Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 50

Yehowa lʋbɩ Yozafaatɩ yɔɔ

Yehowa lʋbɩ Yozafaatɩ yɔɔ

Yozafaatɩ kaakɛ Yuuda wiyaʋ weyi ɛsɛɣaɣ Yehowa yɔ. Ɛyɔkɩ Baalɩ altaarunaa nɛ sɩʋ kpelisi ɛ-ɛjaɖɛ taa. Yozafaatɩ ɛɛsɔɔlɩ siŋŋ se samaɣ ɛtɩlɩ Yehowa paɣtʋ. Pʋyɔɔ etiyi awumbiya nɛ Leevi cejewiye taa mba Yuuda ɛjaɖɛ taa se pawɩlɩ samaɣ paɣtʋ.

Ajɛɛ wena aañɔtɩnɩ Yuuda ɛjaɖɛ yɔ, sɔɔndʋ kpaɣaɣ-yɛ se ayooni Yuuda ñɩma mbʋ pʋyɔɔ yɔ, anawa se Yehowa wɛ ɛ-samaɣ cɔlɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-kɛ. Halɩ atiyaɣni kʋjɔŋ ndɩ ndɩ wiyaʋ Yozafaatɩ. Ɛlɛ Amɔɔnɩ ñɩma nɛ Mowaabʋ ñɩma nɛ ajɛɛ wena aawɛ Seyiri Pʋʋ yɔɔ yɔ, aakɔma se ayooni Yuuda ɛjaɖɛ. Yozafaatɩ kaanawa se pɩpɔzʋʋ se Yehowa ɛsɩnɩ-ɩ nɛ pʋcɔ ɛpɩzɩ ɛwa you ŋgʋ. Pʋyɔɔ eyeba nɛ halaa nɛ abalaa nɛ pɩkpɛndɩnɩ piya, pɔkɔɔ pekpeɣli Yeruzalɛm. Yozafaatɩ tɩmnɩ Yehowa samaɣ ɛsɩndaa nɛ ɛtɔ se: ‘Yehowa, ye ŋtɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwa you. Mentendi-ŋ, heyi-ɖʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla yɔ.’

Yehowa cosi-wɛ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ. Mansɩɣnɩ-mɩ. Ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ ɩɖaŋ nɛ ɩkaɣ naʋ ɛzɩma mayakɩ mɩ-ñʋʋ yɔ.’ Ɛbɛ Yehowa laba nɛ ɛya pa-ñʋʋ?

Teu fema lɛ, Yozafaatɩ heyi hendu teyaa se pɛɖɛɛ nɔɔ sɔɔjanaa. Pɔɖɔma, kpaɣnɩ Yeruzalɛm nɛ powolo you ɖɩlaɖɛ taa, ɖenɖe payaɣ se Tekowa yɔ.

Hendu teyaa wɛɛ nɛ pasaŋ Yehowa nɛ taa leleŋ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ lɛ, Yehowa la you nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ. Eyeba nɛ Amɔɔnɩ ñɩma nɛ Mowaabʋ ñɩma pa-ñʋŋ taa sidi nɛ papaɣzɩ ɖama kʋʋ nɛ pɔkɔɔ pɛtɛ. Ɛlɛ Yuuda samaɣ taa tʋ nɔɔyʋ tɩmʋ heŋ. Yehowa ɖɔm ɛ-tɔm yɔɔ ɛzɩ eeheyuu-wɛ yɔ. Ajɛɛ wena añɔtɩnɩ Yuuda yɔ, anɩɩ se mbʋ Yehowa yabɩ ɛ-samaɣ ñʋʋ nɛ ana ɖɔɖɔ se eeyeki ɛ-samaɣ yɔɔ kandɩyʋʋ. Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛyakɩ ɛ-samaɣ ñʋʋ. Pɩtɩcɛyɩ se ɛtɩŋnɩ ɛyaa yɔɔ pʋcɔ nɛ ɛla mbʋ.

“Pɩtɩkɛ mɩkaɣnɩ you; ɛlɛ ɩsɩŋ nɛ lidaʋ nɛ ɩkaɣ naʋ [Yehowa] sɩnʋʋ.” —4 Awiya 20:17