Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

 KPƐLƖKƲƲ 84

Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ

Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ

Pɩtasɩna se Yesu kaawɛnɩ ɖoŋ se ɛwaa kʋdɔndɩnaa nɛ efezi sɩɖaa lɛ, ɛwɛnɩ ɖɔɖɔ ɖoŋ se ɛsɩnzɩ helim nɛ tɛʋ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa Yesu tɩmaa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛcɔnɩ Galilee teŋgu hɔɔlʋʋ taa nɛ ɛna se kancʋʋlaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ ɖiɣni mabʋ. Ɛ-apostoloowaa kaawɛ pa-kpɩyʋʋ taa nɛ palʋkɩnɩ helim sɔsɔm mbʋ. Yesu tii nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ kpɩyʋʋ ŋgʋ. Apostoloowaa na nɔɔyʋ ɖiɣni ɖɔm lɩm yɔɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ. Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ, ma na.’

Peeɖe Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ, ye pɩkɛ ña toovenim yɔ, yele nɛ mɔnɖɔ nɛ mɔnkɔɔ ñɔ-cɔlɔ.’ Yesu cosi Pɩyɛɛrɩ se: ‘Ðɔ nɛ ŋkɔɔ mɔn-cɔlɔ.’ Nɛ Pɩyɛɛrɩ lɩɩ kpɩyʋʋ taa, ɛpaɣzɩ ɖɔm lɩm yɔɔ helim sɔsɔm mbʋ pɩ-taa nɛ ɛñɔtʋʋnɩ Yesu. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kɔm nɛ ɛñɔtɩnɩ Yesu kpam lɛ, ɛkʋsɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛcɔŋnɩ ɛzɩma helim wɛɛ pɩmakɩ yɔ. Peeɖe sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛpaɣzɩ lɩm tɛɛ tibu. Pɩyɛɛrɩ ma kubuka se: ‘Kɩbaɣlʋ, ya ma-ñʋʋ!’ Yesu ɖɔkɩ e-nesi nɛ eheyi-i se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋpaɣzɩ pɩtʋʋ? Ñe-tisuu wɛ le?’

Yesu nɛ Pɩyɛɛrɩ pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ helim sɔsɔm mbʋ pɩsɩŋ kpaagbaa. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩɩlabɩ apostoloowaa yɔ! Pɔtɔm se: “Tɩtɩm taa, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.”

Pɩtaakɛ alɩwaatʋ ndʋ ti-ɖeke tɩ-taa Yesu sɩnzɩ helim. Alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa, Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa pasʋ kpɩyʋʋ nɛ powoki teŋgu kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ lɛ, Yesu hɩnɩ kpɩyʋʋ taa nɛ eɖou. Eɖowaɣ lɛ, kancʋʋlaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ paɣzɩ mabʋ. Peeɖe lɩm hola kʋyaa nɛ ahuuzuu kpɩyʋʋ yɔɔ nɛ lɩm sʋʋ kpɩyʋʋ taa. Apostoloowaa fezi Yesu nɛ kubuka se: ‘Tɔm wɩlɩyʋ, ɖɩcaɣ sɩbʋ! Ya ɖa-ñʋʋ!’ Yesu kʋyɩ nɛ eheyi teŋgu se: “Su tɔm, caɣ ɖiɣ ɖiɣ.” Kpaagbaa mbʋ lɛ, helim sɩŋ nɛ teŋgu yɔɔ hɛɛ. Yesu pɔzɩ apostoloowaa se: ‘Mi-tisuu wɛ le?’ Nɛ peheyi ɖama se: “Pɩkpɛndɩnɩ helim nɛ lɩm, pañaŋɩ-ɩ.” Apostoloowaa kpɛlɩkaa se ye pataɣ Yesu liu nɛ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ, nabʋyʋ ɛɛkaɣ-wɛ kpaʋ sɔɔndʋ.

“Ye mantaawɛnɩ tisuu, le manpɩzaɣ se mɛwɛɛ tɛtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ mana Yehowa ɖetu?”—Keɣa 27:13; nwt