Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 12 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 12 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Yesu wɩlɩ ɛyaa ɛsɔdaa Kewiyaɣ tɔm. Ɛwɩlɩ-wɛ ɖɔɖɔ se patɩmɩ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ sɛɛ, e-Kewiyaɣ kɔɔ nɛ pala ɛ-sɔɔlɩm tɛtʋ yɔɔ. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, lɩzɩ ña-pɩɣa mbʋ adɩma ana, akpɛlɩkɩɣ-ɖʋ yɔ pɩ-taa. Yesu tɩha nʋmɔʋ Sataŋ se ɛwɛɛkɩ ɛ nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa. Yesu lɩzɩ ɛ-apostoloowaa, nɛ mba kɛnɩnɩ Kewiyaɣ tigiɖe. Yesu wɛ kpekpeka toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa. Yesu kaasɔɔlaa se ɛsɩnɩ ɛyaa, pʋyɔɔ ɛwa kʋdɔndɩnaa, ɛha tɔɔnaɣ mba ñɔɔsɩ wɩɣ-wɛ yɔ nɛ halɩ efezi sɩɖaa. Ɛtɩŋnɩ piti lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ mbʋ Kewiyaɣ kaɣ labʋ ɛyaa kpeekpe yɔ.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 74

Yesu pɩsɩ Mesiya

Yohanɛɛsɩ yɔɔdʋʋ se Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Heɣa yɔ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

KPƐLƖKƲƲ 75

Eleeu takɩ Yesu

Tam nabudozo Eleeu takɩ Yesu. Takɩm naadozo mbʋ ɛkɔnɩ ɛ-yɔɔ? Ɛzɩma Yesu laba?

KPƐLƖKƲƲ 76

Yesu ñalɩ templo yɔɔ

Ɛbɛ Yesu kpaɣ ɛgbazɩyɛ nɛ ɛɖɔɔnɩ kpɩna templo taa nɛ etuzi wondu pɛdɩyaa taabɩlɩnaa nɛ ɛpɛɖɩ?

KPƐLƖKƲƲ 77

Yesu yɔɔdɩnɩ halʋ nɔɔyʋ lɔkɔ nɔɔ

Pɩɖɩɣzɩ Samaarii halʋ weyi ɛkɔm lɩm luu Yakɔɔb lɔkɔ taa yɔ se Yesu yɔɔdɩnɩ-ɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Tɔm ndʋ Yesu heyi halʋ ɛnʋ nɛ etaaheyi-tʋ nɔɔyʋ?

KPƐLƖKƲƲ 78

Yesu susuu Kewiyaɣ tɔm

Ɛyaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ se pɔkɔɔ nɛ papɩsɩ ‘ɛyaa ketiyaa.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛfalɩsɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa 70 se posusi tɔm kɩbandʋ.

KPƐLƖKƲƲ 79

Yesu labɩ piti lakasɩ sakɩyɛ

Paa le Yesu ewoba yɔ, kʋdɔndɩnaa woki ɛ-cɔlɔ nɛ ɛwaɣ pa-kʋdɔmɩŋ. Halɩ efezi Yayiruusi pɛlɛ.

KPƐLƖKƲƲ 80

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

Ɛbɛ ɛlɩzɩ-wɛ se pala? Ŋtɔzʋʋ pa-hɩla na?

KPƐLƖKƲƲ 81

Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ

Yesu kpɛlɩkɩ lɔŋ kɩbaŋ samaɣ ŋga kaakpeɣlaa yɔ.

KPƐLƖKƲƲ 82

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma patɩmnɩ Ɛsɔ yɔ

Ɛbɛ nɛ ɛbɛ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔpɔzɩ pa-pa-adɩma taa?

KPƐLƖKƲƲ 83

Yesu calɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Ɛbɛ piti lakasɩ nzɩ sɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ?

KPƐLƖKƲƲ 84

Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ

Apostoloowaa na piti lakasɩ sɩnɛ lɛ, ɛzɩma pitukuni-wɛ?

KPƐLƖKƲƲ 85

Yesu wa kʋdɔndʋ nɔɔyʋ Sabaatɩ wiye

Ɛbɛ yɔɔ mbʋ Yesu laba yɔ, pɩtaakɛdɩnɩ ɛyaa tɩŋa?

KPƐLƖKƲƲ 86

Yesu fezi Lazaarɩ

Yesu na Maarɩɩ eɖiɣni wiu lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ wiu. Ɛlɛ pitileɖi pʋcɔ pɛ-ɛsɩtɛɣlɩm mbʋ pɩpɩsɩ taa leleŋ.