Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 6 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 6 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Izrayɛɛlɩ piya talɩ Kanaŋ ɛjaɖɛ taa lɛ, kediɣzaɣ kizinziku kɛnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa sɩsɛɣaɣ Ɛsɔ yɔ. Cɔjɔnaa wɩlaɣ Paɣtʋ nɛ tɔm hʋyaa ɖiyiɣ samaɣ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɖoŋ sɔsɔŋ weyi ɛyʋ lɩmaɣza nɛ ɛ-lakasɩ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ lalaa yɔɔ yɔ. Pɩwɛɛ se paa Izrayɛɛlɩ tʋ weyi ɛla kɩbandʋ Yehowa nɛ ɛyaa lalaa. Ñɩɣ niye tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ Debora, Nawomii, Yozuwee, Yeftee pɛlɛ nɛ Samɩyɛɛlɩ paalabɩ pa-samaɣ hɛkʋ taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Wɩlɩ ɖɔɖɔ se ɛyaa nabɛyɛ taakɛ Izrayɛɛlɩ piya, ɛlɛ paakɔma nɛ pɛkpɛndɩ sɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panawa se Ɛsɔ wɛ sɩ-cɔlɔ. Ɛyaa mba pa-taa nabɛyɛ lɛ Rahaabɩ, Ruti, Yayɛɛlɩ nɛ Gabaɔŋ mba.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 29

Yehowa lɩzɩ Yozuwee

Yehowa tasɩ Yozuwee lɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɛwazɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 30

Rahaabɩ mɛsɩ cɔŋɩyaa

Yeriikoo kolonzi tɔlaa. Ɛlɛ paa Rahaabɩ ɖɩɣa kaawɛ kolonzi nzɩ sɩ-cɔlɔ yɔ, katɩtɔlɩ.

KPƐLƖKƲƲ 31

Yozuwee nɛ Gabaɔŋ

Yozuwee pɔzɩ Ɛsɔ se: “Wɩsɩ ɛsɩŋ si-ɖeɖe!” Ɛsɔ nɩ ɛ-adɩma yaa we?

KPƐLƖKƲƲ 32

Ðiyiyu kɩfalʋ nɛ halaa naalɛ mba pɛwɛ abalɩtʋ yɔ

Yozuwee sɩm wayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ sɛtʋ sɩʋ kpelisi. Pe-wezuu caɣʋ sʋ kaɖɛ taa, ɛlɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ pɩtɩŋnɩ tɔm hʋyʋ Baraakɩ, nayʋ halɩñɩnʋ Debora nɛ Yayɛɛlɩ pɔ-yɔɔ!

KPƐLƖKƲƲ 33

Ruti nɛ Nawomii

Halaa naalɛ mba pa-walaa sɩba yɔ, papɩsɩ Izrayɛɛlɩ. Pa-taa weyi payaɣ se Ruti yɔ, ewoba nɛ ɛcazɩɣ tɔɔnaɣ hayɩm nabʋyʋ taa nɛ abalʋ weyi payaɣ se Bowaazɩ yɔ, ɛna-ɩ.

KPƐLƖKƲƲ 34

Gideyɔɔ wabɩ Madiiyaŋ ñɩma

Madiiyaŋ mba nazɩ Izrayɛɛlɩ piya siŋŋ lɛ, sɩpɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ se ɛsɩnɩ-sɩ. Ɛzɩma Gideyɔɔ nɛ ɛ-ɛyaa mba patɩɖɔɔ yɔ, papɩzaa nɛ pawa sɔɔjanaa 135,000?

KPƐLƖKƲƲ 35

Hana tɩmnɩ Ɛsɔ sɛ ɛha-ɩ abalɩbɩɣa

Ɛlkaana woni Hana, Peniina, nɛ piya se pɛsɛɛ Yehowa Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku tɛɛ Silo. Peeɖe, Hana tɩmnɩ Ɛsɔ sɛ ɛha-ɩ abalɩbɩɣa. Pɩlabɩ pɩnaɣ lɛ, ɛlʋlɩ Samɩyɛɛlɩ!

KPƐLƖKƲƲ 36

Yeftee ɖuutu

Yeftee ɖuwaa se ɛlakɩ we nɛ ɛbɛ yɔɔ? Yeftee pɛlɛ nɩ ɛ-caa ɖuutu lɛ, ɛbɛ ɛlaba?

KPƐLƖKƲƲ 38

Yehowa yeba nɛ Samsɔɔ wɛɛ ɖoŋ siŋŋ

Ɛsɔ yeba nɛ Samsɔɔ wɛɛ ɖoŋ siŋŋ nɛ ɛpɩzɩ ɛlʋbɩnɩ Filisti mba, ɛlɛ Samsɔɔ kɔm nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda lɛ, Filisti mba pɩzɩ nɛ pakpa-ɩ.