Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 46

Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ santaɖaʋ

Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ santaɖaʋ

Awiya wena aatɔɔ kewiyitu Izrayɛɛlɩ cejewe hiu yɔɔ yɔ, a-taa sakɩyɛ kaalabɩ kɩwɛɛkɩm pɩdɩɩfɛyɩ, ɛlɛ a-tɩŋa a-taa lɛ, Ahaabɩ kɩwɛɛkɩm kpaɖɩna. Ɛkpaɣ halʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ weyi ɛsɛɣ Baalɩ yɔ. Ɛ-hɩɖɛ lɛ Yezaabɛɛlɩ. Ahaabɩ nɛ ɛ-halʋ Yezaabɛɛlɩ peyeba nɛ Baalɩ sɛyaa ɖɔɔ tɛtʋ taa nɛ pakʋ nayaa mba Yehowa lɩzaa yɔ. Ɛbɛ Yehowa laba? Etiyi nayʋ Eliya Ahaabɩ cɔlɔ.

Eliya heyi wiyaʋ Ahaabɩ se ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ lɛ, tɛʋ sɩŋɩɣ nɛ kɩɩtasɩɣ nɩʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa. Tɛʋ sɩŋ nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ naadozo, tɔɔnaɣ tɩtasɩ labʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ñɔɔsɩ paɣzɩ samaɣ wɩʋ. Yehowa tasɩ Eliya tiyuu Ahaabɩ cɔlɔ. Wiyaʋ pɩsɩnɩ Eliya se: ‘Ŋkɛ ñaɖʋʋ tʋ, ñɔkɔnɩnɩ kigiluu kʋnɛ ɖɔ-yɔɔ.’ Eliya cosi-i se: ‘Pɩtɩkɛ mɔnkɔnɩnɩ wɩlɩŋ. Ŋwɛɛ nɛ ŋsɛɣ Baalɩ, pʋyɔɔ wɩlɩŋ kpawa. Ðɩla santaɖaʋ nakʋyʋ. Kpeɣli samaɣ nɛ Baalɩ nayaa Karmɛɛlɩ Pʋʋ yɔɔ.’

Samaɣ kpeɣli pʋʋ ñʋʋ taa. Eliya heyi-wɛ se: ‘Ɩsɛtɩ mɩ-tɩ tɔm. Ye Yehowa ɛkɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ yɔ, ɛtɩŋ ɛ-wayɩ. Ye Baalɩ yɔ, ɛtɩŋ ɛ-wayɩ. Ðɩla santaɖaʋ kʋnɛ. Baalɩ nayaa 450 ɩlaa kɩlaʋ nɛ payaa pɛ-ɛsɔ, ma ɖɔɖɔ malaɣ kɩlaʋ nɛ mayaa Yehowa. Pa-naalɛ pa-taa weyi ecosuu nɛ eyele nɛ miŋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɩñaɣ kɩlaʋ yɔ, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ toovenim tʋ.’ Samaɣ tisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

Baalɩ nayaa laa kɩlaʋ. Evemiye kpeekpe pɛwɛɛ pɛ-ɛsɔ yaʋ yɔɔ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Hayɩ Baalɩ cosi-ɖʋ!’ Baalɩ tɩpɩzɩ nɛ ecosi lɛ, Eliya paɣzɩ-wɛ hoŋuu nɛ ɛtɔŋ se: ‘Ɩlɩzɩ mi-ɖoŋ kpeekpe nɛ ɛyaa-ɩ. Pɩtɩla eɖiɣni ɖou. Nɛ pɩcɛyaa se pefezi-i.’ Ðanaɣ kɔɔ kaɖanɩ, Baalɩ nayaa ɖiɣni yaʋ pɛ-ɛsɔ mbʋ. Ɛlɛ kpɛɖɛ, nɔɔyʋ eecosuu-wɛ.

Eliya woni ɛ-kɩlaʋ ɛsɩɩ kɩlaʋ pɩyɛ yɔɔ nɛ ɛpɩyɩ lɩm pɩ-yɔɔ. Peeɖe ɛtɩmnɩ Yehowa se: ‘Hayɩ Yehowa, mentendi-ŋ yele nɛ samaɣ kanɛ kana se ña yɔ Ɛsɔ toovenim tʋ.’ Kpaagbaa mbʋ lɛ, Yehowa yele nɛ miŋ  lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɩñaɣ kɩlaʋ. Samaɣ koo nɛ kɔyɔɔdɩ se: ‘Yehowa kɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ.’ Nɛ Eliya tɔ se: ‘Itaayele Baalɩ sɛyaa nɛ pese nɛ pɛɖɛɛ.’ Pakʋ Baalɩ nayaa 450 waa mba evemiye nɖɩ.

Mɩndʋ cikpetu natʋyʋ lɩ teŋgu yɔɔ lɛ, Eliya heyi Ahaabɩ se: ‘Tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ ɖiɣni kɔm. Kpaɣ ñɛ-kɛɛkɛɛ nɛ ŋkpe ɖɩɣa.’ Tɛʋ piyi siŋŋ nɛ helim paɣzɩ mabʋ nɛ tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ paɣzɩ nɩʋ. Pɩla mbʋ nɛ wɩlɩŋ sɩɩ tɩnaɣ. Ahaabɩ saa ɛ-kɛɛkɛɛ ŋgʋ nɛ e-ɖoŋ tɩŋa. Ɛlɛ Yehowa sɩnɩ Eliya nɛ ese ɛɖɛɛ kɛɛkɛɛ ŋgʋ kɩ-yɔɔ! Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ Eliya pɩzɩɣ nɛ ɛtɔ se ɛhɛzaa? Ðɩkaɣ naʋ mbʋ pɩlabɩ pʋwayɩ yɔ.

“Ye sɔɔndʋ ɛkpa-wɛ nɛ pɩsɩ kpindilim pɔ-yɔɔ kɔyɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ patɩlɩɣ se: Ñe-ɖeke na Kɩbaɣlʋ, Kɩlɩm, tataa cɩnɛ.”—Keɣa 82:18