Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 24

Patɩla ɛzɩ paayɔɔdʋʋ yɔ

Patɩla ɛzɩ paayɔɔdʋʋ yɔ

Yehowa heyi Moyizi se: ‘Kɔɔ ŋkatɩ-m pʋʋ yɔɔ. Mankaɣ maʋ man-paɣtʋ pɛɛ naayɛ yɔɔ nɛ mɛncɛlɩ-ŋ.’ Moyizi kpa pʋʋ yɔɔ nɛ ɛcaɣ peeɖe kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40. Alɩwaatʋ ndʋ Moyizi kaawɛ peeɖe yɔ, Yehowa ma paɣtʋ ndʋ pɛɛ pɩtaahalanzɩ naalɛ yɔɔ nɛ ɛcɛlɩ-ɩ.

Moyizi ɖɛwa nɛ pɩla alɩwaatʋ pazɩ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ maɣzʋʋ se ɛsɔ sɩ-yɔɔ. Nɛ siheyi Aarɔɔnɩ se: ‘Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ ɖiyiyu nɔɔyʋ. Labɩ-ɖʋ ɛsɔ nɔɔyʋ!’ Aarɔɔnɩ tɔ se: ‘Ɩkɔnɩ-m sika.’ Eyolisi sika nɛ ɛlabɩnɩ neɣye. Nɛ samaɣ tɔ se: ‘Neɣye ɖɩnɛ, nɖɩ kɛnɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ weyi ɛlɩzɩ-ɖʋ Ejipiti yɔ.’ Papaɣzɩ sɛʋ sika neɣye nɖɩ nɛ pala ɖɔɖɔ kazandʋ. Pɩɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yaa we? Ɛɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ samaɣ kaaɖuwaa se Yehowa ɖeke kakaɣ sɛʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ kaaɖɔŋ tɔm ndʋ kaayɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ.

Yehowa na mbʋ pɩɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ yɔ lɛ, eheyi Moyizi se: ‘Tii samaɣ cɔlɔ. kamanɩ man-paɣtʋ yɔɔ nɛ kɛsɛɣ  cɛtɩm ɛsɔ nɔɔyʋ.’ Moyizi kpaɣ pɛɛ pɩtaahalanzɩ naalɛ wena a-yɔɔ pama paɣtʋ yɔ nɛ etiki pʋʋ.

Moyizi ñɔtɩnɩ maalika lɛ, ɛnɩɣ samaɣ hendu teu. Pʋwayɩ lɛ, ɛna Izrayɛɛlɩ piya siɖiɣni paʋ nɛ siluŋuu neɣye tɛɛ nɛ sɩsɛɣ-ɖɩ. Moyizi na mbʋ lɛ, ɛmʋ pana siŋŋ nɛ ɛpɛɖɩ pɛɛ ana tataa nɛ ayɔkɩ hɔɔlasɩ hɔɔlasɩ. Nɛ ɛyɔkɩ neɣye nɖɩ kpaagbaa. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɔzɩ Aarɔɔnɩ se: ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ samaɣ tuyi-ŋ nɛ ŋla kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm mbʋ?’ Aarɔɔnɩ cosi-i se: ‘Pɩtaawɩzɩ-ŋ. Ña-maɣmaɣ ŋsɩm samaɣ kanɛ. Kañɩnaɣ se kɛwɛɛnɩ ɛsɔ, pʋyɔɔ mankpaɣ sika moyolisi miŋ taa nɛ mala neɣye ɖɩnɛ.’ Pɩtaapɔzɩ se Aarɔɔnɩ ɛla mbʋ. Moyizi pɩsɩ pʋʋ taa nɛ etendi Yehowa se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ samaɣ.

Yehowa kpaɣ nɛ ekpeɣ mba payɩ petisaa se pewelisiɣni-i yɔ. Ŋnaɣ mbʋ pʋyɔɔ pɩɩcɛyaa se Moyizi eɖiyi Izrayɛɛlɩ piya yɔ?

“Ye ŋɖuuni Ɛsɔ natʋyʋ yɔ, taala niŋkaɣ nɛ tɩ-yɔɔ labʋ; kɩmɛlɛndʋ ɖuutu tɩkɛdɩnɩ-ɩ; ɛlɛ ŋɖuu ndʋ yɔ, la tɩ-yɔɔ.”—Eklesɩyastɩ 5:3