Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 15

Yehowa tɩsɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ kpa

Yehowa tɩsɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ kpa

Yosɛɛfʋ kaawɛ salaka taa lɛ, Ejipiti wiyaʋ Faraɔɔ ɖozi ɖoza naayɛ nɛ nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛlɩzɩ-ɩ a-taa. Faraɔɔ lɩmɖʋyaa taa nɔɔyʋ heyi-i se Yosɛɛfʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ-ɩ ɖoza ana a-taa. Peeɖe peeɖe lɛ, Faraɔɔ tiyi se pɔkɔnɩ-ɩ Yosɛɛfʋ.

Yosɛɛfʋ kɔma lɛ, Faraɔɔ pɔzɩ-ɩ se: ‘Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ-m ɖoza ana a-tɔbʋʋ na?’ Yosɛɛfʋ cosi Faraɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Tɔɔnaɣ kaɣ tɔyʋʋ Ejipiti tɛtʋ taa pɩnzɩ lʋbɛ, ɛlɛ pɩnzɩ lʋbɛ nzɩ sɩkaɣ tɩŋʋʋ pʋwayɩ yɔ, sɩ-taa ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ. Pʋyɔɔ lɛ, lɩzɩ nɔɔyʋ nɛ ekpeɣli tɔɔnaɣ nɛ ñɔɔsɩ ɛtaakɔɔ nɛ sɩkʋ samaɣ’. Faraɔɔ cosi-i se: ‘Ñakaɣnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ labʋ! Ma-wayɩ lɛ, ñakaɣnɩ kɛʋ ɛyʋ ɖoŋ tʋ Ejipiti ɛjaɖɛ kpeekpe taa.’ Ɛzɩma Yosɛɛfʋ laba nɛ ɛnɩɩ Faraɔɔ ɖoza tɔbʋʋ? Yehowa lɩzɩnɩ-ɩ a-taa.

Pɩnzɩ lʋbɛ kajalaɣ ñɩnzɩ taa lɛ, Yosɛɛfʋ kpeɣli tɔɔnasɩ sakɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɛzɩ Yosɛɛfʋ kaayɔɔdʋʋ yɔ, ñɔɔsɩ lɩɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Ɛyaa lɩnɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa nɛ pɔkɔɔ se paya tɔɔnaɣ Yosɛɛfʋ cɔlɔ. Yosɛɛfʋ caa Yakɔɔb nɩwa se tɔɔnaɣ wɛ Ejipiti lɛ, etiyi ɛ-pɩyalaa hiu se powolo nɛ paya tɔɔnaɣ.

Yakɔɔb pɩyalaa kʋyɩ nɛ powolo Yosɛɛfʋ cɔlɔ se paya tɔɔnaɣ, nɛ ɛlɛ tɩɩna-wɛ lɛ, ɛtɩlɩ-wɛ kpaagbaa. Ɛlɛ ɛ-ɖalaa tɩtɩlɩ se Yosɛɛfʋ lɛ. Pa-tɩŋa poluŋ ɛ-tɛɛ ɛzɩ eeɖozuu nɛ eheyi-wɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa yɔ. Yosɛɛfʋ ñɩnaɣ se ɛna se ɛzɩ ɛ-ɖalaa mba pɛlɛɣzɩ pa-kañatʋ lakasɩ yaa patɩlɛɣzɩ. Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: ‘Cɔŋɩyaa ɩkɛnaa! Ɩñɩnɩɣ se ɩna ɖɛ-ɛjaɖɛ ɛjandʋ ɖeɖe.’ Nɛ pocosi-i se:  ‘Aayɩ! Ðɩlɩnɩ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa, nɛ ɖɩkpɛndɩ abalɩbiya 12 ɖa-caa cɔlɔ. Ɛlɛ ɖe-neu lɛlʋ sɩba nɛ ɖa-tɩnʋʋ ñɛwɛ ɖa-caa cɔlɔ.’ Yosɛɛfʋ heyi-wɛ se: ‘Pʋcɔ nɛ mentisi mɩ-tɔm yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɩkɔnɩ mi-neu ɛnʋ cɩnɛ nɛ mana-ɩ.’ Pɩla mbʋ nɛ pɛɖɛɛ pekpe pa-caa cɔlɔ.

Tɔɔnaɣ kɔma nɛ kaɖaɣnɩ tɛm lɛ, Yakɔɔb ɖaɣnɩ tiyuu ɛ-pɩyalaa Ejipiti. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛkpɛndɩnɩ pa-tɩnʋʋ Bɛnjamɛɛ. Yosɛɛfʋ ñɩnaɣ se ɛtakɩ ɛ-ɖalaa, pʋyɔɔ eyeba nɛ paɖʋ ɛ-kɔpʋ Bɛnjamɛɛ huyuu taa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkpa-wɛ se pamɩlɩ ɛ-kɔpʋ. Yosɛɛfʋ lɩmɖʋyaa na kɔpʋ Bɛnjamɛɛ huyuu taa lɛ, sɔɔndʋ kpa ɛ-ɖalaa siŋŋ. Peeɖe petendi Yosɛɛfʋ se eyele Bɛnjamɛɛ nɛ ɛhɔ pa-nɩŋgbaaŋ e-lone taa.

Lɛɛlɛɛyɔ, Yosɛɛfʋ nawa se toovenim ɛ-ɖalaa lɛɣzaa. Yosɛɛfʋ taapɩzɩɣ se ɛtasɩ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ. Nɛ ɛsɩtɛɣlɩm paɣzɩ tibu nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ma lɛ mi-neu Yosɛɛfʋ. Man-caa wɛnɩ ɛ-ɛsa na?’ Nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛ-ɖalaa pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe eheyi-wɛ se: ‘Pɩtaacɛyɩ-mɩ, mbʋ ɩɩlabɩ-m yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛsɔ tiyini-m cɩnɛ se maya mi-weziŋ. Lɛɛlɛɛyɔ, iwolo lɔŋ nɛ ɩkɔnɩ man-caa cɩnɛ.’

Pekpem ɖɩɣa lɛ, peheyi pa-caa tɔm kɩbandʋ ndʋ nɛ pakpaɣ-ɩ nɛ powoni Ejipiti. Yosɛɛfʋ tɩtasɩ naʋ ɛ-caa pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ paɖaɣnɩ katʋʋ.

“Ye iikpeɣu ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm kɔyɔ, mɩ-Caa ɖɔɖɔ eekpeɣu-mɩ mɩ-kɩwɛɛkɩm.” —Maatiyee 6:15