Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 35

Hana tɩmnɩ Ɛsɔ sɛ ɛha-ɩ abalɩbɩɣa

Hana tɩmnɩ Ɛsɔ sɛ ɛha-ɩ abalɩbɩɣa

Payaɣaɣ Izrayɛɛlɩ abalʋ nɔɔyʋ se Ɛlkaana nɛ ɛɛwɛnɩ halaa naalɛ. Halaa mba, pa-hɩla lɛ Hana nɛ Peniina. Ɛlkaana kaasɔɔlɩ Hana tɔm pɩdɩɩfɛyɩ. Peniina woŋaɣ Hana paa ɖooye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɛ fɛyɩnɩ pɩɣa, ŋgʋ Peniina ñaawɛnɩ piya sakɩyɛ. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Ɛlkaana wokini ɛ-hɔʋ Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku ŋgʋ kɩɩwɛ Siiloo yɔ kɩ-taa. Paawobi peeɖe pɩnaɣ nakɛyɛ lɛ, ɛna se ɛ-halʋ kʋsɔɔlʋ Hana wɛ ɛzɩñɩŋɩyɛ naɖɩyɛ taa. Nɛ eheyi-i se: ‘Mentendi-ŋ Hana taawii, paa ŋfɛyɩnɩ pɩɣa, ma mɛwɛɛ! Mɔnsɔɔlɩ-ŋ pɩdɩɩfɛyɩ.’

Pɛwɛ peeɖe lɛ, Hana pɩsɩ e-ɖeke kizinziku tɛɛ se ɛtɩmnɩ Ɛsɔ. Etendi Yehowa nɛ wiluu se ɛsɩnɩ-ɩ. Eheyi Yehowa se: ‘Ye ŋha-m abalɩbɩɣa yɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ kɛ nɛ kala ña-tʋmɩyɛ ke-wezuu caɣʋ kpeekpe taa.’

Cɔjɔ sɔsɔ Elii na Hana eɖiɣni wiluu lɛ, ɛmaɣzɩ se sʋlʋm kʋʋnɩ-ɩ. Hana cosi-i se: ‘Ðajaa, pɩtɩkɛ sʋlʋm kʋʋnɩ-m. Kaɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ taa mɛwɛɛ nɛ mɔyɔɔdʋʋnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-m.’ Peeɖe Elii nawa se ɛtɩyɔɔdɩ camɩyɛ nɛ ɛpɩsɩnɩ-ɩ se: ‘Ɛsɔ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ɛha-ŋ mbʋ ŋñɩnɩɣ yɔ.’ Hana laŋɩyɛ hɛɛ nɛ ɛɖɛɛ ekpe. Pɩnaɣ sɩŋaa lɛ, ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa nɛ ɛyaa-kɛ se Samɩyɛɛlɩ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Hana taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ yɔ!

 Hana tɩsɔɔ tɔm ndʋ eeheyi Yehowa yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛtɩɩcɛbɩ Samɩyɛɛlɩ hɩɖɛ lɛ, ewoni-i se ɛla tʋmɩyɛ Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku tɛɛ. Eheyi Elii se: ‘Abalɩbɩɣa ŋga mantɩmnɩ Yehowa se ɛha-m kɛ yɔ, ŋga yɔ. Kakaɣ labʋ Yehowa tʋmɩyɛ ke-wezuu caɣʋ kpeekpe taa.’ Ɛlkaana nɛ Hana pɛñɛyaɣ tokonaa kɩfama nɛ powokini Samɩyɛɛlɩ paa pɩnaɣ ŋga. Nɛ Yehowa tasɩ wazʋʋ Hana nɛ ɛlʋlɩ abalɩbiya naadozo nɛ halɩbiya naalɛ.

“Ɩpɔzɩ, pakaɣ-mɩ haʋ, ɩñɩnɩ, ɩkaɣ naʋ, ɩma, pakaɣ-mɩ tʋlʋʋ.”—Maatiyee 7:7