Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 52

Yehowa ɛsɔdaa sɔɔjanaa

Yehowa ɛsɔdaa sɔɔjanaa

Siirii wiyaʋ Ben-Hadaadɩ ɖʋ ɛ-taa se ɛlakɩ you nɛ Izrayɛɛlɩ. Ɛlɛ paa ɛzɩmtaa, ɛɖʋʋ ɛ-taa se ewoki nɛ ɛla you nɛ Izrayɛɛlɩ lɛ, nayʋ Eliizee tɛm naʋ nɛ eheyi Izrayɛɛlɩ wiyaʋ nɛ ɛlɛ ñɔɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛlɩɩ Ben-Hadaadɩ kpaca taa. Peeɖe Ben-Hadaadɩ ɖʋ ɛ-taa se ɛkpaɣ Eliizee. Ɛñɩnaa nɛ ɛna se Eliizee wɛ Dotaŋ tɛtʋ taa lɛ, etiyi ɛ-sɔɔjanaa se powolo nɛ pakpa-ɩ peeɖe.

Ðoo taa Siirii sɔɔjanaa wobi Dotaŋ. Tɛʋ fema nɛ Eliizee lɩmɖʋyʋ lɩɩ awayɩ lɛ, ɛna Siirii sɔɔjanaa sakɩyɛ cɔ-wɛ nɛ pata. Sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: ‘Eliizee, ɛzɩma ɖɩlakɩ yɔ?’ Eliizee cosi-i se: ‘Mba pɛwɛ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pakɩlɩ-wɛ ɖɔʋ.’ Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yehowa kuli Eliizee lɩmɖʋyʋ ɛsa nɛ ɛna se you kɛɛkɛɛnaa nɛ kpaŋnaŋ kaawɛ pʋŋ ñʋʋ yɔɔ nɛ ɩɖɔwa pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ.

Siirii sɔɔjanaa talaa se pakpaɣ Eliizee lɛ, ɛla adɩma nɛ eheyi Yehowa se: ‘Yehowa mentendi-ŋ, la nɛ payʋlʋmɩ.’ Pɩla  mbʋ nɛ sɔɔjanaa mba patɩtasɩ naʋ se le pɛwɛɛ. Eliizee heyi-wɛ se: ‘Ilebi nʋmɔʋ. Ɩtɩŋ ma-wayɩ nɛ mawɩlɩ-mɩ abalʋ weyi ɩñɩnɩɣ yɔ.’ Patɩŋ Eliizee wayɩ nɛ ɛlɛ woni-wɛ Samaarɩɩ, ɖenɖe Izrayɛɛlɩ wiyaʋ wɛɛ yɔ.

Pɛ-ɛsa yɔɔ kɔm se pɩcɛkɩ lɛ, pɛtɛm talʋʋ Izrayɛɛlɩ wiyaʋ ɛsɩndaa. Izrayɛɛlɩ wiyaʋ pɔzɩ Eliizee se: ‘Mankʋ-wɛ?’ Ɛzɩ Eliizee labɩnɩ waɖɛ ɖɩnɛ tʋmɩyɛ nɛ ɛkpa kɩmɩyɛ mba pañɩnaɣ se pakʋ-ɩ yɔ? Aayɩ. Eliizee tɔm se: ‘Taakʋ-wɛ. Ha-wɛ tɔɔnaɣ nɛ ŋyele-wɛ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ.’ Wiyaʋ labɩ-wɛ kazandʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, eyele-wɛ nɛ pekpe pɛ-tɛ.

“Ðɩwɛnɩ Ɛsɔ lidaʋ kʋnɛ yɔ se ye ɖɩpɔzʋʋ-ɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ɩ kɔyɔ, ewelisiɣni-ɖʋ.”—1 Yohanɛɛsɩ 5:14