Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 41

Daviid nɛ Sɔɔlɩ

Daviid nɛ Sɔɔlɩ

Daviid kʋ Gooliyaatɩ lɛ, Sɔɔlɩ kpaɣ-ɩ pʋwayɩ se ɛkɛ ɛ-sɔɔjanaa ñʋʋdʋ. Daviid pɩzaa nɛ ɛwa yoŋ sakɩyɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm paa le. Daviid lɩɣnɩ you nɛ ekpeŋ ɖɩɣa lɛ, halaa paɣ nɛ peteɣ hendu se: ‘Sɔɔlɩ kʋ ɛyaa kudokiŋ nɛ Daviid kʋ ɛyaa kudokiŋ hiŋ sakɩyɛ!.’ Pʋyɔɔ Sɔɔlɩ paɣzɩ sʋsʋʋ Daviid nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛkʋ-ɩ.

Daviid sɩm cɩmʋʋ mabʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Daviid wɛɛ nɛ ɛmakɩ cɩmʋʋ se pɩhɛzɩ wiyaʋ Sɔɔlɩ laŋɩyɛ lɛ, ɛlɛ kpaɣ kɩgbɛzɛŋ nɛ ɛtɔ se ɛkʋ-ɩ. Ɛlɛ Daviid wɛlɩ ɛ-tɩ nɛ kɩgbɛzɛŋ wolo kisiɣ koloŋa yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, Sɔɔlɩ ñaɣ pana tam sakɩyɛ se ɛkʋ Daviid. Pɩtɛmna se Daviid kɔma ese nɛ ɛɖɛɛ kañɩmbusuu taa.

Sɔɔlɩ kpaɣ sɔɔjanaa 3 000 nɛ ɛɖʋ Daviid wayɩ. Sɔɔlɩ kɔɔ nɛ ɛsʋʋ pɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖeyi ɖeyi Daviid nɛ ɛ-ɛyaa paamɛlaa yɔ; pɔʋ ŋgʋ kɩɩwɛ pɩyɛ sɔsɔɖɛ  naɖɩyɛ taa na. Peeɖe Daviid ɛyaa wɛɛtɩ-ɩ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ ŋhiɣ waɖɛ se ŋkʋ Sɔɔlɩ.’ Daviid ñɔtɩnɩ Sɔɔlɩ nɛ ɛsɛtɩ wiyaʋ toko sɔsɔʋ ŋgʋ eesuwa yɔ kɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ, ɛlɛ Sɔɔlɩ tɩna. Daviid tɩha ɛ-ɛyaa nʋmɔʋ se pakʋ Sɔɔlɩ. Halɩ ɛmabɩ kubuka nɛ ɛyaa Sɔɔlɩ nɛ eheyi-i se ɛnʋ kaahiɣ waɖɛ se ɛkʋ-ɩ, ɛlɛ ɛtɩla mbʋ. Pʋwayɩ lɛ, Daviid ɛhʋyɛ cɛyɩ-ɩ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩwɩlɩ ñamtʋ wiyaʋ weyi Yehowa ta num yɔ. Ɛzɩ piyeba nɛ Sɔɔlɩ lɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɛɛwɛnɩ Daviid yɔɔ yɔ?

Aayɩ. Sɔɔlɩ wɛ Daviid wayɩ mbʋ. Ðoo naayɛ taa, Daviid nɛ e-koou Abisayii palabɩ hɛɛɛ nɛ pasʋʋ Sɔɔlɩ nɛ ɛ-sɔɔjanaa maalika taa. Halɩ Abnɛɛrɩ weyi ɛɛkɛ Sɔɔlɩ yɔɔ kandɩyʋ yɔ eɖowaɣ. Nɛ Abisayii tɔ se: ‘Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ! Yele mankʋ-ɩ.’ Ɛlɛ Daviid cosi-i se: ‘Yehowa kaɣnɩ hʋʋ Sɔɔlɩ tɔm. Yele ɖɩkpaɣ ɛ-kɩgbɛzɛŋ nɛ ɛ-lɩm kokoɖe nɛ ɖɩɖɛɛ.’

Daviid kpa pʋʋ nakʋyʋ yɔɔ peeɖe se pɩsa nɛ ɛcɔnɩ Sɔɔlɩ maalika taa. Ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: ‘Abnɛɛrɩ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋtɩpɩzɩ nɛ ŋkandɩyɩ ñe-wiyaʋ yɔɔ? Le Sɔɔlɩ lɩm kokoɖe nɛ ɛ-kɩgbɛzɛŋ pɛwɛɛ?’ Sɔɔlɩ nɩ Daviid nɔɔ lɛ, ɛtɔ se: ‘Ŋpɩzaɣ se ŋkʋ-m, ɛlɛ ŋtɩla mbʋ. Manawa se ñakaɣnɩ kɛʋ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kɩfalʋ.’ Sɔɔlɩ pɩsɩ ɛ-kewiyaɣ ɖɩɣa taa. Ɛlɛ pɩtɩkɛ Sɔɔlɩ hɔʋ taa ñɩma tɩŋa paɖaɣnɩ Daviid.

“Ye ɩpɩzɩɣ kɔyɔ, ye pɩwɛɛ mɩ-cɔlɔ na yɔ, laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ mɩ nɛ ɛyaa kpeekpe mɩ-hɛkʋ taa, itaaɖezi mɩ-tɩ tɔm, iyele Ɛsɔ pana la tʋmɩyɛ.”—Roma 12:18, 19