Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 22

Yehowa labɩ piti lakasɩ teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ

Yehowa labɩ piti lakasɩ teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ

Faraɔɔ ñɩtaa ɛnɩɩ se Izrayɛɛlɩ piya lɩ Ejipiti ɛjaɖɛ taa lɛ, ɛlɛɣzɩ lɩmaɣza. Eheyi ɛ-sɔɔjanaa se: ‘Ɩñɔɔzɩ mo-you lɔɔɖa nɛ ɖɩtɩŋ pa-wayɩ. Pɩtaapɔzɩ se ɖiyele-wɛ nɛ pɛɖɛɛ.’ Nɛ ɛ nɛ ɛ-sɔɔjanaa paɖʋ Izrayɛɛlɩ piya wayɩ.

Yehowa kaawɛɛ nɛ eɖiyiɣ ɛ-samaɣ; wɩsɩ taa lɛ, mɩndʋ kaawɛna nɛ tihuuzuu pɔ-yɔɔ nɛ ɖoo taa lɛ, ñalɩmɩyɛ wɛɛ pɔ-cɔlɔ. Ewoni-wɛ Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se pesiɣ kizinzikiŋ nɛ pasʋʋ ɩ-tɛɛ.

Pʋwayɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya na Faraɔɔ nɛ ɛ-sɔɔjanaa, peɖiɣni pa-wayɩ kɔm. Lɛɛlɛɛyɔ, Teŋgu Kɩsɛɛmʋʋ nɛ Ejipiti sɔɔjanaa paɖʋ-sɩ hɛkʋ. Sikoo nɛ siheyi Moyizi se: ‘Ðɔ-tɔm tɛma! Ye ŋŋnawa, ŋyebi-ɖʋ Ejipiti.’ Ɛlɛ Moyizi heyi-sɩ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Ɩsɩŋ nɛ ɩna ɛzɩma Yehowa kaɣ yabʋ ɖa-ñʋʋ yɔ.’ Moyizi taɣaɣ Yehowa liu siŋŋ, yaa we?

Yehowa heyi Izrayɛɛlɩ piya se sɩkpɛzɩ kizinzikiŋ. Ðoo yuwa lɛ, Yehowa yele nɛ mɩndʋ wɛɛ Izrayɛɛlɩ piya nɛ Ejipiti mba pɛ-hɛkʋ taa. Cɩkpɛndʋʋ kaawɛ Ejipiti mba hɔɔlʋʋ taa, nɛ ñalɩmɩyɛ ñɛwɛɛ Izrayɛɛlɩ piya hɔɔlʋʋ taa.

 Yehowa heyi Moyizi se eposi e-nesi nɛ teŋgu yɔɔ. Nɛ Yehowa yele nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ ma ɖoo ana a-taa. Teŋgu tayɩ nabʋlɛ nɛ nʋmɔʋ wɛɛ hɛkʋ taa. Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa wɩlɩ ɛzɩ tɛtʋ maɣmaɣ yɔɔ yɔ, nɛ Izrayɛɛlɩ piya miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɖɔ kɩ-taa nɛ sɩtɛzɩ teŋgu.

Faraɔɔ sɔɔjanaa tɩŋ sɩ-wayɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa. Peeɖe Yehowa yeba nɛ po-you lɔɔɖa pɔbɔla paɣzɩ lɩʋ. Sɔɔndʋ kpa sɔɔjanaa nɛ papaɣzɩ kou nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Ðise ɖɩpɩsɩ! Yehowa wɛɛ ɛlʋkɩ pɔ-yɔɔ.’

Yehowa heyi Moyizi se: ‘Posi ñe-nesi teŋgu yɔɔ.’ Ɛlabɩ mbʋ lɛ, lɩm kolonzi pɩsɩ nɛ sɩwadɩ Ejipiti sɔɔjanaa yɔɔ. Faraɔɔ nɛ ɛ-sɔɔjanaa pa-tɩŋa pasɩ. Pa-taa nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛlɩɩ.

Izrayɛɛlɩ samaɣ tee Yehowa hendu nɛ kasamɩ-ɩ se: “Ðɩyaa [Yehowa] keɣa, ɖɩñɔkɩ-ɩ pɩŋŋ. Etuzi kpaŋnʋ nɛ ɛ-yɔɔ caɣyʋ nɛ ɛpɛɖɩ pɔɔ taa.” Samaɣ teɣaɣ hendu lɛ, halaa ñɛwɛɛ nɛ papaɣ nɛ pamakɩ loŋanzɩ. Paa weyi ɛ-taa kaawɛ leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛhɛzaa.

“Mbʋ yebina nɛ ɖɩkatɩɣ se ɖɩyɔɔdɩ kaalɛyɩtʋ se: ‘[Yehowa] kɛnɩ man-sɩnɩyʋ; maaseɣ sɔɔndʋ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛlabɩ-m we?’”—Ebree 13:6