Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 27

Pakʋyɩ Yehowa yɔɔ

Pakʋyɩ Yehowa yɔɔ

Izrayɛɛlɩ piya wɛ kañɩmbusuu taa nɛ pɩla alɩwaatʋ pazɩ lɛ, Kora, Dataŋ, Abiram nɛ ɛyaa 250 waa nabɛyɛ kʋyɩ Moyizi yɔɔ. Peheyi-i se : ‘Ñɔ-tɔm nɩ-ɖʋ. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋkɛ ɖa-ñʋʋdʋ nɛ Aarɔɔnɩ kɛ cɔjɔ sɔsɔ? Pɩtɩkɛ mi-ɖeke Yehowa wazɩɣ, ɛwazɩɣ ɖa-tɩŋa.’ Pa-lakasɩ nzɩ, sɩtɩkɛdɩnɩ Yehowa. Ɛ-lɩmaɣza taa lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛ-yɔɔ ɛyaa mba pakʋyaa.

Moyizi heyi Kora nɛ mba payɩ patɩŋaɣ ɛ-wayɩ yɔ se: ‘Cee lɛ, ɩɖɔkɩ mɩ-ñanzɩ nzɩ sɩ-taa pañaɣzɩɣ sɔzɩŋ num yɔ nɛ ɩkɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku tɛɛ. Yehowa kaɣ-ɖʋ wɩlʋʋ mba ɛlɩzaa yɔ.’

Tɛʋ fema lɛ, Kora nɛ ɛyaa 250 powolo pakatɩ Moyizi, kizinziku tɛɛ. Kora nɛ ɛ-ɛyaa paawɛɛ nɛ pañaɣzɩɣ sɔzɩŋ num ɛzɩ mba kɛnɩ cɔjɔnaa yɔ. Yehowa heyi Moyizi nɛ Aarɔɔnɩ se: ‘Iposi mɩ-tɩ nɛ Kora nɛ ɛ-ɛyaa.’

Paa Kora kaawoba nɛ ɛkatɩ Moyizi yɔ, Dataŋ, Abiram nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma paba ñekizaa se paawoki. Yehowa heyi Izrayɛɛlɩ piya se sɩtaañɔtɩnɩ Kora, Dataŋ nɛ Abiram pe-kizinzikiŋ. Peeɖe peeɖe lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kɛzɩ sɩ-tɩ hɔɔlʋʋ.  Dataŋ, Abiram nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma paasɩŋ pe-kizinzikiŋ nɔnɔsɩ taa. Peeɖe lɛ, tɛtʋ tɩŋ tɩfaɣ nɛ tilibi-wɛ. Nɛ Kora nɛ ɛ-ɛyaa 250 waa mba paawɛ Ɛsɔ sɛtʋ kizinziku cɔlɔ yɔ? Miŋ nɩɩyɩ lɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɩñaɣ pa-tɩŋa.

Pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi Moyizi se: ‘Kpaɣ paa cejewiye nɖɩ lɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ ɖaʋ nɛ ŋma kɩ-yɔɔ ɛ-hɩɖɛ. Ma Aarɔɔnɩ hɩɖɛ Leevi mba ɖaʋ yɔɔ. Woni ɖaŋ ɛnɩ nɛ ŋsɩɩ kizinziku tɛɛ, nɛ weyi malɩzɩɣ yɔ, ɛ-ɖaʋ yɔɔ hɛtʋ kaɣ lɩʋ.’

Tɛʋ fema lɛ, Moyizi lɩnɩ ɖaŋ ɛnɩ ɩ-tɩŋa nɛ ɛwɩlɩ cejewe ñʋndɩnaa. Aarɔɔnɩ ɖaʋ yɔɔ nɛ hɛtʋ. Yehowa tɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Aarɔɔnɩ ɛlɩzaa se ɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ.

“Ɩña mɩ-ñʋndɩnaa nɛ ɩnɩɩnɩ-wɛ.” —Ebree 13:17