Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 79

Yesu labɩ piti lakasɩ sakɩyɛ

Yesu labɩ piti lakasɩ sakɩyɛ

Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ se esusi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ. Yehowa ha Yesu fezuu kiɖeɖeu se ɛla piti lakasɩ nɛ ɛtɩŋnɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ mbʋ ɛkaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ Wiyaʋ yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwaa kʋdɔmɩŋ tɩŋa. Lona wena a-taa payɩ ewokaɣ yɔ, ɛyaa wokaɣ ɛ-cɔlɔ se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ. Eyeba nɛ yʋlʋmaa paɣzɩ naʋ, tandamaa paɣzɩ nɩʋ, kaakalasɩ paɣzɩ ɖɔm nɛ aliikenaa hiɣ ñʋʋ yabʋ. Paa ɛyaa itukuni e-toko nɔɔ maɣmaɣ yɔ, pɔ-yɔɔ cɛkɩ. Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa payɩ Yesu wokaɣ yɔ, ɛyaa tɩŋaɣ-ɩ. Yesu tɩɖɔɔnɩ pa-taa nɔɔyʋ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnaɣ se ɛwɛɛ e-ɖeke yɔ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ, ɛyaa nabɛyɛ kɔnɩ kaakalaɣ nakɛyɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa Yesu kaawɛ yɔ. Ɛlɛ ɛyaa kaasu ɖɩɣa ŋga ka-taa nɛ pataapɩzɩɣ se pasʋʋ. Pʋyɔɔ palabɩ pɔʋ nakʋyʋ kuduyuu ñʋʋ taa nɛ petisi kaakalaɣ ŋga Yesu cɔlɔ. Peeɖe Yesu heyi-kɛ se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋɖɔ.’ Kakʋyaa nɛ kapaɣzɩ ɖɔm lɛ, pɩɖɩɣzɩ ɛyaa siŋŋ.

Alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa, Yesu sʋwaɣ kɔfɩ nakʋyʋ taa lɛ, canasɩ hiu sɩŋ poliŋ taa nɛ sikoo nɛ siheyi-i se: ‘Yesu, ya ɖa-ñʋʋ.’ Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, pataahaɣ waɖɛ canasɩ se sɩñɔtɩnɩ ɛyaa lalaa. Yesu heyi canasɩ nzɩ se siwolo templo taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa paɣtʋ pɔzaɣ canasɩ nzɩ pawa sɩ-kʋdɔŋ yɔ se sɩla mbʋ. Sɩkpaɣ nʋmɔʋ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, sɩna se sɩ-yɔɔ cɛba. Canasɩ nzɩ, sɩ-taa nakɛyɛ nawa se kɔ-yɔɔ cɛba lɛ, kapɩsɩ  kɔkɔɔ Yesu cɔlɔ se kɛsɛɛ-ɩ nɛ kasa ɖɔɖɔ Ɛsɔ. Canasɩ nzɩ, sɩ-taa kʋɖʋmaɣ ɖeke pɩsɩna nɛ kɛsɛɛ Yesu.

Halʋ nɔɔyʋ maɣzaɣ se ɛ-tɔm tɛma, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛhɩnɩ kʋdɔŋ pɩnzɩ 12. Ɛkɔmnɩ Yesu wayɩ nɛ ɛsʋʋ samaɣ taa nɛ etukuni e-toko nɔɔ. Nɛ ɛ-yɔɔ cɛ kpaagbaa. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Yesu pɔzɩ se: “Atukuni mon-tokonaa?” Sɔɔndʋ kpa halʋ ɛnʋ, ɛlɛ ɛɖɔ nɛ ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ eheyi-i toovenim. Yesu hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ eheyi-i se: ‘Mɛn-pɛlɛ, wobini laŋhɛzɩyɛ.’

Tʋmlaɖʋ sɔsɔ weyi payaɣ-ɩ se Yayiruusi yɔ, ewoba nɛ etendi Yesu se: ‘Kɔɔ man-ɖɩɣa taa! Pɩwɩɣ mɛn-pɛlɛ pɩdɩɩfɛyɩ.’ Ɛlɛ pɛlɛ ɛnʋ ɛsɩba pʋcɔ nɛ Yesu talɩ Yayiruusi tɛ. Yesu talaa lɛ, ɛna se ɛyaa sakɩyɛ wobi peeɖe se pɛhɛzɩ Yayiruusi hɔʋ taa mba laŋɩyɛ. Yesu heyi-wɛ se: ‘Itaawii, koɖou kiɖou.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛɖɔkɩ pɩɣa ŋga ke-nesi nɛ ɛtɔ se: “Pɩɣa peleɣa ña, kʋyɩ!” Kakʋyɩ kpaagbaa nɛ Yesu heyi ka-lʋlɩyaa se paha-kɛ nabʋyʋ nɛ kɔtɔɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ka-lʋlɩyaa taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ yɔ!

“Ɛsɔ ha Yesu fezuu kiɖeɖeu nɛ ɖoŋ . . ., ɛnʋ weyi ɛɖɔŋaɣ nɛ ɛlakɩ camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛkʋsʋʋ kʋdɔndɩnaa tɩŋa, mba Eleeu wɩlaɣ-wɛ kʋñɔŋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kaawɛ ɛ-cɔlɔ.”—Tʋma Labʋ 10:38