ loɖo weyi ɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ

Kɩjɩkpɩŋ loɖo weyi ɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ

Ɛsɔ tiyi Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ nɛ powolo peheyi Faraɔɔ tɔm tʋnɛ: ‘Ye ŋtiyele man-samaɣ nɛ kɛɖɛɛ yɔ, meyeki nɛ fɛɛkɔjɔsɩ kɔɔ ña-samaɣ yɔɔ.’ Nɛ Faraɔɔ tiwelisini-wɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, fɛɛkɔjɔsɩ lɩɩ wiii tindima tindima Ejipiti ɛjaɖɛ kpeekpe taa, sɩɩwɛ Ejipiti ñɩma tɩŋa payɩ ɖɩsɩ taa, paa paakɛ ñɩm tɩnaa yaa kʋñɔndɩnaa yɔ. Ɛlɛ sɩtaawɛɛ Gosɛɛnɩ, ɖenɖe Izrayɛɛlɩ piya kaawɛɛ yɔ. Kpaɣnɩ kɩjɩkpʋʋ naanza ñɩŋgʋ lɛ, Ejipiti ñɩma yeke yɔɔ kɩjɩkpɩŋ kɔŋaɣ. Faraɔɔ yɔɔdɩ se: ‘Itendi Yehowa nɛ kɩjɩkpʋʋ kʋnɛ kɩsɩɩ tɩnaɣ. Mɩ-samaɣ pɩzɩɣ nɛ kɛɖɛɛ.’ Ɛlɛ Yehowa yeba nɛ kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ kɩsɩɩ tɩnaɣ lɛ, Faraɔɔ ɖaɣnɩ lɩmaɣza lɛɣzʋʋ. Ɛzɩ ɛkaɣ tɔm taa nɩʋ na?

Yehowa yɔɔdaa se: ‘Ye Faraɔɔ etiyele man-samaɣ nɛ kɛɖɛɛ yɔ, kʋdɔŋ kaɣ kɔm Ejipiti ñɩma kpɩna yɔɔ nɛ asɩ.’ Teu fema lɛ, Ejipiti ñɩma kpɩna paɣzɩ sɩbʋ. Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya kpɩna ñataasɩkɩ. Paa mbʋ yɔ, Faraɔɔ wɛ ñʋʋ taa ɖoŋ mbʋ nɛ ekizi se eeyeki Yehowa samaɣ nɛ kɛɖɛɛ kpa.

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se ɛpɩsɩ Faraɔɔ cɔlɔ nɛ ɛmɩzɩ tɔlɩma ɛsɔdaa. Tɔlɩma ana apɩsɩ mʋzʋʋ nɛ kitiki Ejipiti ñɩma tɩŋa yɔɔ. Mʋzʋʋ ŋgʋ kiyele nɛ mʋya lɩɩ Ejipiti ñɩma tɩŋa nɛ pa-kpɩna pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ Faraɔɔ ɖaɣnɩ kizuu se eeyeki Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩɖɛɛ.

Yehowa ɖaɣnɩ tiyuu Moyizi se ewolo nɛ eheyi  Faraɔɔ se: ‘Ŋkizaa se ŋŋyeki man-samaɣ nɛ kɛɖɛɛ yaa? Cee, ɖɔmbɛɛ kaɣnɩ tɔlʋʋ tɛtʋ yɔɔ.’ Teu fema lɛ, Yehowa yele nɛ ɖɔmbɛɛ nɛ hulumiye nɛ miŋ pɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ pitiki tɛtʋ yɔɔ. Wiɖiyi Ejipiti ñɩma tɩna mbʋ nɛ pana. Nɛ tɩŋ nɛ tɔɔnasɩ pɛwɛɛkɩ, ɛlɛ pititukuni tɩŋ nɛ tɔɔnasɩ nzɩ sɩwɛ Gosɛɛnɩ yɔ. Nɛ Faraɔɔ na mbʋ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: ‘Itendi Yehowa nɛ eyele nɛ kɩjɩkpʋʋ kʋnɛ kɩsɩɩ tɩnaɣ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩɖɛɛ.’ Ɛlɛ patɩɩlaba nɛ kɩjɩkpʋʋ ŋgʋ kɩsɩɩ tɩnaɣ lɛ, Faraɔɔ ɖaɣnɩ lɩmaɣza lɛɣzʋʋ.

Nɛ Moyizi yɔɔdɩ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ, kudoloŋ kaɣ tɔɔʋ tɩŋ weyi payɩ ɖɔmbɛɛ tɩwɛɛkɩ yɔ.’ Kudoloŋ lɩɩ nɛ kɩtɔɔ tɩŋ weyi ɖɔmbɛɛ taawɛɛkɩ yɔ. Peeɖe Faraɔɔ yɔɔdaa se: ‘Tendi Yehowa nɛ kudoloŋ ɖɛɛ.’ Ɛlɛ Yehowa yeba nɛ pɩla mbʋ lɛ, Faraɔɔ ɖaɣnɩ wɩlʋʋ se ɛwɛ ñʋʋ taa ɖoŋ.

Yehowa heyi Moyizi se: ‘Kpazɩ ñe-nesi nɛ ɛsɔdaa.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛsɔdaa yu kpimmm. Kɩyakɩŋ naadozo Ejipiti ñɩma taapɩzɩɣ se pala nabʋyʋ yaa pana nɔɔyʋ. Izrayɛɛlɩ ɖɩsɩ taa ɖeke mintʋsʋʋ kaawɛɛ.

Faraɔɔ heyi Moyizi se: ‘Ña nɛ ña-samaɣ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩɖɛɛ, ɛlɛ iyele mɩ-kpɩna cɩnɛ.’ Moyizi cosi-i se: ‘Pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ ɖa-kpɩna nɛ ɖɩlaanɩ ɖɛ-Ɛsɔ kɩlaʋ.’ Faraɔɔ mʋ pana siŋŋ nɛ eholini Moyizi se: ‘Wolo nɛ ŋɖɛɛ! Ye mantasɩ-ŋ naʋ cɩnɛ, mankʋʋ-ŋ.’

“Ɩkaɣ tasʋʋ ɖiɣzinuu mbʋ pɩyʋsɩ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ kɩdɛkɛdʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, weyi ɛɖʋʋ Ɛsɔ lɩm nɛ weyi ɛɛɖʋʋ-ɩ lɩm yɔ, pɛ-hɛkʋ taa.”—Malakiya 3:18