Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 1

Ɛsɔ lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ

Ɛsɔ lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ

Yehowa kɛnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ. Ɛnʋ lɩzɩnɩ wondu tɩŋa, ndʋ ɖɩnaɣnɩ ɖɛ-ɛsa nɛ ndʋ ɖɩɩnaɣ yɔ. Ɛlɩzɩ Ɛsɔ tiyiyaa sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ mbʋ payɩ ɖɩnaɣnɩ ɖɛ-ɛsa yɔ. Ŋsɩm mba payaɣ se Ɛsɔ tiyiyaa yɔ? Pɛkɛ Yehowa sɛyaa mba Yehowa lɩzaa nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ yɔ. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna Ɛsɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna Ɛsɔ tiyiyaa. Ɛsɔ tiyiyu kajalaɣ ñɩnʋ weyi Yehowa lɩzaa yɔ, ɛpɩsɩ ɛ-sɩnɩyʋ. Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ ɛsɩnɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩzaɣ tɩɩnzɩ nɛ wondu lɛɛtʋ payɩ yɔ. Wondu ndʋ tɩ-taa lɛɛkʋ lɛ tɛtʋ; tɩkɛ ɖa-ɖɩɣa nɛ tɩwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ.

Yehowa lɩzɩ tɛtʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛñɔɔzɩ tɩ-yɔɔ camɩyɛ se ɛyaa nɛ kpɩna papɩzɩ nɛ pacaɣ tɩ-yɔɔ. Ɛlɩzɩ wɩsɩ se sɩha mintʋsʋʋ tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɩzɩ ɖɔɖɔ pʋŋ, teŋgunaa nɛ pɔsɩ.

Nɛ ɛbɛ Yehowa lɩzɩ pʋwayɩ? Yehowa yɔɔdaa se: ‘Malɩzɩɣ ñɩtʋ nɛ tɩŋ ndɩ ndɩ.’ Peeɖe ñɩtʋ, tɩŋ nɛ tɩŋ pee ndɩ ndɩ papaɣzɩ ñɔʋ tɛtʋ yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa lɩzɩ kpɩna: Wena akʋyʋʋ ɛsɔdaa yɔ, wena acakɩ lɩm tɛɛ yɔ, wena atuu tataa nɛ wena amaɣ kɩmaʋ yɔ. Ɛlɩzɩ kpɩna cikpena ɛzɩ kozonzi mbʋ yɔ, nɛ kpɩna sɔsɔna ɛzɩ tuŋ mbʋ yɔ. Kpɩnɛ nɖɩ ŋkɩlɩ sɔɔlʋʋ?

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi kajalaɣ tiyiyu se: “Ðɩlɩzɩ ɛyʋ.” Ɛyaa kaɣ wɛʋ ndɩ nɛ kpɩna. Pakaɣ pɩzʋʋ nɛ polu wondu. Pakaɣ pɩzʋʋ ɖɔɖɔ nɛ pɔyɔɔdɩ, pohoŋ nɛ pala adɩma. Pakaɣ cɔnʋʋ tɛtʋ nɛ  kpɩna pɔ-yɔɔ. Ŋsɩm ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ? Yele nɛ ɖɩna.

“Ðooo kiɖe tɛɛ lɛ Ɛsɔ lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tataa.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:1