Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 57

Yehowa tiyi Yereemii se ewolo esusi tɔm

Yehowa tiyi Yereemii se ewolo esusi tɔm

Yehowa kaalɩzɩ Yereemii se ɛkɛ nayʋ Yuuda ɛjaɖɛ taa. Eheyi-i se esusi tɔm samaɣ nɛ eheyi-kɛ se keyele lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ labʋ. Yereemii cosi se: ‘Yehowa, pɩɣa yem mɛnkɛnaa. Maasɩŋ ɛzɩma pɔyɔɔdɩnɩ samaɣ yɔ.’ Yehowa pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Mankaɣ-ŋ heyuu ndʋ ŋyɔɔdɩ yɔ. Mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ.’

Yehowa heyi Yereemii se ekpeɣli tɛtʋ taa sɔsaa nɛ ɛyɔkɩ pɛ-ɛsɩndaa cʋʋ ɖeɣa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɛzʋnɔ ɖɔɖɔ pakaɣ yɔkʋʋ Yeruzalɛm.’ Yereemii labɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi lɛ, tɛtʋ taa sɔsaa kɔ pana siŋŋ. Cɔjɔ weyi payaɣaɣ se Pasuri yɔ, ɛkpa Yereemii nɛ ɛmabɩ-ɩ nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka. Pahʋyɩ kpoŋgbolonaa pɔŋ nɛ paɖʋ e-nesi nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ ɛ-ñʋʋ pɔŋ ɛnɩ ɩ-taa, nɛ ɖoo kpeekpe ɛtɩpɩzɩ eciɣdi ɛ-tɩ. Tɛʋ fema nɛ Pasuri yebi-i lɛ, ɛtɔ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ pɩmaɣ mbʋ. Maatasɩɣ tɔm susuu.’ Ɛlɛ toovenim se eyebi tɔm susuu na? Aayɩ. Yereemii ɖaɣnɩ maɣzʋʋ tɔm ndʋ pɩɩwɛɛ se esusi yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, ɛtɔ se: ‘Yehowa tɔm wɛ man-taa ɛzɩ miŋ yɔ. Pɩɩsaŋ se meyele ti-susuu.’ Nɛ Yereemii wolo tɔm susuu yɔ.

Pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, wiyaʋ kɩfalʋ nɔɔyʋ paɣzɩ tɔɔʋ kewiyitu Yuuda ɛjaɖɛ taa. Cɔjɔnaa nɛ nayaa cɛtɩyaa papaɣzɩ paɖʋʋ Yereemii tɔm ndʋ esusaɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Powolo nɛ peheyi tɛtʋ taa awumbiya se: ‘Ɛyʋ ɛnɛ yɔ, ɛmʋnɩ sɩm.’ Nɛ Yereemii cosi-wɛ se: ‘Ye ɛkʋ-m kɔyɔ imuli-m kimuluu. Yehowa tɔm monsusuu, pɩtɩkɛ ma-maɣmaɣ ma-ñɩndʋ.’ Nɛ awumbiya nɩ tɔm ndʋ Yereemii yɔɔdaa yɔ lɛ, pɔyɔɔdɩ se: ‘Ɛyʋ ɛnɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se pakʋ-ɩ.’

 Yereemii wolo pɩ-yɔɔ nɛ esusuu tɔm nɛ awumbiya ɖaɣnɩ pana kɔʋ siŋŋ. Powolo peheyi wiyaʋ se pɩwɛɛ se ɛkʋ Yereemii. Wiyaʋ cosi-wɛ se powolo nɛ pala Yereemii mbʋ payɩ pɔsɔɔlaa yɔ. Powolo pakpa-ɩ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ lɔkɔ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa; kɩwɛ cukaŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Kɩ-taa nɛ ahɔya nɛ pamaɣzaa se ɛkaɣ sɩbʋ kɩ-taa peeɖe. Ahɔya ana awɛɛ nɛ aliki Yereemii pazɩ, pazɩ.

Peeɖe wiyaʋ ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ weyi payaɣ se Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ yɔ, ewoba nɛ eheyi wiyaʋ se: ‘Awumbiya kpaɣ Yereemii nɛ pɔlɔ-ɩ lɔkɔ nakʋyʋ taa! Ye patɩlɩzɩ-ɩ yɔ ɛsɩkɩ.’ Wiyaʋ heyi Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ se ɛkpaɣ ɛyaa 30 nɛ powolo palɩzɩ Yereemii lɔkɔ taa. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ Yereemii nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu tɔm paa kaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-taa?

“Ma-hɩɖɛ yɔɔ lɛ, ɛyaa kpeekpe ɩɩkaɣ-mɩ naʋ nɛ ɛsɩyɛ, pɩtɛ lɛ weyi ɛɖɔkɩ kpam nɛ pɩkɔɔ pɩtɛ lɛ, ɛnʋ kaɣnɩ ɛ-ñʋʋ yabʋ.” —Maatiyee 10:22