Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 88

Pakpa Yesu

Pakpa Yesu

Yesu nɛ apostoloowaa patɩŋnɩ Sedrɔɔ Fɛɛʋ taa nɛ pakpa Oliivi Pʋʋ yɔɔ.Ðoo kaatayɩ kɩmaŋ nɛ fenaɣ kaañaɣ camɩyɛ. Pɔkɔm nɛ patalɩ Jesemaanɩ kaɖaɣ taa lɛ, Yesu heyi-wɛ se: “Ɩsɩŋ cɩnɛ yɔ nɛ ɩsɩnɩ-m feŋuu.” Peeɖe Yesu tuzi ɛ-tɩ pazɩ nɛ eluŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ. Ɛɛwɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ taa siŋŋ nɛ ɛtɩmnɩ Yehowa se: “Pɩla ɛzɩ [ŋsɔɔlʋʋ] yɔ.” Nɛ Yehowa tiyi e-tiyiyu nɔɔyʋ nɛ ɛkpazɩ Yesu ɖoŋ. Yesu pɩsaa nɛ ɛkɔɔ lɛ, ɛmaɣnɩ apostoloowaa naadozo, peɖiɣni ɖou. Yesu heyi-wɛ se: ‘Ife! Pɩtɩkɛ ɖom alɩwaatʋ yɔ! Alɩwaatʋ talaa se pakpa-m nɛ paɖʋzɩ mon-koyindinaa nesi tɛɛ.’

Pɩlabɩ pazɩ lɛ, Yudaasɩ talɩ, samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ wɛ ɛ-wayɩ nɛ pɛla nɛ sɩsɩ. Ɛsɩm ɖenɖe ɛpɩzɩɣ nɛ ɛna Yesu yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ nɛ Yesu nɛ apostoloowaa lalaa paawokaɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖoŋ ɖoŋ. Yudaasɩ kaaheyi sɔɔjanaa se ɛsɩɣnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ Yesu. Pʋyɔɔ ɛɖɔma ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ ɛtɔ se: ‘Wɩlɩyʋ, mɛnsɛwa.’ Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkpɛlɩ ɛ-yɔɔ. Nɛ Yesu pɔzɩ-ɩ se: ‘Yudaasɩ, ŋpɛdɩɣ-m nɛ mɔ-yɔɔ kpɛlʋʋ na?’

Yesu ɖɔ nɛ ɛñɔtɩnɩ samaɣ nɛ ɛpɔzɩ-kɛ se: “Anɩ ɩñɩnɩɣ kɛ?” Nɛ pocosi se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ.” Nɛ eheyi-wɛ se: “Ma yɔ.” Nɛ papɩsɩnɩ wayɩ nɛ pɔtɔlɩ. Yesu ɖaɣnɩ samaɣ pɔzʋʋ se: “Anɩ ɩñɩnɩɣ ye?” Nɛ paɖaɣnɩ-ɩ cosuu se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ.” Yesu heyi-wɛ se: ‘Meheyi-mɩ se ma yɔ. Iyele ɛyaa panɛ nɛ pɛɖɛɛ.’

Pɩyɛɛrɩ na mbʋ pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ yɔ lɛ, ɛlɩzɩ ɛ-sɩɣa nɛ ɛsɛtɩ cɔjɔ sɔsɔ lɩmɖʋyʋ weyi payaɣ se Malɩkuusi yɔ, ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ. Peeɖe Yesu tukuni ɛlɛ nɩŋgbaŋʋʋ nɛ ɛwaa-ɩ. Pʋwayɩ lɛ, eheyi Pɩyɛɛrɩ se: ‘Pɩsɩnɩ ña-sɩɣa ko-lone taa. Ye ŋkpakɩɣ sɩɣa ɛyaa yɔɔ yɔ, ŋga ŋkaɣ  sɩbɩnʋʋ ɖɔɖɔ.’ Sɔɔjanaa kpa Yesu nɛ pɔhɔkɩ e-nesi, nɛ apostoloowaa se. Pʋwayɩ lɛ, powoni-i cɔjɔ Ana cɔlɔ. Ana pɔzɩ Yesu tɔm nɛ pʋwayɩ lɛ, ewoni-i Cɔjɔ Sɔsɔ Kayifu ɖɩɣa taa. Ɛlɛ ɛbɛ talɩ apostoloowaa?

“Ɩkaɣ nɩʋ siziŋ ɛjaɖɛ yɔɔ. Ɛlɛ ɩwɛɛ abalɩtʋ! Mawabɩ ɛjaɖɛ.”—Yohanɛɛsɩ 16:33