Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 71

Yehowa kandɩyɩ Yesu yɔɔ

Yehowa kandɩyɩ Yesu yɔɔ

Tɛtʋ natʋyʋ kaawɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ cɔlɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ, nɛ tɩ-taa ɛyaa maɣzaɣ se tɩɩnzɩ pɩzɩɣ nɛ siɖiyi-wɛ. Ðoo naayɛ taa, pana nabʋyʋ wɛɛ pɩñɩlɩsɩɣ ɛsɔdaa ɛzɩ tɩɩŋa ŋga kɛwɛɛ kɔɖɔŋ yɔ nɛ patɩŋ ka-wayɩ nɛ kowoni-wɛ Yeruzalɛm. Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ɛyaa mba, patalɩ Yeruzalɛm lɛ, papaɣzɩ ɛyaa pɔzʋʋ se: ‘Le pɩɣa ŋga kakaɣ kɛʋ Yuuda ñɩma wiyaʋ yɔ, kɛwɛɛ? Ðɩkɔm se ɖɩsɛɛ-kɛ.’

Yeruzalɛm wiyaʋ Eroodi nɩ wiyaʋ kɩfalʋ tɔm lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-ɩ kpaʋ. Ɛpɔzɩ cɔjɔnaa se: ‘Le pakaɣ wiyaʋ ɛnʋ lʋlʋʋ?’ Pocosi-i se: ‘Nayaa tɔm se pakaɣ-ɩ lʋlʋʋ Bɛtɩlɛhɛm.’ Eroodi nɩ mbʋ lɛ, eheyi wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa abalaa mba se: ‘Iwolo Bɛtɩlɛhɛm nɛ ɩñɩnɩ pɩɣa ŋga. Ɩna-kɛ lɛ, ɩpɩsɩ nɛ ɩkɔɔ iheyi-m ɖenɖe kɛwɛɛ yɔ. Ma ɖɔɖɔ mɔnsɔɔlaa se mowolo nɛ mɛnsɛɛ-kɛ.’ Ɛlɛ Eroodi kaawɛɛ nɛ ɛcɛtɩɣ kɩcɛtʋʋ.

Tɩɩŋa ŋga, kaɖaɣnɩ paɣzʋʋ ɖɔm nɛ abalaa mba patɩŋ ka-wayɩ nɛ patalɩ Bɛtɩlɛhɛm. Patalɩ peeɖe lɛ, tɩɩŋa ŋga kasɩŋ ɖɩɣa nakɛyɛ ñʋʋ taa nɛ abalaa mba, pɛɖɛɛ pasʋʋ ɖɩɣa ŋga ka-taa. Pana Yesu nɛ e-ɖoo Maarɩɩ. Poluŋ nɛ pɛsɛɛ Yesu nɛ paha-ɩ sika, sɔzɩŋ pɛɛ nɛ num mbʋ pɩmʋ liidiye pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ɛlɛ Yehowa tiyini abalaa panɛ se powolo Yesu cɔlɔ? Aayɩ!

Ðoo ana a-taa Yehowa heyi Yosɛɛfʋ ɖoziye taa se: ‘Eroodi ñɩnɩɣ se ɛkʋ Yesu. Kpaɣ ña-halʋ nɛ ña-pɩɣa nɛ ise ɩɖɛɛ Ejipiti. Ɩcaɣ peeɖe pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ meheyiɣ-mɩ se ɩpɩsɩ yɔ.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, Yosɛɛfʋ kpaɣ ɛ-hɔʋ nɛ pɛɖɛɛ Ejipiti.

Yehowa heyi abalaa mba se pataapɩsɩ Eroodi cɔlɔ. Eroodi nawa se abalaa mba, paapɩsɩɣ ɛ-cɔlɔ lɛ, ɛ-taa paɣzɩ wɩʋ. Ɛnɩ pɩ-taa se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛna Yesu lɛ, ɛɖʋ paɣtʋ se pakʋ abalɩbiya nzɩ sɩwɛnɩ Yesu pɩnzɩ yɔ sɩ-tɩŋa Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ taa. Ɛlɛ Yesu ñɛtɛm wɛʋ ɖooo Ejipiti.

 Eroodi sɩba lɛ, Yehowa heyi Yosɛɛfʋ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ, ɩpɩzɩɣ ɩpɩsɩ.’ Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ nɛ Yesu papɩsɩ powolo Izrayɛɛlɩ nɛ pacaɣ Nazarɛɛtɩ tɛtʋ taa.

“Mɔn-tɔm . . . ndʋ tɩlɩnɩ mɔ-nɔɔ taa yɔ . . . tɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ tɩla mbʋ mentiyi-tʋ se tɩla yɔ.”—Izaayii 55:11