Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 69

Gabrɩyɛɛlɩ wobi Maarɩɩ cɔlɔ

Gabrɩyɛɛlɩ wobi Maarɩɩ cɔlɔ

Elizaabɛɛtɩ wɛnɩ hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ weyi ɛkɛ pɛlɛ yɔ, nɛ ɛɛwɛ Nazarɛɛtɩ tɛtʋ taa, Galilee egeetiye taa. Ɛ-hɩɖɛ lɛ Maarɩɩ. Maarɩɩ kaawɛnɩ ɖaŋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Yosɛɛfʋ nɛ ɛɛkɛ kafɩnda. Elizaabɛɛtɩ kaawɛnɩ hoɣa nɛ pɩla fenasɩ loɖo lɛ, tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ wolo Maarɩɩ cɔlɔ nɛ eheyi-i se: ‘Ŋlɩwa lɛ, Maarɩɩ. Yehowa wazɩ-ŋ siŋŋ.’ Maarɩɩ taanɩɩ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-taa. Peeɖe Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i se: ‘Ŋkaɣ haɣʋ hoɣa nɛ ŋlʋlɩ abalɩbɩɣa nɛ ŋyaa-kɛ se Yesu. Kakaɣ kɛʋ Wiyaʋ. Ke-Kewiyaɣ kaɣ wɛʋ tam.’

Maarɩɩ cosi-i se: ‘Maasɩŋ abalʋ. Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ malʋlɩ pɩɣa?’ Gabrɩyɛɛlɩ cosi-i se: ‘Nabʋyʋ fɛyɩ Yehowa kaɖɛ. Fezuu kiɖeɖeu tiki ñɔ-yɔɔ nɛ ŋhaɣ hoɣa. Ñɔ-hɔʋ taa tʋ Elizaabɛɛtɩ haɣ hoɣa ɖɔɖɔ.’ Peeɖe Maarɩɩ cosaa se: ‘Mɛnkɛ Yehowa yom. Pɩlabɩ-m ɛzɩ ŋyɔɔdʋʋ yɔ.’

 Maarɩɩ wolo Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ, tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ pʋʋ nakʋyʋ ñʋʋ yɔɔ yɔ tɩ-taa. Maarɩɩ talaa nɛ ɛsɛɛ Elizaabɛɛtɩ lɛ, ɛlɛ nɩɩ ɛ-pɩɣa ciɣdi e-lotu taa. Fezuu kiɖeɖeu tii ɛ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: ‘Maarɩɩ, Yehowa wazɩ-ŋ siŋŋ. Pɩkɛnɩ-m hɩɖɛ ɖʋʋ se man-Kɩbaɣlʋ ɖoo kɔm mɛn-tɛ.’ Maarɩɩ cosi se: ‘Mansaŋ Yehowa nɛ man-laŋɩyɛ pilim.’ Nɛ Maarɩɩ caɣ Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ fenasɩ naadozo. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ nɛ ekpe ɛ-tɛ Nazarɛɛtɩ.

Yosɛɛfʋ nɩwa se Maarɩɩ haɣ hoɣa lɛ, ɛla lɩmaɣza se ɛɛtasɩɣ-ɩ kpaɣʋ halʋ. Ɛlɛ tiyiyu nɔɔyʋ heyi-i ɖoziye taa se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Kpaɣ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ ña-halʋ. Ɛtɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ.’ Pɩla mbʋ nɛ Yosɛɛfʋ kpaɣ Maarɩɩ nɛ ewoni-i ɛ-tɛ nɛ ɛpɩsɩ ɛ-halʋ.

“Mbʋ pɩkɛdɩnɩ [Yehowa] yɔ, ɛlakɩ-pʋ, paa ɛsɔdaa, paa tataa, paa lɩm tɛɛ.”—Keɣa 134:6