Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 12

Pawazɩ Yakɔɔb nɛ pɛɖɛzɩ-ɩ ñɩm

Pawazɩ Yakɔɔb nɛ pɛɖɛzɩ-ɩ ñɩm

Izaakɩ kaawɛnɩ pɩnzɩ 40 lɛ, ɛkpaɣ Rebeka. Ɛɛsɔɔlɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Paawɛnɩ abalɩbiya naalɛ, sɩkɛ ɖomaa.

Payaɣaɣ sɔsɔɔ se Ezaawuu nɛ cikpelaɣ se Yakɔɔb. Ezaawuu kaakɛ ɛgbam kɩbanʋ nɛ ɛtaasɔɔlɩ ɖɩɣa caɣʋ. Ɛlɛ Yakɔɔb ñɔsɔɔlɩ ɖɩɣa caɣʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ye caja nɔɔyʋ ɛsɩba yɔ, ɛ-pɩyalʋ sɔsɔ pɛcɛlɩɣ ɛ-tɛtʋ nɛ e-liidiye sakɩyɛ. Nɛ ɛ-caa ñɩm mbʋ payaɣ se ñɩm mbʋ pɛɖɛzɩɣ ɛyʋ yɔ. Izaakɩ hɔʋ taa lɛ, caja ñɩm mbʋ pɩwɛɛ se pɛɖɛzɩ piya yɔ, pɩ-taa lɛɛbʋ lɛ tamaɣ ŋga Yehowa kaalabɩ Abraham yɔ. Ezaawuu lakasɩ wɩlaɣ se ɛ-paa fɛyɩnɩ tamaɣ ŋga, ɛlɛ kaawɛ ñɩm siŋŋ Yakɔɔb ɛsɩndaa.

Kɩyakʋ nakʋyʋ Ezaawuu wobi ɛgbandʋ nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ lɛ, pɩnɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe ɛnɩ tɔɔnaɣ ŋga Yakɔɔb ɖiɣni tɩzʋʋ yɔ kɔ-sɔzɩŋ, nɛ ɛtɔ se: ‘Ñɔɔsɩ wɩɣ-m! Ha-m ɖozi kɩsɛɛmasɩ nzɩ yɔ!’ Yakɔɔb cosi-i se: ‘Mahaɣ-ŋ, ɛlɛ ɖuuu se ŋpɛdɩɣnɩ-m ñɩm mbʋ pakaɣ-ŋ ɖɛzʋʋ yɔ.’ Nɛ Ezaawuu pɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Malakɩnɩ we ñɩm mbʋ? Ŋpɩzɩɣ ŋmʋ-pʋ. Ñɔɔsɩ ñawɩɣnɩ-m cɩnɛ.’ Ŋmaɣzɩɣ se mbʋ Ezaawuu labɩ mbʋ yɔ pɩwɛ ɖeu na? Aayɩ yaa we? Tɔɔnaɣ yɔɔ lɛ, elesi mbʋ pɩwɛ ñɩm siŋŋ yɔ.

Izaakɩ kɔm nɛ ɛkpadɩyɩ siŋŋ lɛ, ɛkpaɣ lɩmaɣza se ɛwazɩɣ ɛ-pɩyalʋ sɔsɔ. Ɛlɛ  Rebeka sɩnɩ Yakɔɔb nɛ ɛmʋ wazasɩ nzɩ. Ezaawuu kɔm nɛ ɛna mbʋ lɛ, ɛkɔ pana siŋŋ nɛ ɛɖʋ ɛ-taa se ɛkʋʋ e-ɖomɖa. Izaakɩ nɛ Rebeka paasɔɔlaa se pakandɩyɩ Yakɔɔb yɔɔ, pʋyɔɔ peheyi-i se: ‘Se nɛ ŋwolo ñe-egbele Labaanɩ tɛ, pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ Ezaawuu pana hɛɣ yɔ.’ Yakɔɔb welisini ɛ-lʋlɩyaa nɛ ese ɛɖɛɛ se ɛkandɩyɩ e-wezuu yɔɔ.

“Pɩkaɣ ɛyʋ wazʋʋ we se ehiɣ ɛjaɖɛ kpeekpe ñɩm, ye elesiɣ ɛ-maɣmaɣ e-wezuu? Nɛ ɛbɛ ɛyʋ kaɣ cɛlʋʋ se ɛlɛɣzɩ ɛ-maɣmaɣ e-wezuu ɖeɖe?”—Maarkɩ 8:36, 37