Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 23

Poɖuwaa se Yehowa ɖeke pɛsɛɣ

Poɖuwaa se Yehowa ɖeke pɛsɛɣ

Izrayɛɛlɩ piya lɩnɩ Ejipiti nɛ pɩla ɛzɩ fenasɩ naalɛ mbʋ yɔ lɛ, sɩtalɩ Sinayii Pʋʋ cɔlɔ nɛ sisiɣ kizinzikiŋ peeɖe. Yehowa heyi Moyizi se ɛkpa pʋʋ ñʋʋ taa. Yehowa heyi-i peeɖe se: ‘Mayabɩ Izrayɛɛlɩ piya ñʋʋ. Ye siwelisiɣni-m nɛ sɩñaŋ man-paɣtʋ yɔ, sɩkaɣ kɛʋ samaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee mɛ-ɛsɩndaa yɔ.’ Moyizi tiba lɛ, ɛkɛdɩ Izrayɛɛlɩ piya tɔm ndʋ Yehowa heyi-i yɔ. Suwe sicosi-i? Sicosi-i se: ‘Ðɩkaɣ labʋ mbʋ payɩ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla yɔ.’

Moyizi ɖaɣnɩ kpaʋ pʋʋ ñʋʋ taa. Nɛ Yehowa heyi-i se: ‘Mankaɣ-mɩ yɔɔdɩnʋʋ kɩyakɩŋ naadozo wayɩ. Heyi samaɣ se kataakpa Sinayii Pʋʋ yɔɔ.’ Moyizi tiba lɛ, eheyi samaɣ se kɔñɔɔzɩ ka-tɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa kaɣ-kɛ yɔɔdɩnʋʋ.

Pɩlabɩ kɩyakɩŋ naadozo lɛ, Izrayɛɛlɩ piya na ñalɩmɩyɛ nɛ mɩndʋ pʋʋ yɔɔ. Sɩnɩɣaɣ ɖɔɖɔ tɛʋ tiluu nɛ nɔndɔʋ hʋlʋʋ. Pʋwayɩ lɛ, Yehowa tii pʋʋ yɔɔ miŋ nɩɩyɩ taa. Sɔɔndʋ kpa Izrayɛɛlɩ piya siŋŋ nɛ siseliɣ. Pʋʋ tɩŋa ñɛyɩ ñɔsɩ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ kiseliɣ. Nɔndɔʋ hʋlʋʋ wɛɛ nɛ pɩkpaɣ ɖoŋ kpaʋ yɔɔ. Nɛ Ɛsɔ heyi-wɛ se: ‘Ma-hɩɖɛ lɛ Yehowa. Ɩtaasɛɛ ɛsɔ nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ-m.’

Moyizi tasɩ kpaʋ pʋʋ ñʋʋ taa lɛ, Yehowa cɛlɩ-ɩ paɣtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ samaɣ ɛzɩma kɛsɛɛ-ɩ nɛ mbʋ pɩwɛɛ se kala nɛ Yehowa kɛ kɛ-Ɛsɔ yɔ. Moyizi ma paɣtʋ ndʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkalɩ-tʋ Izrayɛɛlɩ piya ɛsɩndaa. Peeɖe poɖuwaa nɛ pɔtɔ se: ‘Ðɩkaɣ labʋ mbʋ payɩ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla yɔ.’ Poɖuwaa se palakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Ɛlɛ ɛzɩ pakaɣ pɩzʋʋ nɛ pɔɖɔ pɔ-tɔm yɔɔ?

“Sɔɔlɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ñe-ciyam pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim.”—Maatiyee 22:37