Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Kpɛlɩkɩ lɔŋ Bibl taa

Hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kaayeba nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ɖɩzɩ ɛjaɖɛ? Palɩzɩ ɛyaa nɛ pitileɖi lɛ, you nakʋyʋ paɣzɩ; ɛyaa nabɛyɛ kaasɔɔlɩ kɩbam labʋ nɛ lalaa ñɔsɔɔlɩ kɩdɛkɛdɩm labʋ. Ɛyaa nabɛyɛ ɛzɩ Aɖam, Ɛva nɛ pa-pɩyalʋ Kayɩnɩ kaalɩzaa se palakɩ kɩdɛkɛdɩm. Ɛlɛ ɛyaa nabɛyɛ cabɩ ɛzɩ Aabɛɛlɩ nɛ Noowa mbʋ yɔ ñalɩzaa se palakɩ kɩbam. Ɛyaa sakɩyɛ kalakaɣ kɩdɛkɛdɩm nɛ pʋyɔɔ Yehowa ɖɩzɩ ɛjaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna se Yehowa sɩm mbʋ ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlakɩ yɔ nɛ ɛɛkaɣ yebu kpa nɛ kɩdɛkɛdɩm wa kɩbam.