Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kaayeba nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ɖɩzɩ ɛjaɖɛ? Palɩzɩ ɛyaa nɛ pitileɖi lɛ, you nakʋyʋ paɣzɩ; ɛyaa nabɛyɛ kaasɔɔlɩ kɩbam labʋ nɛ lalaa ñɔsɔɔlɩ kɩdɛkɛdɩm labʋ. Ɛyaa nabɛyɛ ɛzɩ Aɖam, Ɛva nɛ pa-pɩyalʋ Kayɩnɩ kaalɩzaa se palakɩ kɩdɛkɛdɩm. Ɛlɛ ɛyaa nabɛyɛ cabɩ ɛzɩ Aabɛɛlɩ nɛ Noowa mbʋ yɔ ñalɩzaa se palakɩ kɩbam. Ɛyaa sakɩyɛ kalakaɣ kɩdɛkɛdɩm nɛ pʋyɔɔ Yehowa ɖɩzɩ ɛjaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna se Yehowa sɩm mbʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlakɩ yɔ nɛ ɛɛkaɣ yebu kpa nɛ kɩdɛkɛdɩm wa kɩbam.

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

KPƐLƖKƲƲ 3

Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ

Ɛbɛ yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa tɩʋ piye naɖɩyɛ kaawɛ ndɩ nɛ lɛɛna? Ɛbɛ yɔɔ Ɛva tɔɔ tɩʋ piye?

KPƐLƖKƲƲ 4

Ɛ-pana tuyi-i nɛ ɛkʋ ɛyʋ

Ɛsɔ mʋ Aabɛɛlɩ haɖɛ, ɛlɛ ɛtɩmʋ Kayɩnɩ ñɩnɖɛ. Peeɖe pɩwɩzɩ Kayɩnɩ siŋŋ nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm.

KPƐLƖKƲƲ 5

Noowa saɣ aɖakaɣ

Ɛsɔ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa kpaɣ halaa pa nɛ wɛ palʋlɩ piya nzɩ sɩpɩsɩ ɖogowaa mba panazaɣ ɛyaa siŋŋ. Puuyaɣ lakasɩ kaawɛ paa le. Ɛlɛ Noowa kaawɛ ndɩ nɛ ɛyaa lalaa—Ɛɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛñaŋɩ-ɩ.

KPƐLƖKƲƲ 6

Ɛyaa lutozo hiɣ ñʋʋ yabʋ nɛ pacaɣ tɛtʋ ndʋ pɔñɔɔzaa yɔ tɩ-yɔɔ

Tɛʋ nɩ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40 nɛ pʋwayɩ lɛ, kɩfɛɛ. Noowa nɛ ɛ-hɔʋ pacaɣ aɖakaɣ taa pɩcɛzɩ pɩnaɣ. Pɩkɛdaa lɛ Ɛsɔ heyi-wɛ se papɩzɩɣ palɩɩ.