Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 42

Yonataanɩ kaawɛ abalɩtʋ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ

Yonataanɩ kaawɛ abalɩtʋ nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ

Wiyaʋ Sɔɔlɩ pɩyalʋ kajalaɣ ñɩnʋ Yonataanɩ kaakɛ sɔɔja weyi ɛwɛ abalɩtʋ yɔ. Daviid kaayɔɔdaa se Yonataanɩ seɣ nɛ pɩkpaɖɩ kpeluu nɛ ɛwɛ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ tɔɔyʋʋ. Evemiye naɖɩyɛ Yonataanɩ na Filisti ñɩma sɔɔjanaa 20 nabɛyɛ piyaɣ nakɛyɛ yɔɔ. Nɛ eheyi ɛ-sɔɔjatʋ wondu ɖɔkɩyʋ se: ‘Ðiyele nɛ Yehowa ha-ɖʋ yʋsaɣ nakɛyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩɖʋ pa-wayɩ. Ye Filisti ñɩma eheyi-ɖʋ se ɖɩkpa pɔ-cɔlɔ yɔ, pʋbʋ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ pa-wayɩ.’ Filisti ñɩma ma kubuka nɛ peheyi-wɛ se: ‘Ɩkpa nɛ ɖiyoo!’ Nɛ pa-naalɛ pakpa piyaɣ nɛ poyooni sɔɔjanaa mba.

Yonataanɩ kaakɛnɩ Sɔɔlɩ pɩyalʋ kajalaɣ ñɩnʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛpɩsɩ wiyaʋ ɛ-caa sɩm wayɩ. Ɛlɛ Yonataanɩ kaanawa se Daviid Yehowa lɩzaa se ɛkɛ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ kɩfalʋ,  paa mbʋ yɔ, ɛtaasʋsʋʋ Daviid. Yonataanɩ nɛ Daviid papɩsɩ taabalaa kɩbama siŋŋ. Poɖuu se pakandɩyɩɣ ɖama yɔɔ nɛ pasɩnɩ ɖama. Yonataanɩ ha Daviid ɛ-maɣmaɣ e-toko, ɛ-laɣɖɛ, ɛ-tɔʋ nɛ ɛ-tambaɖɛ se pɩkɛnɩ pa-taabalɩyɛ yʋsaɣ.

Alɩwaatʋ ndʋ Daviid seɣaɣ Sɔɔlɩ se ɛlɛ ɛtaakʋ-ɩ yɔ, Yonataanɩ wobi ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-i se: ‘Wɛɛ ɖoŋ nɛ abalɩtʋ. Yehowa lɩzɩ-ŋ se ŋkɛ wiyaʋ. Halɩ man-caa maɣmaɣ sɩm mbʋ.’ Ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛnɩ taabalʋ kɩbanʋ ɛzɩ Yonataanɩ yɔ?

Yonataanɩ coɖi sɩm tam sakɩyɛ se pɩsa nɛ ɛsɩnɩ Daviid. Ɛnawa se wiyaʋ Sɔɔlɩ ñɩnaɣ se ɛkʋ Daviid, pʋyɔɔ eheyi-i se: ‘Ŋlakɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm ye ŋkʋ Daviid yɔ. Ɛtɩlabɩ-ŋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ.’ Sɔɔlɩ taa wɩɩnɩ Yonataanɩ siŋŋ. Pɩnzɩ cabɩ wayɩ lɛ, Sɔɔlɩ nɛ Yonataanɩ pasɩ you nakʋyʋ taa.

Yonataanɩ sɩm wayɩ lɛ, Daviid ñɩnɩ ɛ-pɩyalʋ weyi payaɣ se Mefiibosɛɛtɩ yɔ. Daviid na Mefiibosɛɛtɩ lɛ, eheyi-i se: ‘Ña-caa kaakɛ-m taabalʋ kɩbanʋ. Pʋyɔɔ lɛ, mankaɣ ñɔ-yɔɔ cɔnʋʋ ñe-wezuu kpeekpe taa. Kɔɔ nɛ ŋwɛɛ men-kewiyaɣ ɖɩɣa taa.’ Daviid tɩsɔɔ ɛ-taabalʋ Yonataanɩ yɔɔ kpa.

“Ɩsɔɔlɩ ɖama ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ. Sɔɔlɩm nabʋyʋ tɩkɩlɩ ɛyʋ cɛlʋʋ e-wezuu ɛ-ɛgbaɣdɩnaa yɔɔ yɔ.”—Yohanɛɛsɩ 15:12, 13